1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

Igp-¯nepw ssI-bn-ep-am-bn 20 Intem kzÀWw; k-ô-cn-¡m³ 23 A-Xym-Uw-_-c Im-dpIÄ; A-´n-bp-d-§pó-Xv ss^-hv ÌmÀ dn-tkmÀ-«p-I-fnð; F-ón«pw th-jw am{Xw Im-jm-bhpw X-e-bnð P-S-bpw; I³-hmÀ bm-{X-bv-¡n-d§n-b kzm-an-¡v F-{X [ym-\n-¨n-«pw kzÀ-W-t¯mSpw B-Uw-_-c- Po-hn-X-t¯m-Spw hn-S-]-d-bm³ a-Sn

Britishmalayali
kz´wteJI³

euInI tam-l-§-sfñmw sh-Sn-ªv Bßo-b ]m-X-bn-em-Wv k-\ym-kn-am-cp-sS Po-hnXw. F-ómð, tKmÄ-U³ _m-_-bv-¡v AXn-sem-ópw hn-izm-k-anñ. kp-[oÀ-Ip-amÀ a-¡m-Uv Fó tKmÄ-U³ _m-_ C-¡p-dn I³-hmÀ bm-{X-bv-s¡-¯n-b-Xv 20 Intem kzÀ-Ww A-Wn-ªmWv. kzÀ-W Pm¡-äv DÄ-s¸-sS A-Wn-ªv t\-c-s¯bpw hmÀ-¯-I-fnð C-Sw ]n-Sn-¨n-«p-Å _m-_, 25þmw X-h-W-bm-av XoÀ-Ym-S-\ bm-{X-bnð ]-s¦-Sp-¡p-óXv. l-cn-ZzmÀ, tKm-apJv, Kw-tKm{Xn F-ón-hn-S-§-fnð kzÀ-Wm`-c-W hn-`q-jn-X-\m-bn A-t±-l-sa-¯pw.

2016þð 12 In-tem-bpw I-gn-ª-hÀ-jw 14.5 In-tembpw [-cn-¨m-Wv _m-_ XoÀ-Ym-S-\-¯n-s\-¯n-bXv. kzÀ-W-am-Wv _m-_-bp-sS G-I ZuÀ-_-eyw. A-Xnñm-sX Po-hn-¡m-\m-hn-sñ-óv A-t±-lw ]-d-bpóp. kzÀ-Ww am-{X-añ B-Uw-_-c Im-dp-I-tfmSpw hñm-¯ {`-a-am-Wv. 21 A-Xym-Uw-_-c Im-dp-I-fm-Wv A-t±l-s¯ A-\p-K-an-¡p-óXv. Bdp-tImSn-tbm-fw cq-] hn-e-h-cp-ó B-`-c-W-§Ä A-Wn-ªp-Å k-ôm-c-¯n-\v Aw-K-c-£-Icpw G-sd-bm-Wv.

I-gn-ª-hÀ-j-t¯m-sS I³-hmÀ bm-{X A-h-km-\n-¸n-¡p-sa-óm-Wv A-t±-lw A-dn-bn-¨n-cp-óXv. F-ómð, C-¡p-dnbpw bm-{X-bv-s¡¯n-b A-t±-lw B-tcmKyw A-\p-h-Zn-¡p-sa-¦nð Xp-SÀ-óp-Å hÀ-j-§-fnepw F-¯p-saópw ]-d-ªp. 200 In-tem-ao-ä-dm-Wv I³-hmÀ bm{X. C-¡p-dn kp-hÀ-W-Pq-_n-en hÀ-j-am-b-Xn-\mð BÀ-`m-Sw Að]w-t]mepw Ip-d-¨n-«nñ. A-I¼-Sn hm-l\-§-sfm-cp-¡p-ó-Xn-\v am{Xw H-tó-Imð tIm-Sn cq-]-bm-Wv A-t±-lw sN-e-hn-«-Xv.

Hmtcm hÀ-jhpw bm-{X-bv-¡v sN-e-th-dp-ó-Xnð A-t±-l-¯n-\v \n-cm-i-bp-apïv. B-Zy-bm-{X-bv-¡v 250 cq-] am-{X-am-Wv ap-S-¡n-b-sX-óv A-t±-lw ]-d-bpóp. Iq-Sm-c-§-fn-ep-d-§nbpw `-àÀ Z-£n-W-bm-bn \ð-Ip-ó `£-Ww I-gn-¨p-am-bn-cp-óp A-óv bm-{X sN-bv-XXv. C-t¸mÄ, Fñm-¯n\pw sN-e-th-dn-sb-óv A-t±-lw ]-dªp. kzÀ-W-am-e-I-fnð 21þHm-fw tem-¡-äp-I-fm-Wv A-t±-lw [-cn-¨n-«p-ÅXv. C-Xn-\v ]p-d-sa, 27 e-£w cq-]-bp-sS tdm-f-Iv-kv hm-¨pw [-cn-¨n-«pïv.

kzÀ-W--t¯mSpw Im-dp-I-tfm-Sp-ap-Å X-sâ {`-aw a-cn-¨mepw A-h-km-\n-¡n-sñ-óv tKmÄ-U³ _m-_ ]-d-bpóp. Xm³ a-cn-¡p-t¼mÄ Cu kzÀ-Whpw kz-¯p-¡fpw X-sâ {]n-b-s¸-« in-jy-\v \ð-Ip-saópw A-t±-lw ]-dªp. Uð-ln-bn-se Km-Ôn-\-KÀ amÀ-¡-änð Xp-Wn-hym-]m-chpw dn-bð F-tÌ-äv _n-kn-\kpw \-S-¯n-bn-cp-ó a-¡m-Uv ]n-óo-Sv Bßo-b ]m-X-bn-te-¡v Xn-cn-bp-I-bm-bn-cpóp. Km-kn-bm-_m-Znð C-µn-cm-]pc-¯v B-Uw-_-c ^v-fmäpw kz-´-am-bp-ïv. tKmÄ-U³ ]p-cn _m-_m-Pn-sbópw A-dn-b-s¸-Sp-ó A-t±-l-¯n-\v 150 tIm-Sn-bp-sS kz-¯p-sï-óm-Wv I-cp-Xp-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category