1 GBP = 95.30 INR                       

BREAKING NEWS

kôm-c kzm-X-{´yw th-sï-óp-sh-¨pw {_n-«-\p-am-bn k-Jy-¯n-\v k-½-Xn-¨v bq-tdm-]y³ bq-Wnb³; ]-cn-Øn-Xnþkm-aqln-I \n-b-a-§Ä Xp-S-cm³ hm-in ]n-Sn-¡pw; ]n-Sn-hm-in-IÄ A-b-bp-t¼mÄ s{_-Iv-kn-äv bm-YmÀ-Yy-¯n-te-¡v-

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«³ hn«p-t]m-bmepw bq-tdm-]y³ ]u-c-òmÀ-¡v C-t¸mÄ e-`n-¡p-ó A-tX A-h-Im-i-§Ä Xp-SÀ-ópw th-W-sa-ó ]n-Sn-hm-in-bn-em-bn-cp-óp bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ t\-Xm-¡Ä C-Xp-hsc. ]-eh-«w tNÀ-ó s{_-Iv-kn-äv NÀ-¨-I-fnepw ]u-c-òm-cp-sS k-ôm-c-kzm-X-{´yw Io-dm-ap-«n-bm-bn \nóp. \n-e-hnð G-Xp bq-tdm-]y³ cm-Py-t¯-¡v t]m-Im\pw tPm-en sN-¿m-\p-ap-Å {^o aq-hv-saâv A-h-Im-iw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]u-c-òmÀ-¡p-ïv. Cu ]-gp-Xp-sh¨p-sIm-ïv s{_-Iv-kn-äv \-S-¸m-¡-W-sa-óm-bn-cp-óp bq-Wnbâv B-h-iyw.

F-ómð, A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-äw X-S-bp-ó-Xn-\p-th-ïn sIm-ïp-h-ó s{_-Iv-knäv, A-XnÀ-¯n-bnð \n-b-{´-W-anñm-sX \-S-¸m-¡m³ {_nv-«³ H-cp-¡-am-bn-cp-ónñ. C-Xn-sâ t]-cnð bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv I-cm-dn-teÀ-s¸-Sm-sX ]p-d¯p-t]m-Im\pw a-Sn-¡n-sñ-ó i-à-am-b \n-e-]m-Sv {]-[m-\-a{´n sXtc-k tabpw {_n-«o-jv kÀ-¡mcpw ssI-s¡m-ï-tXmsS, bq-tdm-]y³ bq-Wnb-\v A-b-bp-I-bñm-sX a-äp h-gn-I-fp-ïm-bn-cp-ónñ. ]u-c-òmÀ-¡v kôm-c kzm-X-{´yw C-sñ-¦nð-¡q-Snbpw {_n«\v bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ knw-KnÄ amÀ-¡-änð Xp-S-cm-\m-Ip-sa-ó- \n-e-bn-te-¡v A-h-cp-sS \n-e-]m-Sv A-bªp.

hym-]m-c-kw-_-Ônbm-b Icm-sdmópw IqSm-X A-Sp-¯ amÀ-¨nð {_n«-\v ]p-d¯p-t]m-tI-ïn-h-cp-sa-ó B-i-¦ \n-e-\nð-¡p-ó-Xn-\n-sS-bm-Wv sXtc-k ta-bv D-d-¨ \n-e-]m-Sn-eq-sS {_n«-\v hnP-bw t\-Sn-s¡m-Sp-¯-Xv. knw-KnÄ-amÀ-¡-änð D-]m-[n-I-fnñm-sX \n-e-\nð-¡m-sa-ó B-\p-Iqeyw t\-Sn-sb-Sp-¡m-\m-sb-¦nepw ]qÀ-W-ambpw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óp-Å hn-Sp-X-en-\v C-t¸mgpw Aw-Ko-Im-c-am-bn-«nñ. bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ ]-cn-ØnXn, km-aq-ln-I, \n-Ip-Xn \n-b-a-§Ä {_n-«\pw ]m-en-¡-W-sa-ó ]pXn-b \n_-Ô-\ A-hÀ ap-tóm-«p-sh-¨n-«pïv.

A-Sp-¯-amkw Hm-kv-{Sn-b-bn-se kmð-kv-_À-Knð bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ t\-Xm-¡Ä tbm-Kw tN-cp-t¼mÄ C-¡m-cy-¯nð Iq-Sp-Xð hy-à-X-h-cp-sa-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. ta-J-e-bp-sS s]m-Xphm-b Xm-Xv-]cyw ap³-\nÀ-¯n-bm-Wv bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ ]-c-ØnXn, km-aqln-I \n-b-a-§Ä {_n-«-t\mSpw ]n-´p-S-c-W-sa-óv B-hiyw D-ó-bn-¡p-óXv. C-Xv {_n-«-\n-se s{_-Iv-kn-äv hm-Zn-IÄ F-{X-t¯m-fw Aw-Ko-I-cn-¡p-sa-óv XoÀv-¨-bnñ. {]-tXy-In-¨pw, sX-tc-k-bv-s¡m-¸-ap-ÅhÀ-t]mepw I-Sp-¯ \n-e-]m-Sp-I-fp-am-bn ap-tóm«p-t]m-Ip-t¼mÄ.

{^o aq-hv-saâv A-h-Im-iw \n-e-\nÀ-t¯-ï-Xnñ F-ó ]pXn-b \n-e-]m-Sv bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ h-en-b co-Xn-bn-ep-Å ]n-tóm«p-t]m-I-em-sW-óv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp. Cu A-h-Im-iw \n-e-\nÀ-¯m-sX {_n«-s\ knw-KnÄ amÀ-¡-änð G-sX-¦nepw X-c-¯nð DÄ-s¸-Sp-hn-¡m³ B-hn-sñ-óm-bn-cp-óp s{_-Iv-kn-äv NÀ-¨-I-fnð bq-tdm-]y³ bq-Wnb-s\ {]-Xn-\n-[m-\w sN-bv-Xn-cpó ssa-¡À _mÀ-\n-tb-dp-sS \n-e-]mSv. ]pXn-b \n-e-]m-Sv {_n-«-\n-ep-Å-h-cp-sS sXm-gnð kw-c-£n-¡p-ó-Xn\pw A-h-k-c-§Ä \n-e-\nÀ-¯p-ó-Xn\pw k-lm-b-I-am-Ip-sa-óv sXtc-k ta-bv I-cp-Xpóp. {^o aq-hv-saâv A-h-Im-i-sa-ó ]n-Sn-hm-in-bnð-\n-óv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]n-tóm«p-t]m-Ip-ó-tXmsS, s{_-Iv-kn-äv ]qÀ-Wamb tXm-Xnð \-S-¸n-em-Im-\p-Å km-[y-Xbpw sX-fn-bp-I-bmWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category