1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

\n§-fp-sS k-a-b-¯n-sâ aq-ón-semópw Kq-Knfn-s\m-¸w Xsó; skÀ-¨v F³-Pn\pw Pn-sa-bnepw bp-Syq-_p-am-bn CâÀ-s\-än-sâ knw-l-`m-Khpw tNmÀ-¯n Kq-KnÄ; s^bvkv-_p-¡n-sâ I-Y Hmtcm Znh-kw sNñpw-tXmdpw I-gn-bpóp; tem-I-¯n-sâ CâÀ-s\-äv Xm-Xv-]-cy-¯n-sâ I-W-s¡-Sp-¡p-t¼mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

F-´n\pw G-Xn\pw Kq-Kn-fnð Xn-c-bp-ó X-e-ap-d-bm-Wv C-ó-t¯Xv. CâÀ-s\-äp-Å-Xn-\mð hn-h-c-§Ä hn-cð-¯p-¼n-ep-sïó-Xv Ahsc Hm¬-sse³ Po-hn-I-fm-¡póp. CâÀ-s\-äv D-]-tbm-K-¯n-sâ I-W-s¡-Sp-¸nð H-cm-fp-sS k-a-b-¯n-sâ aqón-sem-ópw A-]-l-cn-¡pó-Xv Kq-Kn-fmWv. skÀ-¨v F³-Pn\pw Pn-sa-bnepw bp-Syq-_p-apÄ-s¸-sS Kq-Kn-fn-s\m-¸-am-Wv CâÀ-s\-äv D-]-tbm-Kn-¡p-ó k-a-b-¯n-sâ 34 i-X-am-\hpw H-cmÄ sN-e-hn-Sp-ó-sX-óv Pq¬-amk-s¯ I-W-¡p-IÄ hy-à-am-¡póp.

CâÀ-s\-äv D-]-tbm-K-¯n-sâ Øv-Xn-hn-h-c-¡-W-¡p-IÄ X-¿m-dm¡n-b A-Ivkn-tbm-km-Wv Kq-Kn-fn-sâ A-{]-am-ZnXzw sh-fn-s¸-Sp-¯n-bXv. tkm-jyð ao-Un-b i-àn-{]m-]n-¡p-ó C-¡me-¯v s^-bv-kv-_p-¡nð B-fp-IÄ sN-e-hn-Sp-ó ka-bw Ip-d-ªp-h-cn-I-bm-sWópw A-Ivkn-tbm-kv I-W-¡p-IÄ ]-d-bpóp. C³-Ì-{Kmapw hm-Sv-km¸pw Iq-Sn I-W-¡n-se-Sp-¯mepw s^-bv-kv-_p-¡n-\m-bn sN-e-hn-Sp-ó k-a-b-¯nð K-Wyam-b Ip-d-hp-ïm-b-Xm-bm-Wv I-W-¡pIÄ.

ap-¼p-ïm-bn-cp-ó-Xn-t\-¡mfpw th-K-¯n-em-Wv s^-bv-kv-_p-¡n-sâ {]m-[m\yw Ip-d-bp-ó-sX-ópw CâÀ-s\d-dv A-\-sse-kÀ {_-b³ ho-kÀ X-¿m-dm¡n-b dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. k-\m-¸v-Nmäv, Szn-äÀ F-ón-h-bv-¡v Im-cyam-b am-äw h-ón-«nñ. bp-hm-¡-fpsS Hm¬-sse³ Po-hn-X-¯n-em-Wv Im-cyam-b am-ä-ap-ïm-bn-«p-ÅXv. sN-dp-¸-¡mÀ tkm-jyð ao-Un-b-bnð ka-bw sN-e-hn-Spó-Xv Ip-d-ªp-h-cp-óp-sh-ó-Xm-Wv {i-t²-bam-b h-kv-Xp-X.

1994þ\pw A-Xn-\p-ti-jhpw P-\n-¨ bp-h-X-e-ap-d-bp-sS CâÀ-s\-äv D-]-tbm-K-am-Wv A-Ivkn-tbm-kv K-th-j-W-¯n-\m-bn Xn-c-sª-Sp-¯Xv. kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯ 34 i-X-am-\-t¯m-fw t]À tkm-jyð aoUn-b D-]-tbm-Kw Øn-c-am-bn \nÀ-¯n. 64 i-X-am-\-t¯m-fw D-]-tbm-Kw K-Wy-am-bn Ip-d-¨-Xmbpw sh-fn-s¸-Sp¯n. ka-bw \-ã-s¸-Sp-óp-sh-ó-Xm-Wv Nn-eÀ Im-c-W-am-bn ]-d-bp-ó-sX-¦nð, a-äp-Å-hÀ tkm-jyð ao-Un-b-bn-eq-sS ]-c-¡p-ó s\-K-äo-hv Nn-´m-K-Xn-I-sf-bm-Wv Ip-ä-s¸-Sp-¯p-óXv.

tkm-jyð ao-Un-bbpw sS-en-hn-j\pw hoUntbm sK-bn-ap-I-fp-sam-s¡-bmbn, i-cmi-cn A-ta-cn-¡-¡m-c³ D-WÀ-ón-cn-¡p-ó-Xnð ]m-Xn k-a-b-hpw kv-{Io-\nð t\m-¡n-bn-cn-¡p-I-bm-sW-óv a-sämcp ]T-\-¯nð ]-d-bpóp. Cu aq-óv ¹mäv-t^m-ap-I-fp-sSbpw D-]-tbm-K-¯nð K-Wyam-b hÀ-[-\-bp-ïm-bn-«p-sï-óv \oð-k¬ F-ó G-P³-kn \-S¯n-b ]T-\-¯nð ]-d-bpóp. A-an-X-am-b D-]-tbm-Kw aq-ew D-]-t`m-àm-¡Ä-¡p-ïm-Ip-ó B-tcm-Ky {]-iv-\-§Ä ]-cn-l-cn-¡p-ó-Xn-\v s^-bv-kv-_p-¡v A-Sp-¯n-sS B-tcm-Ky-I-camb tkm-jyð aoUn-b D-]-tbm-K-s¯-¡p-dn-¨v amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§Ä ]p-d-¯n-d-¡n-bn-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category