1 GBP = 96.25 INR                       

BREAKING NEWS

kuZn-bp-am-bn D-S¡n-b Im-\-U-bp-sS \n-e ]-cp-§-enð; F-® Ibäpa-Xn ku-Zn \nÀ-¯n-bmð Im-\-U \n-Ý-e-am-Ipw; Aw-_m-kU-sd ]p-d-¯m-¡n-b-Xn-\v ]n-óm-se hnam-\ kÀ-ho-kp-IÄ h-sc d-±p-sN-bv-Xv ku-Zn-bp-sS {]-Xn-Im-cw Xp-S-cp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-\p-jym-hIm-i {]-hÀ-¯I-sc A-d-Ìv sN-bv-X-Xn-sâ t]-cnð ku-Zn A-td-_y-s¡-Xn-sc I-Sp-¯ hn-aÀ-i-\-ap-ó-bn-¨ Im-\-U Ip-Sp§n. Aw-_m-kU-sd ]p-d-¯m-¡n \-b-X-{´ X-e-¯nð {]-Xn-tj-[w A-dn-bn-¨ kuZn, Iq-Sp-Xð I-Sp-¯ \-S-]-Sn-I-fn-te-¡v \o-§p-I-bmWv. C-Xn-sâ `m-K-am-bn Im-\-U-bn-te-¡p-Å hnam-\ kÀ-ho-kp-IÄ t]mepw ku-Zn \nÀ-¯n-sh¨n. C-Ô-\ I-b-äp-a-Xn-bnepw \n-b-{´-W-ap-ïm-tb-¡p-sa-ó B-i-¦-bpïv. A§-s\ kw-`-hn-¨-mð Im-\-U-bv-¡v I-Sp-¯ Xn-cn-¨-Sn-bm-bn A-Xp-am-dpw.

Im-\-U-bp-sS G-ähpw {][m-\ DuÀP-t{km-X-Êp-Ifn-sem-óm-Wv ku-Zn A-td-_y. 2007 ap-Xð 2017 h-sc-bp-Å I-W-¡-\p-k-cnNvv Im-\-U ku-Zn-bnð-\n-óv 12.5 _n-ey¬ ]u-ïn-sâ F-®- hm-§n-bn-«pïv. A-ta-cn-¡ I-gn-ªmð G-ähpw Iq-Sp-Xð CÔ-\w Im-\-U-bn-te-¡v F-¯pó-Xv ku-Zn-bnð-\n-óm-sW-ópw I-t\-Un-b³ Ìm-än-Ì-n-Iv-kv h-Ip-¸n-sâ I-W-¡p-IÄ ]-d-bpóp. C-s¡mñw P-\p-h-cn- ap-Xð Pq¬ -h-sc 1.1 _n-ey¬ ]u-ïn-sâ F-®-hym-]m-chpw C-cp-cm-Py-§epw X-½n-ð \-S-ón-«p-ïv.

Znh-kw H-cpe-£w _m-c-en-te-sd F-®-bm-Wv ku-Zn A-td-_y Im-\-U-bn-te-¡v I-b-äpa-Xn sN-¿p-óXv. C-{´bpw C-Ô-\-ti-J-c-am-Wv A-Sp-¯-Ime-s¯ \-b-\-{´ XÀ-¡w aq-ew \nóp-t]mIptam F-ó B-i-¦-bn-em-bn-«p-ÅXv. ku-Zn-bnð-\n-óv \yq t_m¬-kv-hn-¡n-se CÀ-hnMv Hm-bnð dn-ss^-\-dn-bn-em-Wv A-kw-kvIr-X F-® F-¯p-óXv. C-hn-sS-\n-óv CÔ-\w s{S-bn³ amÀ-Ktam Sm-¦-dn-tem cm-Py-¯n-sâ hn-hn-[ `m-K-§-fn-se-¯p-I-bm-Wv sN-¿p-ó-Xv.

a-\p-jym-h-Im-i {]-hÀ-¯I-sb A-d-Ìv sN-bvX-Xv I-t\-Un-b³ hn-tZ-i-Im-cy-a{´n {In-Ìn-e {^o-em³-Uv hn-aÀ-in-¨-tXm-sS-bm-Wv C-cp-cm-Py-§fpw X-½n-ep-Å XÀ-¡w cq-£-am-bXv. C-Xn-\v a-dp-]-Sn-bm-bn Im-\-U-bp-am-bp-Å _-Ôw hn-tO-Zn-¡p-I-bm-sW-óv ku-Zn In-co-Sm-h-Im-in ap-l½-Zv _n³ kð-am³ {]-Jym-]n¨p. Im-\-U-bp-sS Aw-_m-kU-sd ]p-d-¯m¡n. Im-\-U-bp-am-bp-Å Fñm ]pXnb hym-]m-c-I-cm-dp-Ifpw \nÀ-¯n-sh¨p. ku-Zn FbÀ-sse³-kn-sâ Im-\-U-bn-te-¡p-Å kÀ-ho-kp-Ifpw \nÀ¯n.

Im-\-U-bnð ]p-Xn-b-Xm-bn \n-t£-]-§-sfmópw \-S-¯n-sñ-óv ku-Zn hn-tZ-i-Im-cy-a{´n B-tZð Að Pp-ss_À ]-dªp. F-ómð, C-t¸mÄ \n-e-hn-ep-Å hym-]m-c-¡-cm-dpI-sf C-t¸mg-s¯ kw-`-h-hn-Im-k-§Ä _-m-[n-¡p-I-bn-sñópw A-t±-lw ]-dªp. cm-{ão-b kw-`-h-hn-Im-k-§-fp-sS t]-cnð C-Ô-\-ss¡-am-äw X-S-b-cp-sX-óm-Wv ku-Zn kÀ-¡m-cn-sâ \n-e-]m-sSóv Hm-bnð an-\n-kv-äÀ Jm-en-Zv Aðþs^-bv¯pw hy-à-am-¡n. H-cp-Im-c-W-h-imepw Cu \n-e-]m-Snð am-äw h-cn-I-bn-sñópw A-t±-lw {]-Jym-]n-¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category