1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

Bhiyw h-ómð DS³ Pn-]n-sb Im-Wm-sa-ó I-cp-Xn-bmð sXän; A-t¸m-bvâv-saâv In-«-W-sa-¦nð H-cm-gv-N-sb-¦nepw hn-fn¨p-sIm-ïn-cn-¡Ww; tcm-Kw h-cm-Xn-cn-¡m³ {]mÀ-Yn¡p-I am{Xw h-gn

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ip-¯-gn-ª \n-e-bn-em-Wv F³-F-¨v-F-kv. Po-h-\-¡m-cp-sS ZuÀ-e-`yhpw ku-I-cy-§-fp-sS Ip-dhpw tcm-KnI-sf h-e-bv-¡p-I-bmWv. A-Sn-b-´-c i-kv-{X-{In-b th-ï-hÀ t]mepw amk-§-tfm-fw Im-¯n-cn-t¡-ï A-h-Ø-bn-te-¡m-Wv Im-cy-§Ä t]m-Ip-óXv. A-kp-Jw h-ómð Ip-Sp-§p-sa-ó \n-e-bn-em-Wv C-t¸mÄ Im-cy-§Ä. tcm-Kw h-ómð Pn-]n-sb¡-ïv a-cp-óv hm-§n-¡p-ó-Xn\p-t]mepw Im-¯n-cn-t¡-ïn-h-cp-óp. tUm-ÎÀ-am-cp-sSbpw \-gv-kp-am-cp-sSbpw £m-aw F³-F-¨v-F-kn-s\ F-t§m-t«-bv-¡m-Wv sImïp-t]m-Ip-ó-sX-ó B-i-¦-bn-em-Wv P-\§Ä.

Pn-]n-sb¡-ïv ssh-tZym-]-tZ-iw tX-Sp-ó-Xn-\v H-cm-gv-N-sb-¦nepw Im-¯n-cn-t¡-ïn-h-cp-óp-sh-ó I-sï¯ð Cu {]-Xn-k-Ônbp-S B-gw hy-à-am-¡p-ó-XmWv. {_n-«-\n-se \men-sem-óv tcm-Kn-Ifpw Cu Zp-c-h-Ø t\-cn-Sp-ópïv. F³-F-¨vF-kv \-S¯n-b Pn-]nþt]-jyâv kÀ-th-bn-em-Wv C-¡mcyw hy-à-am-bXv. G-g-c-e-£-¯n-te-sd tcm-KnI-sf t\-cnð-¡-ïv \-S¯n-b kÀth, BXp-c ip-{iq-jm cwK-¯v {_n-«³ t\-cn-Sp-ó shñp-hn-fn-IÄ A-¡-an-«v ]-d-bp-ópïv.

Pn-]n-sb Im-Wm³ H-cm-gv-N-sb-¦nepw Im-¯n-cn-t¡-ïn-h-cpó tcm-Kn-I-fp-sS F-®w B-dp-hÀ-j-¯n-\n-sS C-c-«n-bm-bn hÀ-[n-¨p-sh-ó-Xm-Wv kÀ-th-bn-se {][m-\ I-sï¯ð. ap-¼v F-«n-sem-cm-Ä-¡mWv Cu A-h-Ø t\-cn-tS-ïn-h-ón-cp-ó-sX-¦nð C-t¸mg-Xv BÀ-¡p-th-W-sa-¦nepw kw-`-hn-¡m-sa-ó \n-e-bn-te-¡v h-ón-cn-¡póp. Pn-]n-sb hn-fn-¡p-ó Znh-kw X-só A-t¸m-bvâv-saâv e-`n-¡pó-Xv aqón-sem-cmÄ-¡p-am-{X-am-sWópw ]pXn-b kÀ-th ]-d-bpóp. D-t±-in-¨ tUm-Î-sd¯-só Im-Wm³ I-gn-bpó-Xv A-Xnepw hn-c-fam-b km-[y-X-bmWv.

Pn-]n-am-cp-sS {]-hÀ-¯-\-ka-bw Iq-«-W-sa-óv I-gn-ª-hÀ-jw {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta-bv B-h-iy-s¸-«n-cpóp. tkh-\w B-gv-N-bnð Fñm-Zn-h-khpw cm-hn-se F-«p-ap-Xð ssh-In-«v F-«ph-sc e-`y-am-¡-W-sa-óm-bn-cp-óp \nÀ-tZiw. F-ómð, C-Xp \-S-¸n-em-bn-sñ-óv am-{Xañ, Pn-]n-sb Im-Wp-I-sbó-Xv Iq-Sp-Xð Zp-jv-I-c-am-bn am-dp-I-bpw sN-bv-Xp-sh-óv ]p-Xn-b k-À-th kq-Nn-¸n-¡póp. Pn-]n tk-h-\-§Ä km-[m-c-W P-\-§Ä-¡v F-{X-t¯m-fw A-{]m-]y-am-sb-óv sX-fn-bn-¡p-ó-XmWv Cu I-sï-¯-se-óv s]m-Xp-P-\m-tcm-Ky-{]-hÀ-¯-IÀ ]-d-bpóp.

\n-§-f-dn-bp-ó, \n-§-fp-sS tcm-K-hn-h-c-§-f-dn-bp-ó Pn-]n-sb hn-fn-¨ A-ópX-só e-`n-¨mð A-Xnð¸-cw `mKyw th-sd-bn-sñ-óv t]-jyâv I¬-tk¬ F-ó kw-L-S-\-bn-se tPm-bv tdm-_n³-kv ]-dªp. {]m-bw sN-ó X-e-ap-d-bp-sS F-®w Iq-Sn-s¡m-ïn-cn-¡p-óp-sh-ó-Xm-Wv {_n-«³ t\-cn-Sp-ó {]-Xn-k-Ôn-Ifn-semóv. B-Xp-c-ip-{iq-jm cwK-¯v C-¯-c-¯n-epÅ t]m-cm-bv-a-IÄ Xp-S-cpó-Xv A-h-cp-sS Nn-In-Õbpw A-Øm-\-¯m-¡pw. {_n-«-\nð ]-cn-ioe-\w t\-Spó tUm-ÎÀ-amÀ an-I-¨ A-h-k-c-§Ä-tX-Sn hn-tZ-i-t¯-¡v t]m-Ip-óXpw {]-iv-\w cq-£-am-¡n-bn-«p-ïv.

Pn-]n-sb Im-Wm³ H-cm-gv-N-tbm-fw Im-¯n-cn-t¡-ïn-h-ó-h-cp-sS F-®w 12.8 i-X-am-\-am-bn-cp-só-¦nð C-t¸m-g-Xv 23.8 i-X-am-\-am-bn hÀ-[n-¨p-sh-óv kÀ-th kq-Nn-¸n-¡póp. t^m-Wn-eq-sS hn-fn-¨v tUm-Î-dp-sS A-t¸m-bvâv-saâv t\-Sm³ km-[y-X- Ip-d-hm-sW-óv A-`n-{]m-b-s¸-«-h-cp-sS F-® 19 i-X-am-\-¯nð-\n-óv 30 i-X-am-\-am-bn hÀ-[n¨p. A-tó Zn-h-kwX-só A-t¸m-bvâv-saâv e-`n-¡p-ó-h-cp-sS F-®w 2012þð 36.3 i-X-am-\m-bn-cp-óp-sh-¦nð C-t¸m-g-Xv 32.8 i-X-am-\-am-bn Ip-dªp. 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category