1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

iÐt¯-¡mÄ A-ônc-«n th-K-¯nð k-ô-cn-¡pw; temI-s¯ ap-gp-h³ `-kv-a-am-¡m³ km-[n-¡p-ó I-cp-¯p-Å B-W-hm-bp-[-§Ä sRm-Sn-bn-S-bnð e-£y-Øm-\-s¯-¯n-¡pw; an-sskð Un-^³-kv kn-Ì-¯n-\v a-jn-bn-«mð Im-Wm³ I-gn-bnñ; ssN-\-bp-sS ]pXn-b Ìm-dn kv-ssIþ2 ssl-¸À tkm-Wn-Iv hn-am-\w temI-s¯ `o-Xn-bp-sS apÄ-ap-\-bn-em-¡póp; A-ta-cn-¡-sbbpw d-jy-sbbpw ]n-ón-em-¡n ssN-\-bp-sS {]-X-n-tcm-[ Ip-Xn-¸nð sR-«n temIw

Britishmalayali
kz´wteJI³

tem-I-t¯-ähpw Iq-Sp-Xð K-thj-Ww \-S-¡p-ó ta-J-e-Ifn-sem-óv {]Xn-tcm-[-amWv. A-Xnð¯-só ap³-]-´n-bnð-\nð-¡p-ó cm-Py-am-Wv ssN-\. {]Xn-tcm-[ _-P-än-\v A-ta-cn-¡-bp-tSb-{X ]-Ww ap-S-¡p-ón-sñ-¦nepw K-th-j-W {]-hÀ-¯-\-§-fnð ssN-\ G-sd ap-tóm«p-t]m-bn-«pïv. A-Xn-\p sX-fn-hm-Wv an-ssk-ep-I-sf-t¸mepw \n-jv-{]-`-am-¡p-ó Ìm-dn kv-ssIþ2 F-ó ]pXn-b ssl¸À-tkm-Wn-Iv t]mÀ-hn-am-\w. an-sskð {]Xn-tcm-[ kw-hn-[m-\-§Ä¡p-t]mepw I-sï-¯m³ I-gn-bm-¯ th-K-X-bn-emIpw Cu ssl¸À-tkm-Wn-Iv hn-am-\-§Ä Ip-Xn-¡p-I.

a-Wn-¡q-dnð 7,300 In-tem-ao-ä-dn-te-sd th-K-¯nð Ip-Xn-¡p-ó kv-ssIþ2 hn-am-\-§Ä-¡v i-Ð-t¯-¡mÄ A-ônc-«n th-K-¯nð Ip-Xn-¡m-\m-Ipw. C-Xn-sâ ]-co-£-W-¸-d-¡ð ssN-\-bn-se c-l-ky-tI-{µ-¯nð I-gn-ª-bmgv-N hn-P-b-I-c-am-bn ]qÀ-¯n-bm-¡n-sb-óm-Wv dn-t¸mÀ-«pIÄ. ]-c-¼-cm-K-X co-Xn-bn-ep-Å B-W-hm-bp-[-§Äh-sc h-ln-¡m³ ti-jn-bpÅ ssl¸À-tkm-Wn-Iv hn-am-\-§-fp-sS ]-co-£-W hnP-bw ssN-\o-kv {]Xn-tcm-[ K-th-j-W-¯n-se \m-gn-I-¡ñm-sW-óv ssN-\o-kv {]Xn-tcm-[ hn-Z-Kv-[\mb tkm-Mv tjm-Mv-]n-Mv ]-dªp.

A-ta-cn-¡-bv¡pw d-jy¡p-sam-¸w s]m-cp-Xm³ ti-jn-bp-Å {]Xn-tcm-[-ti-jn ssN\-¡v BÀ-Pn-¡m-\m-bn F-ó-Xm-Wv C-Xp kq-Nn-¸n-¡p-ó-sX-óv A-t±-lw ]-dªp. C¯-c-sam-cp \-ho-\ t]mÀ-hn-am-\w hn-I-kn-¸n-¡p-ó Imcyw B-Zy-am-bm-Wv ssN-\ ]p-d-¯p-hn-Sp-ó-sX-óXpw {it²-b-am-Wv. 2010 ap-Xð C¯-c-sam-cp t]mÀ-hn-am-\w hn-I-kn-¸n-¡p-ó-Xn-\m-bn A-ta-cn-¡bpw d-jybpw {i-an-¡p-ópïv. F-ómð, Cu ta-J-e-bnð hnP-bw Iï-Xv c-l-ky-am-bn K-thj-Ww \-S¯nb ssN-\-bm-sW-óp-am-{Xw.

\m-täm-bp-sS an-sskð {]Xn-tcm-[ kw-hn-[m\-s¯ a-dn-I-S-¡m³ ti-jn-bp-Å knÀ-tIm¬ Fó ssl¸À-tkm-Wn-Iv B-bp-[w d-jy hn-I-kn-¸n-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«p-I-fp-ïm-bn-cpóp. F-ómð, K-thj-Ww G-Xp-L-«-¯n-se-¯n-sb-óv sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-«nñ. ]-d-¡p-ó-Xn-\n-S-bnð¯-só Zn-i £-W-t\-cw-sIm-ïv am-äm-\m-Ip-sa-ó-Xn-\mð, an-ssk-ep-IÄ¡p-t]m-epw kv-ssIþ2 t]mÀ-hn-am\-s¯ X-IÀ-¡m-\m-hn-sñ-óm-Wv ssN-\o-kv K-th-j-IÀ A-h-Im-i-s¸-Sp-óXv.

]-co£-Ww h³-hn-P-b-am-bn-cp-óp-sh-óv ssN-\o-kv F-b-tdm-kv-t]-kv F-b-tdm-ssU-\m-an-Iv-kv A-¡m-Z-an-bn-se K-th-j-IÀ A-`n-{]m-b-s¸«p. an-ssk-ep-IÄ sXm-Sp-¡m\pw an-sskð {]Xn-tcm-[ kw-hn-[m-\§-sf sN-dp-¡m\pw I-gn-hp-Å kv-ssIþ2 B-tKm-f-X-e¯nð {]-Xn-tcm-[ K-th-j-W§-sf th-dn-s«m-cp X-e-¯n-se-¯nbn-cn-¡p-I-bm-sWópw A-hÀ ]-dªp. Cu I-sï-¯-temsS, {]Xn-tcm-[ cwK-¯v ssN\ ssI-h-cn-¡p-ó Ip-Xn-¸pI-sf Bi-¦-tbm-sS-bm-Wv C-´y-b-S-¡-ap-Å cm-Py-§Ä Im-Wp-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category