1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

Fan-td-äv-knð-\nópw e-`n-¡p-ó {^o aZyw I-gn-¨v Zp-_m-bn-te-¡v sNñ-cpXv; C-an-t{Kj³ Hm-^o-kÀam-tcm-Sv sa-¡n-«p-tI-dm³ \nð-¡-cpXv; kq-£n-¨n-sñ-¦nð Cu {_n-«o-jp-Im-cn-sb-t¸m-se aq-óp-Znh-kw AI-¯p In-S-ó-mepw t]mc, Du-cn-t¸m-cm³ A-hn-sS Xp-S-tc-ïn-bpw -hcpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-´m-cm-{ã hnam-\ kÀ-ho-kp-I-fnð aZyw e-`n-¡p-saó-Xv Fñm-hÀ¡pw A-dn-bp-ó Im-cy-amWv. F-ómð, F-an-td-äv-kv hn-am-\-¯nð e-ï-\nð-\n-óv Zp-_m-bn-te-¡v \m-ep-h-b-Êp-Im-cn-bm-b a-IÄ-s¡m-¸w ]-d-ón-d§n-b Fñn tlmÄ-am³, hn-am-\-¯nð-\n-óv In«n-b H-cp ¥m-kv ssh³ C-{X-tb-sd s]mñm-¸m-Ip-sa-óv {]-Xo-£n-¨nñ. hn-am-\-¯m-h-f-¯nð C-an-t{K-j³ D-tZym-K-ØÀ Fñn a-Zy-]n-¨n-«p-sï-óv I-sï-¯n-b-tXmsS, Ah-sc a-IÄ-s¡m-¸w P-bn-en-te-¡-b¨p. aq-óp-Znh-kw P-bn-enð I-gn-tb-ïn-h-óp-shó-Xv am-{Xañ, tI-knð-\nóv Du-cn-t¸m-cm³ H-cp-hÀ-j-t¯m-fw A-hn-sS I-gn-tb-ïnbpw h-cpw.

sIân-se sk-h-t\m-Iv-knð-\n-óp-Å sUân-kv-äm-Wv Fñn F-ó 44þImcn. F-«p-a-Wn-¡qÀ \o-ï bm-{X-bv-¡p-tijw Zp-_m-bv CâÀ-\m-j-Wð FbÀ-t]mÀ-«n-en-d§n-b sIñn-tbm-Sv C-an-t{K-j³ D-tZym-Kv-ØÀ a-Zy-]n-¨n-«ptïm F-óv tNm-Zn-¡p-I-bm-bn-cpóp. D-sï-óv ]d-ª-tXmsS, C-h-sc-bpw a-I-sfbpw hn-am-\-¯m-h-f-¯n-se Xm-ð-¡men-I X-S-h-d-bn-te-¡v amän. `À-¯m-hn-s\- t^m¬ sN-¿m³ t]mepw A-\p-h-Zn-¡m-sX \m-ep-Zn-h-k-t¯m-fw ZpÀK-Ôw \n-d-ª X-S-h-d-bnð I-gn-tb-ïn-h-ó-Xm-bn Fñn ]-d-bpóp.

X-S-h-d-bnð-\n-óv C-d-§m-\m-sb-¦nepw tI-kv XoÀ-¸m-Ipwh-sc Fñn-¡v Zp-_m-bnð Xp-S-tc-ïn-h-cpw. ]mkv-t]mÀ-«v A-[n-Ir-XÀ ]n-Sn-¨p-sh-¨-Xn-\mð th-sd \nÀ-hm-l-hp-anñ. C-Xn\-Iw X-só \n-b-a-k-lm-b-¯n-\m-bn 30,000 ]u-ïv sN-e-hm-t¡-ïn-h-óp-shópw A-hÀ ]-dªp. \ñ \n-e-bnð {]-hÀ-¯n-¡p-ó ¢n-\n-¡v Fñn-¡pïv. B tPm-enbpw \-ã-am-sb-óv A-hÀ ]-d-bpóp. tI-kv Xo-cm³ H-cp-hÀ-j-t¯m-f-sa-Sp-¡p-sa-óm-Wv D-tZym-Kv-ØÀ A-h-tcm-Sv ]-d-ªXv.

Pq-sse 13þ\m-Wv Fñnbpw a-Ifpw e-ï-\nð-\n-óv Zp-_m-bn-te-¡v h-óXv. bm-{X-¡n-sS `-£-W¯n-s\m-¸w In«n-b H-cp Kzm-kv sd-Uv ssh³ Ip-Sn-¨-tXm-sS-bm-Wv {]-iv-\-§Ä Xp-S-§n-bXv. aZyw hn-am-\-¯nð bm-{X-¡mÀ-¡v kzm-`m-hn-I-am-bn hn-Xc-Ww sN-¿p-ó-Xm-b-Xn-\mð, Fñn I-gn-¡p-Ibpw sN-bvXp. Zp-_m-bv hn-am-\-¯m-h-f-¯nð-sh-¨v C-an-t{K-j³ D-tZym-K-ØÀ A-h-cp-sS hn-k Aw-Ko-I-cn-¡m-\m-hn-sñ-óv Fñn-tbm-Sv ]-dªp. Xm³ ]-eX-h-W Zp-_m-bv k-µÀ-in-¨n-«p-sïópw hn-k Im-emh-[n I-gn-ªn-«n-sñópw Fñn Xn-cn-¨v hm-Zn¨p.

F-ómð, hn-k Aw-Ko-I-cn-¡m-\m-hn-sñópw D-S³X-só a-S-¡-Sn-¡-sä-Sp-¯v e-ï-\n-te-¡v Xn-cn¨p-t]m-W-saópw C-an-t{K-j³ D-tZym-K-س B-h-iy-s¸«p. ]pXn-b hn-k-bv-¡p-th-ïn A-t]-£n-¡m³ X-só A-\p-h-Zn-¡-W-sa-óv sI-ôn-¸-d-ªn«pw B D-tZym-K-س A-\p-h-Zn-¨n-ñ. sNdn-b Ip-«n-bp-am-bm-Wv bm-{X sN-¿p-ó-sX-ó A-\p-I¼ t]mepw X-\n-¡v e-`n-¨n-sñópw A-hÀ ]-dªp. hm-Kzm-Z¯n-s\m-Sp-hn-em-Wv a-Zy-]n-¨n-«ptïm F-óv D-tZym-K-س tNm-Zn-¨Xv.

F-an-td-äv-kv hn-am-\-¯nð hnam-\ Po-h-\-¡mÀ \ðIn-b sd-Uv ssh³ Xm³ I-gn-¨n-«p-sï-óv Fñn ]-dªp. aZyw ssI-h-iw-sh-¡p-ó-Xpw D-]-tbm-Kn-¡p-óXpw Zp-_m-bnð \n-b-a-hn-cp-²-am-sW-óv ]-d-ª D-tZym-Kس, tIm-]m-Ip-e-\mbn. D-tZym-KØ-sâ tam-iw s]-cp-am-äw Fñn sam-ss_-enð Nn-{Xo-I-cn-¡m³ {i-an-¨Xpw A-bm-sf Iq-Sp-Xð {Iq-²-\m-¡n. G-Xm-\pw \n-an-j-§Ä¡-Iw H-cp U-k-t\m-fw t]m-eo-kp-ImÀ Fñn-¡p-Npäpw \n-c-óp. hn-am-\-¯m-h-f-¯n-se D-tZym-K-Ø-sc A-\p-a-Xn-bnñm-sX Nn-{Xo-I-cn-¨p-sh-ó ]p-Xn-b Ip-äw-Iq-Sn Fñn-bp-sS tað NmÀ-¯-s¸«p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category