1 GBP = 96.25 INR                       

BREAKING NEWS

\n§fpsS kÀ s\bnw XsóbmtWm a-¡Ä¡v? Asñ¦nð _À¯v kÀ«n^n-¡äv FSpt¯mfq; Ah[n Ignªp aS-§n-b At\Isc FbÀt]mÀ«nð XSªXv Ip«n¡-S-s¯óv Btcm]n¨v

Britishmalayali
kz´wteJI³

]mkv--t]mÀ«nð kÀ s\bnw sImSpt¡ïXv F§s\ Fóv F{X t]À¡dnbmw? ^manen s\bnw Fóp Iïp ho«pt]cn«n«pÅ \nch[n t]cpïv. Fómð kÀ s\bnw IpSpw_ t]cmWópw ho«pt]cnsñópw ]eÀ¡pw Adnbnñ. ]nð¡me¯v Ip«nIÄ DïmIpt¼mÄ AhÀ¡v kz´w t]cnSpIbmWv ]Xnhv. A§s\ hcpt¼mÄ AÑsâbpw a¡fpsS-bpw kÀ s\bnw cïmIpw. Cw¥ojv coXnb\pkcn-¨v kÀ s\bnw ]mc¼cyambn Hómbncn¡pw. AXnð amäw hómð A[nIrXÀ¡v kwibhpw Bhpw.

\n§fpsS kÀ s\bnapw a¡fpsS kÀ s\bnapw cïmbmð Ah[n Ignªp \m«nte¡p aS§ð km[ns¨óp hcnñ. \nch[n t]sc Ip«n¡S¯pImcmbn Btcm]n¨p Ct¸mÄ XSªp hcpóp. C-sXm-gn-hm-¡p-ó-Xn-\v H-cp-amÀ-K-ta-bp-Åq. bm-{X-bv-¡n-d-§p-t¼mÄ a-¡-fp-sS P-\-\-kÀ-«n-^n-¡-äv Iq-sS ssI-bnð I-cp-Xp-I. {]-tXy-In¨pw \n-§-fp-sSbpw a-¡-fp-sSbpw k-À s\bnw Hcp-t]m-se-b-sñ-¦nð. A-ñm-¯]-£w Iq-sS-bpÅ-Xv kz-´w Ip-«n- X-só-bm-sW-óv sX-fn-bn-¡m³ Iq-Sp-Xð tc-J-IÄ lm-P-cm-t¡-ïn-h-cpw.

\n-§fpw Ip-«nbpw X-½n-ep-Å _-Ôw Øm-]n-¡m³ ]mkv-t]mÀ-«v am{Xw a-Xn-bm-Inñ. P-\-\-kÀ-«n-^n-¡-äq-Iq-sS ssI-bnð I-cp-Xn-bn-«n-sñ-¦nð, F-bÀ-t]mÀ-«nð \n-§Ä Iq-Sp-Xð tNmZyw sN-¿-s¸Smt\m Ip-cp-¡nð-s¸Smt\m km-[y-X-bpïv. C-¯-c-¯nð hn-am-\-¯m-h-f-§-fnð-sh-¨v B-i-b-¡p-g-¸hpw B-i-¦bpw hym-]-I-am-b-tXm-sS c-£n-Xm-¡Ä I-Sp-¯ {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-¯p-h-ón-«pïv. Xp-SÀ-óv hn-i-Zo-I-c-W-hp-am-bn tlmw Hm-^okpw cw-K-s¯¯n.

\n-§-fp-sS Ip-Spw-_-¯n-ep-Å-hÀ-¡v hy-Xy-kv-X kÀ-s\-bv-ap-I-fm-Wv DÅ-sX-¦nð P-\-\-kÀ-«n-^n-¡-täm Z-¯v kÀ-«n-^n-¡täm ssI-bnð I-cp-X-W-sa-ó-Xm-Wv A-h-cp-sS \nÀ-tZiw. Ip-«n-I-sf I-S-¯p-ó [m-cm-fw B-fp-Ifpw G-P³-kn-Ifpw \n-e-hn-epïv. AXp-sIm-ïv ]cn-tim-[-\ IÀ-i-\-am-¡m-sX X-c-anñ. \n§-sf hy-àn-]-c-am-bn _p-²n-ap-«n-¡m³ D-t±-in-¡p-ón-sñ-¦n-epw Ip-«n-¡-S¯pw Ip-«n-IÄ-¡p-t\-sc-bpÅ ssew-Kn ]o-U-\-§fpw X-S-bp-ó-Xn-sâ `m-K-ambn Cu ]cn-tim-[-\-IÄ \-S-¯m-sX X-c-an-sñópw tlmw Hm-^o-kv ]-d-bpóp.

]-e Im-c-W-§Ä-sImïpw Ip-«n-IÄ-¡v c-£n-Xm-¡-fp-sS A-tX kÀ-s\bnw h-c-W-sa-ónñ. hn-hm-l-ti-jw `À-¯m-hn-sâ t]-cv kz-´w t]cn-s\m-¸w `m-cy tNÀ-¯n-sñ-¦nepw Ip-«n-I-fp-sS kÀ-s\bnw hy-Xym-k-s¸-Spw. c-£n-Xm-¡Ä hn-hm-ln-X-c-sñ-¦nepw hy-Xykv-X kÀ-s\-bv-ap-I-fp-f-f-h-cm-sW-¦nepw Cu hy-Xym-kw h-cmw. F-ómð, Cu kÀ-s\-bv-an-sâ t]-cn-ep-Å hm-in-]n-Sn-¡en-t\m-Sv ]-ecpw I-Sp-¯ `m-j-bn-em-Wv {]-Xn-I-cn-¨n-«p-ÅXv.

21þmw \q-äm-ïnð `m-cy `À-¯m-hn-sâ t]-cv hn-hm-l-ti-jw X-sâ t]cn-t\m-Sv tNÀ-¡-W-sa-óv hm-in-]n-Sn-¡p-ó-Xv kv-{Xo-hn-cp-²am-b \n-e-]m-Sm-sW-óv H-cmÄ Szo-äv sN-bvXp. hn-tZ-i-t¯-¡v A-h-[nbm-tLm-jn-¡m\pw aäpw t]m-Ip-t¼mÄ P-\-\-kÀ-«n-^n-¡-äpÄ-s¸-sS tc-J-IÄ ssI-bnð I-cp-X-W-sa-ó \n_-Ô-\ _p-²n-ap-«v kr-ãn-¡p-óp-sïópw Nnð ]-dªp. C-Xn-eq-sS F-´m-Wv b-YmÀ-Y-¯nð kÀ-¡mÀ Øm-]n-¡m³ D-t±-in-¡p-ó-sXópw Nn-eÀ tNm-Zn-¡p-ópïv. G-Xm-bmepw \n-e-hn-se km-l-N-cy-¯nð P-\-\-kÀ-«n-^n¡-äv ssI-bnð I-cp-Xp-ó-Xm-Wv A-`n-Im-ay-sa-óv Nq-ïn-¡m-Wn-¡-s¸-Sp-óp.

I-gn-ª-hÀ-jw 60,000þt¯m-fw c-£n-Xm-¡-sf-bm-Wv hn-am-\-¯m-h-f-¯nð kÀ-s\-bv-an-sâ t]-cnð Iq-Sp-Xð tNmZyw sN-¿-en\pw a-äpw hn-t[-b-cm-¡n-b-b-Xv. t]-cp-am-äp-t¼mgpw kÀ-s\bnw am-äp-t¼mgpw {i-²n-t¡-ï Im-cy-§-tf-sd-bmWv. ]mkv-t]mÀ-«v ]p-Xp-¡p-t¼m-gpw hn-hm-lw I-gn-¡p-t¼mgpw hn-hm-l-tamN-\w tX-Sp-t¼mgpw C-¡mcyw hy-à-am-bn a-\-Ên-em-t¡-ïn-bn-cn-¡Ww. {]-tXy-In-¨v A-¯-cw A-h-k-c-§-fnð hn-tZ-i-bm-{X sN-¿p-óp-sï-¦nð ]p-Xp¡n-b t]-cnð am-{X-ta Sn-¡-äv- _p-¡v sN-¿mhq.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category