1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

ÌpUâv hn-k \nb-aw A-g-n-¨v ]-Wn-Xv C-´y³ hn-ZymÀ-YnI-sf I-ïwhgn Hm-S-n-¡m³ {Sw]v; ]pXn-b \nb-aw A-\p-k-cn-¨v Im-ip-apS-¡n ]Tn-¡m³ tNÀ-ómepw \-½Ä A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-cm-bn P-bn-enð A-S-bv-¡-s¸-Smw-

Britishmalayali
kz´wteJI³

ÌpUâv hn-k-bnð A-ta-cn-¡-bn-se-¯p-ó-hÀ-¡p-tað Iq-Sp-Xð I-Sp-¯ \n-b-{´-W-§Ä A-Sn-t¨ð-¸n-¨v {Sw-]v `-c-W-IqSw. C-´y-bnð-\n-ó-S-¡-ap-Å hntZ-i hn-ZymÀ-Yn-I-sf-sbñmw s]-s«-sóm-cp Znh-kw A-\-[nIr-X-- Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc-óv ap-{Z-Ip-¯n P-bn-enð A-S-bv-¡m-hpó-{X IÀ-i-\am-b \n-b-a-§-fm-Wv A-ta-cn-¡ Hm-K-kv-äv H-¼-Xp-ap-Xð \-S-¸n-em-¡n-b-Xv.

]pXn-b hy-h-Ø-b-\p-k-cn-¨v ÌpUâv hn-k-bn-se-¯p-ó H-cmÄ, hn-ZymÀ-Xn-bñm-Xm-Ip-ó Znh-kw ap-Xð ÌpUâv hn-k-bp-am-bn A-ta-cn-¡-bnð X-§m³ AÀ-l-\ñm-Xm-Ipw. hn-km Im-emh-[n I-gn-ªn-«n-sñ-¦nepw v-k-äpUâv Ìmä-kv A-h-km-\n-¡p-ó-tXmsS, hn-k Im-emh-[n I-gn-ª-Xm-bm-Wv ]-cn-K-Wn-¡p-I. t\-cs¯, A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc-óv Xo-cp-am-\n-¨n-cpó-Xv hn-k Im-emh-[n I-gn-bp-ó-ap-d-bv-t¡m C-an-t{K-j³ P-Uv-Pn D-¯-c-hn-d-¡p-ó -ap-d-bvt¡m B-bn-cpóp.

]p-Xn-b \nb-aw Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v I-Sp-¯ Xn-cn-¨-Sn-bm-Ip-sa-óm-Wv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óXv. A-ta-cn-¡-bnð-\n-óv a-S-§p-ó-Xn-\v ap-¼v B-dp-am-k-t¯m-fw A-\-[n-Ir-X-am-bn A-ta-cn-¡-bnð X-§n-bn-«p-sï-óv I-sï-¯n-bmð, ]-¯p-hÀ-j-t¯-¡v Xn-cn-sI {]-th-in-¡p-ó-Xnð-\n-óv hn-e-¡p-h-cpw. ssN-\-bnð-\nópw C-´y-bnð-\n-óp-am-Wv Iq-Sp-Xð hn-ZymÀ-Yn-IÄ A-ta-cn-¡-bn-se-¯p-ó-Xv. 2017þse I-W-¡p-{]-Im-cw A-ta-cn-¡-bnð 1.86 e-£w C-´y³ hn-ZymÀ-Yn-I-fp-ïv.

A-\-[nIr-X Xma-kw ]-e-Im-c-W-§-fmð H-c-p hn-ZymÀ-Yn-bp-sS t]-cnð Np-a-¯-s¸-Smw. H-cm-gv-N-bnð hn-ZymÀYn hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§-fn-ep-ïm-bn-cn-¡-ï an-\n-aw a-Wn-¡q-dp-IÄ lm-P-cn-sñ-¦nð A-\-[nIr-X Xm-a-k-am-bn ]-cn-K-Wn-¡-s¸-Smw. A-\-[n-Ir-X-am-bn sXm-gn-se-Sp-¡p-Itbm ]T-\w ]qÀ-¯n-bm-X-Xn-\p-ti-j-ap-Å t{K-kv ]n-co-Unð Xp-SÀ-óv Xm-a-kn-¡p-Itbm sN-bv-Xmepw A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-am-bn I-W-¡m-¡n \-S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡mw.

I-c-Sp-\n-b-a--¯nð-\n-óv A´n-a \n-b-a-¯n-te-¡v F-¯n-b-t¸mÄ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v t\co-b B-izm-k-¯n\pw h-I-bp-ïv. kv-äpUâv kv-ämä-kv \-ã-am-hp-Ibpw b-Ym-ka-bw A-Xv ]p-\-Øm-]n-¨p-In-«p-ó-Xn-\v A-t]-£n-¡p-Ibpw sNbv-X hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v C-¡m-e-b-f-hn-\n-sS A-ta-cn-¡-bnð X-§nb-Xv A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-am-bn ]-cn-K-Wn-¡pó-Xv H-gn-hm-¡n-bn-«pïv. ÌpUâv Ìmä-kv ]p-\-Øm-]n-¡p-ó-Xn-\v A-ôp-am-k-¯n-\p-Ånð A-t]-£n-¡-W-sa-óm-Wv N«w. ]p-\-Øm-]n-¡p-ó-Xn-\p-Å A-t]-£ X-Åp-I-bm-sW-¦nð, A-Xn-\p-ti-j-ap-Å Im-e-bf-hv am-{X-ta A-\-[nIr-X Xm-a-k-am-bn ]-cn-K-Wn-¡-p-I-bpÅq.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category