1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

Irjn-¸-Wn-¡n-S-bnepw c-kw I-sï-¯m³ \r¯w; Im-enI-sf D-gm³ sImïp-t]m-Ip-ó bp-h-IÀ-j-I-cp-sS ]mS-s¯ Um³-kv G-sä-Sp-¯v temIw; e-£-¡-W-¡n-\p-t]À I-ï hoUntbm sj-bÀ sN-bv-Xv t_m-fn-hp-Uv Xm-c-§fpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

tem-I-sa§pw In-¡n Ne-ôv \r-¯w A-h-X-cn-¸n-¨v tkm-jyð ao-Un-b-bn-eq-sS ]-¦p-sh-¡p-I-bm-Wv sk-en-{_n-än-I-f-S-¡-ap-ÅhÀ. tdm-Unð Hm-Sp-ó Im-dn-\-cn-InðX-só In-¡n Ne-ôv \-S-¯-W-sa-ónñ-tñm. sX-e-¦m-\-bnð-\n-óp-Å Cu bp-h-IÀ-j-IÀ A-Xn-\v Xn-c-sª-Sp¯-Xv sN-fn-¡-f-am-bn In-S-¡p-ó h-bð-Xsó. Im-enI-sf D-gm³ sImïp-t]m-Ip-ó-Xn-\n-sS \-S¯n-b C-h-cp-sS In-¡n N-e-ôn-sâ hoUntbm tem-I-s¯-¼m-Sp-am-bn e-£-¡-W-¡n-\m-fp-I-fm-Wv I-ï-Xv.

Hu_-dn t{U-¡v {K-lm-an-sâ C³ ssa ^o-en-Mv-kv F-ó Bð-_-¯n-eq-sS-bm-Wv In-¡n N-e-ôv temI-¯v ]-SÀ-óp-]n-Sn-¨Xv. C-tXmsS, tem-I-sa-¼m-Sp-ap-Å B-cm-[-IÀ In-¡n Ne-ôv G-sä-Sp¯p. C-Xp-X-só-bm-Wv Ko-e A-\nð Ip-amÀ (24), ]nssÅ Xn-cp-¸-Xn (28) F-ón-hÀ h-b-enð Im-enI-sf D-gm³ sIm-ïp-h-ó-t¸mÄ In-¡n Ne-ôv ]-co-£n-¡p-I-bm-bn-cpóp. C-Xn\-Iw H-ó-c-t¡m-Sn-bn-te-sd t]-cm-Wv C-h-cp-sS hoUntbm I-ï-Xv.

C-{Xbpw t]À hoUntbm I-ïp-shó-Xv am-{Xañ, sU-bv-en tjm A-h-Xm-c-I³ s{S-hÀ t\m-h X-sâ C³-kv-ä-{Kmw t]-Pnð Cu hoUntbm sj-bÀ sN-¿p-Ibpw sN-bvXp. In-¡n N-e-ôn-se b-YmÀ-Y hn-P-bn-IÄ C-h-cm-sWópw t\m-h A-h-Im-i-s¸«p. hn-th-Iv H-t{_m-bv A-S-¡p-apÅ t_m-f-hp-Uv sk-en-{_n-än-Ifpw C-h-cp-sS hoUntbm sj-bÀ sN-bv-Xn-«pïv.

sX-e-¦m-\-bn-se sew-_m-Sn¸-Ån {Km-a-¯nð-\n-óp-Å Cu bp-hm-¡fpw s]-s«-óp-Å Xm-c-e-Ïn-bnð k-t´m-j-¯n-emWv. F-ómð, CâÀ-s\-täm tkm-jyð ao-U-n-btbm D-]-tbm-Kn-¡m-¯ C-hÀ-s¡§s\ Cu Um³-kn-s\-¡p-dn-¨v A-dn-bm³ I-gn-ªp-sh-óm-Wv Ko-e A-\n-en-sâ hr-²-cm-b am-Xm-]n-Xm-¡Ä \nÀ-a-ebpw ssa-te-i\pw A-Ûp-X-s¸-Sp-óXv. kp-lr-¯p-¡-fnð-\nópw _-Ôp-¡-fnð-\nópw H-t«-sd t^m¬-hn-fn-I-fmWv Hmtcm Zn-h-khpw e-`n-¡p-ó-sXópw A-hÀ ]-d-bp-óp.

X§-sf {]-i-kv-X-cm-¡n-b- In-¡n N-eôn-t\m-Sp-Å \-µn Xn-cp¸-Xn a-säm-cp co-Xn-bnepw {]-I-Sn-¸n¨p. X-sâ aI-\v In-¡n-sb-óv t]-cn-«m-Wv B \-µn-{]-I-S\w. ssh-dem-b hoUntbm X-sâ a-I-\pw `m-hn-bnð {]-tNm-Z-\-am-Ip-sa-óv Xn-cp¸-Xn ]-dªp. ssa hn-tñ-Pv tjm F-ó bp Syq-_v Nm-\-en-eq-sS U-b-d-ÎÀ {iocmw {io-Im-´mWv Hm-K-kv-äv H-ón\v Cu hoUntbm t]m-kv-äv sN-bv-XXv. hm-l-\-§Ä-¡v A-cn-Inð-\n-óp-Å \r-¯w A-]-I-S-ap-ïm-¡p-saó t]m-eo-kn-sâ \nÀ-tZ-iw {]-N-cn-¸n-¡p-ó-Xn-\p-th-ïn-¡q-Sn-bmWv Cu k-hnti-j In-¡n {]-IS-\w A-t±-lw Xn-c-sª-Sp-¯-Xv.

Xp-SÀ-óm-Wv A-t±-lw A-\nepw Xn-cp-¸-Xn-bp-am-bn NÀ-¨ \-S-¯n-bXpw \r-¯w jq-«v sN-bv-X-Xpw. kw-hn-[m-b-I³ ]-d-ª-X-\p-k-cn-¨p-Å Np-h-Sp-I-fñ C-cp-hcpw sh-¨Xv. F-ómð, B \r-¯w s]m-Spó-s\ Fñm-hÀ¡pw {]n-b-¦-c-am-hp-Ibpw sN-bv-X-Xm-bn {io-Im-´v ]-dªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category