1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

apem-bhpw a-a-Xbpw am-bm-h-Xnbpw am-{Xañ, th-sd-bp-ap-ïv \n-ch-[n {]-[m-\-a-{´n-]Z tam-lnIÄ; Z-£n-tW-´y-bnð¯-só aq-óv {]-[m-\-a{´n Øm-\mÀ-YnIÄ; tZ-h-Ku-Ubpw N-{µ-_m-_p \m-bn-Uphpw sI. N-{µ-ti-J-c dm-hp-hpw h-sc {]-[m-\-a-{´n-bm-Im³ I-cp-¡Ä \o-¡póp; tam-Zn hn-cp-² k-Jyw _n-sP-]n-sb Xm-sg-bn-d-¡n-bmepw {]-Xn-]-£ k-Jy-¯n-\v B-bp-kv A-[n-I-ap-ïm-In-sñ-óv dn-t¸mÀ-«p-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

_n-sP-]n-s¡-Xn-tc {]-Xn-]-£-¯n-sâ a-lm-kJyw cq-]-h-Xv-I-cn-¡p-t¼mÄ {]-[m-\-a{´n ]-Zw tIm¬-{K-Ên-\m-bn-cn-¡p-sa-ó s]m-Xp [m-c-W A-Sp¯ tem-Ivk-`m Xn-c-sª-Sp-¸nð sN-e-hm-Inñ. _n-sP-]n-sb F-§m\pw Xm-sg-bn-d-¡m-\m-bmð {]-[m-\-a-{´n-bm-Im³ tam-ln-¨p-\nð-¡p-I-bmWv Hmtcm {]m-tZin-I I-£n t\-Xm-¡-fpw. {]-[m-\-a{´n Øm-\mÀ-Yn-sb D-b-À-¯n-¡m-«n-bm-Inñ Xn-c-sª-Sp-¸n-s\ t\-cn-Sp-I-sb-óv tIm¬-{K-kv A-²y-£³ cm-lpð Km-Ôn ]-d-ªXpw Cu ]-Ým-¯-e-¯n-emWv.

cm-lpð am-{X-añ {]-[m-\-a-{´n Øm-\mÀ-Yn-sb-óv BÀ-sP-Un t\-Xmhpw em-ep {]-km-Zv bm-Z-hn-sâ a-I-\pam-b tX-P-kzn-\n bm-Zhv ]d-ª-tXm-sS-bm-Wv {]-Xn-]£-s¯ {]-[m-\-a-{´n Øm-\-tam-ln-IÄ a-d-\o-¡n ]p-d-¯p-h-óXv. _w-KmÄ ap-Jy-a{´n a-a-X _m-\ÀPn, bp.]n-bnð-\n-óv k-am-Pv hm-Zn ]mÀ-«n t\-Xm-hv ap-em-bw kn-Mv bm-Zhv, _-lp-P³ k-am-Pv hm-Zn ]mÀ-«n t\-Xm-hv am-bmh-Xn F-ón-hcpw Cu Øm-\-t¯-¡v I-®p-sh-¡p-ópïv.

_n-sP-]n¡pw tIm¬-{K-Ên\pw kÀ-¡mÀ cq-]-h-Xv-I-cn-¡m-\m-h-iyam-b ko-äp-IÄ e-`n-¨n-sñ-¦nð {]-[m-\-a{´n ]-Z-s¯-s¨mñn {]-Xn-]£-¯v XÀ-¡-ap-ïm-Ip-sa-óp-d-¸mWv. IÀ-Wm-S-I-bnð A-[n-Im-cw ]n-Sn-¨ P-\-Xm-ZÄ t\-Xmhpw ap³-{]-[m-\-a-{´n-bpam-b F-¨v.Un. tZ-h-Ku-U, sX-e¦m-\ ap-Jy-a{´n sI. N-{µ-ti-J-c dmhp, B-{Ô-{]-tZ-iv ap-Jy-a{´n N-{µ-_m-_p \-m-bn-Up F-ón-hcpw Cu Øm-\w tam-ln-¡p-óp-ïv.

{]-[m-\-a{´n ]-Z-s¯-s¨mñn XÀ-¡-ap-ïm-bn Xn-c-sª-Sp-¸n-\p-ap-só kJyw ]n-cn-bm-Xn-cn-¡p-ó-Xn-\m-Wv {]-[m-\-a-{´n Øm-\mÀ-Yn-sb ap³-\nÀ-¯m-sX Xn-c-sª-Sp-¸n-s\ t\-c-n-Sp-I-sb-ó Xym-K a-t\m-`m-hw tIm¬-{K-kv Im-Wn-¡p-óXv. A-[n-Im-c-¯n-te-dn-bmepw A-[n-Im-c-s¯-s¨mñn-bp-Å XÀ-¡w {]-Xn-]-£ k-Jy-s¯ F-{X-\mÄ \n-e-\nÀ-¯p-sa-ó Im-cy-¯nepw kw-i-b-ap-b-cp-óp-ïvv hnhn-[ hn-j-b-§-fnð `n-ó \n-e-]m-Sp-I-fp-Å ]-mÀ-«nI-sf _n-sP-]n hn-cp²-X-sIm-ïp-am{Xw F§-s\ Iq-«n-t¨À-¡p-saópw tIm¬-{K-kv B-i-¦-s¸-Sp-óp.

`q-cn]-£w t\-Sp-ó-Xn-\v tIm¬-{K-Ên-\v sX-ep-Kp-tZ-i-s¯bpw Sn-BÀ-F-kn-s\bpw t]m-ep-Å ]mÀ-«n-I-fp-sS ]n´p-W tX-tS-ïn-h-cp-sa-óp-d-¸m-Wv. A¯-c-sam-cp L-«-¯nð hn-e-t]-ið cm-{ão-b-¯n-\v N-{µ-_m-_p \m-bn-Uphpw N-{µ-ti-J-c dm-hphpw ap-ón-«n-d-§p-Ibpw sN-¿pw. sX-e-¦m-\-bnð 17 tem-Ivk-`m ko-äp-Ifpw B-{Ô {]-tZ-inð 25 tem-Ivk-`m ko-äp-I-fp-am-Wp-ÅXv. C-cp ]mÀ-«n-IÄ-¡pw A-Xm-Xv kw-Øm-\-§-fn-epÅ thm-tcm-«w ]-cn-K-Wn-¡p-t¼mÄ A-hÀ A-Sp-¯ tI-{µ-kÀ-¡mÀ cq-]-h-Xv-I-c-W-¯nð \nÀ-Wm-b-I-am-hp-Ibpw sN-¿pw. IÀ-Wm-S-I-¯nð P-\-Xm-Zfpw tIm¬{K-Ên-\v Xn-c-sª-Sp-¸nð h-en-b Xp-W-bm-Ipw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category