1 GBP = 96.25 INR                       

BREAKING NEWS

C\n-h-cp-ó aq-óv ]-Xn-äm-ïv C-´y-bp-tSXv; Hm-Sm³ Xp-S-§p-ó B-\-bm-Wv C-´y³ k-¼-Zv-hyh-Ø; temI-s¯ A-Xn-i-bn-¸n-¡m³ C-´y Xp-S-§p-ó-tX-bpÅq; sF-Fw-F-^n-sâ dn-t¸mÀ-«v C-´y³ hn-]-Wn-bp-sS B-ß-hn-izm-kw Iq«ptam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-´y³ k-¼-Zv-hy-h-Ø Ip-Xn¸n-s\m-cp-§p-I-bm-sW-óv A-´m-cm-{ã \m-Wy-\n[n(sF-FwF-^v)bp-sS dn-t¸mÀ-«v. tem-I-t¯-ähpw th-K-¯nð h-f-cp-ó k-¼-Zv-hy-h-Ø-bm-bn C-´y am-dp-saópw km-¼¯n-I ]-cn-jv-Im-c-§Ä ^-ew sN-bv-Xp-I-ïp-Xp-S-§p-ó-tXm-sS A-Sp-¯ aq-óv ]-Xn-äm-ïv I-p-Xn-¸n-tâ-Xm-Ip-saópw sF-Fw-F-^n-sâ C-´y³ an-j³ X-e-h³ d-\nð kðKmtUm X-¿m-dm¡n-b dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. HmSm-s\m-cp-§p-ó B-\-sb-óm-Wv A-t±-lw C-´y-sb hn-ti-jn-¸n-¡p-óXv.

Cu km-¼¯n-I hÀ-jw A-h-km-\n-¡m-dm-Ip-t¼m-tg¡pw C´y 7.3 i-X-am-\w h-fÀ¨ ssI-h-cn-¡p-sa-óv dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. A-Xn-\-Sp-¯ hÀ-jw AXv 7.5 i-X-am-\-am-bn hÀ-[n-¡pw. hf-sc Xp-d-ó k-¼-Zv-hy-h-Ø-bm-Wv C-´y-sb-ó-Xn-\mð, B-tKm-f k-¼-Zv-hy-h-Ø-bnð C-´y-bnð-\n-ópw kv-]nð Hm-h-dp-IÄ ti-jn-¡p-ón-sñópw A-t±-lw ]-dªp. F-ómð, ssN-\-bp-sSb-{X hym-]m-cw ssI-h-cn-¡m³ C-´y-¡m-bn-«n-sñópw dn-t¸mÀ-«n-epïv.

B-tKm-f k-¼-Zv-hy-h-Ø-bp-sS ZoÀ-L-Im-e-t¯-¡p-Å t{km-X-Êm-bmWv sF-FwF-^v C-´y-sb hn-e-bn-cp-¯p-óXv. P-\-kw-Jy-bnð tPm-en sN-¿p-ó-h-sc-¡mÄ hn-c-an-¨-ti-j-ap-Å-h-cp-sS kw-Jy F-¯p-ó-Xn-\v C-\nbpw aq-óp-]-Xn-äm-ïp-Iq-Sn ti-jn-¡p-óp-sïó-Xv C-´y-bv-¡v hf-sc Kp-W-I-cam-b Im-cy-amWv. G-jy-bnð-¯-só C-´y-¡v A-Xv hen-b A-h-k-c-§Ä Xp-dóp-sIm-Sp-¡pw. bp-hm-¡-fp-sS F-®-¯nð hÀ-[-\-bp-Å Np-cp-¡w Nn-e G-jy³ cm-Py-§fn-sem-óp-Iq-Sn-bm-Wv G-jy-sbópw dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-óp.

A-Sp-¯ aq-óv ]-Xn-äm-ïp-Im-e-t¯-¡v B-tKm-f k-¼-Zv-hy-h-Ø-bp-sS {][m-\ t{km-X-Êp-I-fn-sem-óm-Wv C´y. A-Xv Nn-e-t¸mÄ Iq-Sp-Xð Im-e-w \o-ïp-\n-tó-¡mw. C-¡m-e-b-fhp-sIm-ïv B-tKm-f k-¼-Zv-hy-h-Ø-bnð ssN\ ssI-h-cn-¨ t\-«-§-fn-te-s¡-¯m³ C-´y-¡v km-[n-¡p-saópw dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. k-¼-Zv-hy-h-Ø-bn-epïm-b c-ïv \-Sp-¡-§-fnð-\n-óv C-´y I-c-I-b-dn-¡-gn-ªp. 2016 H-Sp-hn-se t\m-«v A-km-[p-hm-¡-epw I-gn-ª-hÀ-jw ]mXn-tbm-sS \n-e-hnð h-ó Pn.F-kv.Sn.bp-am-bn-cp-óp A-h.

am-t{Im C-¡-tWm-an-Iv ]-²-Xn-IÄ hn-P-b-I-c-am-bn \-S-¸n-em-¡p-ó-X-n-\mð Xm-sg-¯-«p-ap-Xð C-´y³ k-¼-Zv-hy-h-Ø kp-i-à-am-sWópw sF-FwF-^v dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. sNdn-b sNdn-b {]-iv-\-§Ä D-bÀ-óp-h-cp-óp-sï-¦nepw tZ-io-bm-Sn-Øm-\-¯nð N-c-¡vþtk-h-\ \n-Ip-Xn GÀ-s¸-Sp-¯m-\mb-Xv ZoÀ-L-Im-e-t¯-¡v C-´y-¡v Kp-Ww sN-¿p-saópw dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-óp. 29 kw-Øm-\-§fpw tI-{µ `-c-W-{]-tZ-i-§-fp-ap-Å Cu k-¦oÀ-Wam-b cm-Py-¯v Pn-F-kv-Sn \-S-¸n-em-¡m-\m-sbó-Xv sNdn-b Im-cy-añ. h-f-sc-s¨dn-b cm-Py-§Ä t]mepw G-IoIr-X \n-Ip-Xn kw-hn-[m-\-taÀ-s¸-Sp-¯p-ó-Xnð ]-cm-P-b-s¸-Sm-dm-Wv ]-Xn-shópw dn-t¸mÀ-«v kq-Nn-¸n-¡póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category