1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

_pÀ-J [-cn-¨h-sc I-ïmð X-]mð-s¸-«n t]m-se-bn-cn-¡p-sa-óv ]-d-ª t_m-dn-kv tPm¬k-s\ hn-Sm-sX hn-aÀ-iIÀ; tI-k-Sp-¯v A-t\z-jn-¡m³ t]m-eo-kpw; hn-a-X t\-Xm-hn-s\ H-Xp-¡m³ sXtc-k ta-bv X-só N-c-Sp-h-en-¡p-óp-shópw B-tcm]Ww

Britishmalayali
kz´wteJI³

apÉow kv-{XoI-sf A-h-tl-fn-¡p-ó X-c-¯nð ]-cm-aÀ-iw \-S-¯n-sb-ó B-tcm-]-Ww t\-cn-Sp-ó ap³-hn-tZ-i-Im-cy sk-{I«-dn t_m-dn-kv tPm-¬-k-Wn-s\-Xn-tc A-t\z-jn-¡m-\p-Å \o-¡w A-t±l-s¯ H-Xp-¡m-\p-Å {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta-bp-sS X-{´-am-sW ó B-tcm]-Ww i-à-ambn. I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n-bn-se X-só t_m-dn-kv tPm¬-k-Wn-t\m-Sv A-Sp-¸-ap-Å-h-cm-Wv C¯-c-sam-cp B-tcm-]-W-hp-am-bn cw-K-¯p-h-ón-cn-¡p-óXv. A-t\z-j-W¯n-s\m-Sp-hnð Ip-ä-¡m-c-\m-sW-óv sX-fn-ªmð ]mÀ-«n-bnð-\n-ópX-só t_m-dn-kv ]p-d-¯m-¡-s¸-Sm-\n-S-bpïv. X-\n-¡v `o-j-Wn-bm-bn h-fÀ-óp-hó t_m-dn-kn-s\ H-Xp-¡p-I-bm-Wv C-Xn-eq-sS sXtc-k e-£y-an-Sp-ó-sXópw B-tcm-]n-¡-s¸-Spóp.

F-ómð, t_m-dn-kv tPm¬-k¬ apÉow kv-{XoI-sf A-]-am-\n-¨p-sh-ó B-t£-]-ap-bÀ-ó-Xn-s\-¯p-SÀ-óv [m-cm-fw ]-cm-Xn-IÄ e-`n-¨p-sh-ópw A-t\zj-Ww \-S-¯p-I-bñm-sX t]mw-h-gn-bn-sñópw ]mÀ-«n t\-XrXzw A-h-Im-i-s¸-Spóp. F-ómð, {]-[m-\-a{´n Øm\-¯v X-\n-s¡m-cp F-Xn-cm-fn-bm-bn sXtc-k Im-Wpó-Xv t_m-dn-kn-s\-bm-sW-ó-Xn-\mð, a-\-¸qÀ-hw A-t\zj-Ww B-cw-`n-¨-Xm-sW-óv F-XnÀ-`m-Khpw hm-Zn-¡póp. cm-{ão-b-t{]-cn-Xam-b A-t\z-j-W-am-Wv C-t¸mÄ {]-Jym-]n-¨n-cn-¡p-ó-sX-óv tSm-dn Fw-]n B³{Uq {_n-U³ ]-dªp.

in-tcm-h-kv-{Xs¯tbm _pÀ-Jsbtbm Ip-dn-¨v tSm-dn Fw-]n-amÀ ]-cm-aÀ-iw \-S-¯pó-Xv C-Xm-Zy-a-sñ-óv {_n-P³ ]-d-ªp. 2013þð sI³ ¢mÀ-¡v k-am-\am-b B-tcm]-Ww t\-cn-«n-cpóp. F-ómð, A-sómópw tSm-dn A-¨-S-¡-k-an-Xn tN-cp-Itbm A-t\zj-Ww {]-Jym-]n¡ptbm sN-bv-Xn-cp-ón-sñópw A-t±-lw ]-dªp. ]mÀ-«n \nb-aw A-\p-k-cn-¨v A-¨-S-¡-k-an-Xn Ip-ä-¡m-c-s\-óv I-sï-¯n-bmð, t_m-dn-kn-s\-Xn-tc F-´p \-S]-Sn th-W-sa-óv {]-[m-\-a{´n sX-tc-k-bv-¡v Xo-cp-am-\n-¡m-\m-hpw. ]mÀ-«n-bnð-\n-ópX-só ]p-d-¯m-¡m\pw Cu A-hk-cw D-]-tbm-Kn-¡m-\m-Ipw.

_pÀ-J [-cn-¨ kv-{Xo-IÄ X-]mð-s¸-«n-I-sfbpw _m-¦-v sIm-Å-¡m-scbpw t]m-se-bm-sW-ó ]-cm-aÀ-i-am-Wv t_m-dn-kn-s\ hn-hm-Z-¯nð Nm-Sn-¨Xv. F-ómð, t_m-dn-kn-sâ ]-cm-aÀ-i-§Ä hn-tZz-j {]-Nm-c-W-¯n-sâ ]-cn-[n-bnð h-cn-sñópw A-t±-l-¯n-s\-Xn-tc tI-sk-Sp-¯v A-t\zj-Ww \-S-t¯-ï Im-cy-an-sñ-ópw sa-s{Sm-s¸m-en-ä³ t]m-eo-kv I-½o-j-WÀ s{Ikn-U ]mÀ-¡v ]-dªp. ]mÀ-«n A-t\zj-Ww {]-Jym-]n-¨ km-l-N-cy-¯nð t_m-dn-kv tPm¬k-Wv hen-b B-izm-k-am-Wv t]m-eo-kn-sâ `m-K-¯p-\n-óp-Å Cu D-d¸v.

t_m-dn-kv tPm¬-k-Wn-sâ {]-kv-Xm-h-\ ]-e-scbpw th-Z-\n-¸n-¡p-Ibpw A-tem-k-c-s¸-Sp-¯p-Ibpw sN-bv-Xn-«p-sï-óv X-\n-¡-dn-bm-sa-óv s{Ikn-U ]-dªp. F-ómð, Cu ]-cm-aÀ-iw \-S-¯m-\p-ïm-b km-l-N-cyhpw A-Xn-eq-sS A-t±-lw ap-tóm-«p-sh-¨ B-i-b-§fpw ]-cn-K-Wn-¡p-t¼mÄ C-Xv hn-tZz-j {]-Nm-c-W-¯n-sâ ]-cn-[n-bnð h-cnñ. C-¡m-cyw Xm³ ap-XnÀó t]m-eo-kp-tZym-K-Ø-cp-am-bn NÀ-¨ sN-bv-Xn-cp-óp-sh-ópw A-h-cp-sS-sbñmw D-]-tZ-iw Xð-¡m-ew \n-b-a-\-S-]Sn-sbmópw th-ï F-ó-Xm-sWópw s{Ikn-U ]-dªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category