1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

Rm³ a-cn-¨p-Im-Wm-\m-bn-cn¡pw C-t¸mÄ A-hÄ B-{K-ln-¡p-ó-sX-óv ]-dªvv AI-ew C-c-«n-bm-¡n taL-sâ Aѳ; cm-P-Ip-am-cn-¡v tN-cm-¯ AÑ-s\ ]qÀ-W-ambpw D-t]-£n-¨v a-I-fpw; lm-cn-bp-sS `m-cy-bp-sS Ip-Spw-_-{]-iv-\w Xo-cp-ónñ

Britishmalayali
kz´wteJI³

lm-cn cm-P-Ip-amc-sâ `m-cy-bmbn ta-L³ saÀ-¡ð {_n-«o-jvv cm-P-Ip-Spw-_-¯n-ew-K-am-b-tXm-sS kz-´w Ip-Spw-_-hp-am-bp-Å _-Ôw ta-L³ th-sï-óp-sh-t¨m? X-só ssh-Im-cn-I-am-bn »m-¡v sa-bnð sN-¿m³ {i-an-¡p-ó A-Ñ-\p-am-bn bm-sXm-cp _-Ôhpw th-sï-ó Xo-cp-am-\-X-¯n-em-Wv ta-L³ saÀ¡ð. A-ѳ tXma-kv saÀ-¡ð a-cn-¡p-ó-Xm-Wv C-Xnepw t`-Z-sa-óv ta-L³ ]-d-ª-Xmbpw A-Sp-¯ kp-lr-¯p-¡fn-sem-cmÄ kq-Nn-¸n¨p.

F-´n-\m-Wv X-sâ Po-hn-X-¯nð I-S-óp-Ib-dn C-{X-tb-sd {]-iv-\-§-fp-ïm-¡m³ A-ѳ {i-an-¡p-ó-sX-óv ta-L-\v a-\-Ên-em-Ip-ón-sñ-óv kp-lr-¯v ]-d-bpóp. am-[y-a-§Ä-¡p-ap-ónð hn-Sp-hm-b¯-cw ]d-ªv X-só A-]-am-\n-¡p-ó io-ew A-ѳ D-t]-£n-¡p-sa-óm-Wv taL-sâ {]-Xo-£. C-Xp-am-{X-am-Wv A-Ñ-\nð-\n-óv ta-L³ {]-Xo-£n-¡p-ó k-½m-\-saópw kp-lr-¯v ]-d-ªp. 

AÑ-s\ ImWmt\m kw-km-cn-¡mt\m taL-\v bm-sXm-cp ]-cn-]m-Sn-bp-an-sñópw kp-lr-¯v ]-dªp. tXma-kv \-S¯n-b ]-cm-aÀ-i-§Ä taL-s\ A-{X-t¯m-fw th-Z-\n-¸n-¨n-«p-sï-ópw A-hÀ ]-d-bp-óp. AÑ-s\ bm-sXm-cp X-c-¯nepw hn-iz-kn-¡m-\m-hn-sñ-óm-Wv ta-L³ ]-d-bp-óXv. ]-d-bp-ó Im-cy-§Ä ]-{X-¡mÀ-¡p-ap-ónð hn-fn-¨p-]-d-bn-sñ-óv D-d-¸n-¡m-\p-am-hnñ.

lm-cn-bp-am-bp-Å hn-hm-l-¯n-sâ Nn-{X-§Ä ]-IÀ-¯m³ H-cp ]-¸-cm-kn t^m-t«m-{Km-^-dp-am-bn I-cm-dn-se-¯n-b-tXm-sS-bm-Wv tXm-akpw ta-L\pw C-S-bp-óXv. Xp-SÀóv, hn-hm-l-¯n-\v tXma-kv ]-s¦-Sp-¯n-cp-ónñ. hn-hm-l-ti-jhpw A-Ñ-\p-am-bn C-tXh-sc ta-L³ I-ïn-«p-anñ. F-ómð, C-Xn-\À-Yw B _-Ôw ]qÀ-W-am-bn D-t]-£n-¨p-sh-ó-sñ-óv kp-lr-¯v ]-d-bpóp. Xð-¡m-e-t¯-¡v tXm-a-kn-s\ Im-Wm³ ta-L³ D-t±-in-¡p-ón-sñópw A-hÀ ]-dªp.

I-gn-ª-bm-gv-N-bm-bn-cp-óp taL-sâ P-ò-Zn\w. a-IÄ X-só A-h-K-Wn-¡p-ó-Xn-se th-Z-\ Xm-§m-\m-Im-sX, Xm³ B-ip-]-{Xn-bnð Nn-In-Õ-bn-em-bn-cp-óp-sh-óv tXma-kv A-h-Im-i-s¸-«n-cp-óp. X-só ta-L³ {Iq-c-am-bn \n-µn-¡p-I-bm-sW-ópw tXma-kv ]-dªp. lm-cn¡pw ta-L\pw P-\n-¡p-ó Ip-«nI-sf Xm-s\m-cn-¡-epw I-ï-n-sñ-¦nepw A-Xnð A-Ûp-X-s¸-Sm-\n-sñ-ópw tXma-kv ]-dªp.

Cu ]-cm-aÀ-i-§-fm-Wv taL-s\ sNm-Sn-¸n-¨-sX-óv kp-lr-¯v ]-d-d-bpóp. tXm-a-kn-sâ kz-`m-hw ]-ïp-ap-Xð-s¡ C-§-s\-bm-bn-cp-óp-. taL-sâ A-½-bp-am-bn ]n-W-§m-\pïm-b km-l-N-cyhpw A-Xm-sWópw kp-lr-¯v ]-d-bpóp. ssh-Im-cn-I-am-bn »m-¡v-sa-bnð sN-¿p-ón-\m-Wv tXma-kv {i-an-¡p-ó-sXópw taL-s\ D-²-cn-¨v kp-lr-¯v ]-dªp.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category