1 GBP = 96.25 INR                       

BREAKING NEWS

{_-Iv-kn-än-\p-ti-jw bp-sI-bn-se-¯p-ó bq-tdm-]y³ ]u-c-òmÀ aq-óp-am-k-¯n\-Iw tPm-en I-sï-¯nbn-sñ-¦nð a-S-¡n-b-b-¡-Ww; {]-Xnk-Ôn a-dn-I-S-¡m³ \nÀ-tZ-i-§-fp-am-bn tNw-_À Hm-^v sIm-ta-gv-kv

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_-Iv-kn-än-\p- ti-j-ap-Å Ip-Sn-tb-ä {]-Xn-k-Ôn-sb F§-s\ a-dn-I-S-¡-W-sa-ó-Xn-\v Iq-Sp-Xð \nÀ-tZ-i-§-fp-am-bn {_n-«-\n-se hy-h-km-bn-I-fp-sS Iq-«mbv-a cw-K-s¯¯n. {_-Iv-kn-än-\p-ti-jw {_n-«-\n-se-¯p-ó bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]u-c-òmÀ-¡v aq-óp-am-k-¯n\-Iw tPm-en I-sï-¯m-\m-bn-sñ-¦nð Xn-cn-¨-b-¡-W-sa-óv tIm¬-s^-U-tdj³ Hm-^v {_n-«o-jv C³-U-kv-{Sn (kn-_nsF) {]-[m-\-a-a{´n sXtc-k ta-tbm-Sv B-h-iy-s¸-«p.

C-t¸mg-s¯ km-l-N-cy-¯nð {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta- X-e ]p-I-bv-t¡ï-Xv Ip-Sn-tb-äw F§-s\ \n-b-{´n-¡p-sa-ó-Xn-s\-¡p-dn-¨-sñópw cm-Py-¯n-sâ hym-h-kmbn-I Xm-Xv-]-cy-§-Ä-¡mI-Ww {]-[m\yw \ð-tI-ï-sXópw A-hÀ ]-dªp. {_-Iv-kn-än-\p-ti-jw \n-e-hnð h-cp-ó \n-b-a-§Ä {_n-«-\nð tPm-en sN-¿p-I-tbm ]Tn-¡p-Itbm sN-¿p-ó-h-tcm aq-óp-am-k-¯nð-¡q-Sp-Xð {_n-«-\nð X-§m³ kz-´w \n-e-bv-¡v ti-jn-bp-Å-hsctbm k-lm-bn-¡p-ó-Xm-I-W-sa-ópw kn-_n-sF U-]yq-«n U-b-d-ÎÀ tPm-jv lmÀ-Un B-h-iy-s¸-«p.

s\-äv ssa-t{K-j³ H-cp-e-£-¯nð-¯m-sg-bm-¡p-ó-Xn-\p-th-ï {]-hÀ-¯-\-§Ä Im-gv-N-sh-¡-W-sa-óv sX-tc-k-tbm-Sv A-h-cp-sS a-{´n-am-c-S-¡-ap-Å-hÀ B-h-iy-s¸-Sp-ópïv. F-ómð, A-Xn-te-¡p-am{Xw {i-² tI-{µo-I-cn-¡p-óXp-sIm-ïv {_n«-sâ hym-h-km-bn-I Xm-Xv-]-cy-§-fnð-\n-óv {i-² A-Ióp-t]m-Ip-óp-sh-óm-Wv hy-h-km-bn Iq-«m-bv-a-bp-sS B-tcm-]-Ww. 2010þem-Wv s\-äv ssa-t{K-j³ H-cp-e-£-¯nð-¯m-sg-bm-¡-W-sa-ó \nÀ-tZ-iw D-bÀ-óp-h-óXv. sXtc-k ta- tlmw sk-{I-«-dn-bm-bn-cp-ó Ime-¯v C-Xp-t±-in-¨v H-t«-sd IÀ-i-\ \nÀ-tZ-i-§Ä sIm-ïp-h-ón-cp-só-¦nepw e£yw km-[n-¡m-\m-bn-«nñ.

C¯-cw AÀ-Y-anñm-¯ e-£y-§Ä C-\n-sb-¦nepw A-h-km-\n-¸n-¡-W-sa-óv kn-_n-sF B-h-iy-s¸-Spóp. ]I-cw Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc \n-b-{´n-¡p-Ibpw A-hÀ {_n«-sâ J-P-\m-hv tNmÀ-¯p-I-bm-sW-óv t_m-[y-am-bmð ]p-dw-X-Åp-Ibpw sN-¿p-ó co-Xn-bmh-Ww B-hn-jv-I-cn-t¡-ïXv. kv-Iq-fp-Ifpw B-ip-]-{Xn-I-fp-am-Wv \n-Ip-Xn-Zm-b-I-cp-sS ]-Ww tNmÀ-¯n-sb-Sp-¡p-ó-Xv. aq-óp-am-k-¯n\-Iw tPm-en I-sï-¯m-\m-Im-sX cm-Py-¯n-\v `m-c-am-Ip-óh-sc Xn-cn-¨-b-¡-ð IÀ-i-\-am-¡n-bmð Cu {]-Xn-k-Ôn a-dn-I-S-¡m-sa-óv kn-_n-sF ]-d-bpóp.

hm-N-I-¡-kÀ¯p-sIm-ïv Im-cy-an-sñ-óv tPm-jv lmÀ-Un ]-dªp. C-Xv cm-Py-¯n-sâ `m-hn-sb-¡-cp-Xn-bpÅ t]m-cm-«-amWv. Xp-d-ó a-t\m-`m-hhpw \n-b-{´-Whpw H-cp-an-¨v sImïp-t]m-Im-\m-In-sñópw HmÀ-¡-W-saópw A-t±-lw ]-dªp. {_n-«-\n-te-¡ h-cp-ó-hÀ C-hn-sS tPm-en sN-bv-Xv AXn-sem-cp ]-¦v s]m-Xp-tk-h-\-§Ä-¡m-bn sN-e-hn-Sp-óp-sï-¦nð A-Xv P-\-§-Ä-¡m-sI B-ß-hn-izm-kw ]-I-cp-ó Im-cy-am-Ipw. ]-e ta-J-e-Ifpw C-t¸mÄ B-sf-In-«m-¯ A-h-Ø-bmWv. \-gv-kp-amÀ ap-Xð tkm-^v-äv-sh-bÀ ta-J-eh-sc B-£m-a-ap-sï-ópw tPm-jv lmÀ-Un ]-d-ªp.

cm-Py-s¯ H-tó-Imð e-£-¯n-te-sd Øm-]-\-§-fnð-\n-óv sX-fn-hp-ti-J-cn-¨m-Wv kn-_nsF Cu \-nÀ-tZ-i-§Ä {]-Jym-]n-¨Xv. Ip-Sn-tb-ä-am-Wv ]-e hy-h-km-b-§-fnepw ta-J-e-I-fnepw \nÀ-Wm-b-I Im-cy-sa-óv kn-_n-sF hy-à-am¡n. {_-Iv-kn-än-\p-ti-j-sa-¯p-ó bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]u-c-òmÀ Ir-Xy-am-bn c-Pn-ÌÀ sN-¿p-Ibpw A-h-cp-sS hc-hv aq-óp-am-k-t¯-¡v am-{X-am-bn Np-cp-¡p-Ibpw thWw. kz-bw ]-cym-]v-X-cm-sW-óv t_m-[y-s¸-S-p-¯m-\m-bn-sñ-¦nð aq-óp-am-kw-I-gn-ªv ]p-d-¯m-¡p-Ibpw th-W-saópw kn-_n-sF B-h-iy-s¸-Spóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category