1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

acn-¨- Ip-ªn-s\ A-S-¡m-³ ]-Ån-bn-se-¯n-¨v {]mÀ-°n¨p-sIm-ïn-cp-ó-t¸mÄ A-½ izm-kw I-sï¯n; a-c-W -kÀ-«n-^n¡-äv h-sc \ðIn-b Ip-ªv hoïpw Po-hn-X-¯n-te¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

tUm-ÎÀ-amÀ ac-Ww Øn-co-I-cn-¡p-Ibpw i-h-kw-kv-Im-c-¯n-\m-bn ]-Ån-bn-se-¯n-¡p-Ibpw sNbv-X G-gp-am-kw {]m-bam-b Ip-ªv hoïpw Po-hn-X-¯n-te¡v. i-h-kw-kv-Im-c -ip-{iq-j-IÄ-¡n-sS X-sâ Ip-ªn-sâ i-co-c-¯nð ZpÀ-_-eam-b tXm-Xnð lr-Z-b-an-Sn-¡p-ópsï-óv A-½ X-só-bm-Wv I-sï-¯n-bXv. Xp-SÀ-óv th-Kw X-só B-ip-]-{Xn-bn-se-¯n-¨-tXmsS, a-c-W-k-À-«n-^n-¡ävv t]mepw e-`n-¨ Ip-ªv Po-hn-X-¯n-te-¡v Xn-cn-¨p-h-óp.

tlm-ïp-dm-kn-se km³ s]-t{Um kp-e-bn-em-Wv A-Xy-Zv-`p-Xw F-sóm-s¡ hn-ti-jn-¸n-¡m-hp-ó kw-`hw. sI-b-bv-en-b³ tPm-hm-ó HmÀv-«n-kv sam-ïm-b-sb-ó Ip-ªn-s\-bm-Wv h-b-dn-f-¡hpw \nÀ-P-eo-I-c-Whpw I-Sp-¯ A-Wp-_m-[bpw _m-[n¨v Hm-K-kv-äv aq-ón-\v B-ip]-{Xn-bn-em-¡n-bXv. hnñm-\yq-h-bn-se dn-hm-kv B-ip-]-{Xn-bn-se tUm-ÎÀ-amÀ B-hpó-{X {i-an-s¨-¦nepw tcm-Kw i-an-¸n-¡m-\m-bnñ. Hm-K-kv-äv B-dn-\v Ip-ªv a-cn-s¨-óv tUm-ÎÀ-amÀ Øn-co-I-cn¨p. Xp-SÀ-óv B-ip-]-{Xn-bnð-\n-óv a-c-W kÀ-«n-^n-¡äpw \ðIn.

Ip-ªn-sâ 'ar-X-tZl'hp-sa-Sp-¯v A-½ C-hn-kv samïm-b BZyw t]mb-Xv A-Sp-¯p-Å _-Ôp-hn-sâ ho-«n-te-¡mWv. ho-«n-te-¡v t]m-Im³ ]-W-anñm-Xn-cp-óXp-sIm-ïm-Wv _-Ôp-ho-«n-se-¯n-bXv. A-ó-hn-sS a-c-Wm\-´-c {]mÀ-Y-\-IÄ \-S¯n. cm-hn-se H-¼-Xp-aWn-tbm-sS-bm-Wv tUm-ÎÀ-amÀ ac-Ww Øn-co-I-cn-¨-Xv. cm-{Xn-tbm-sS Ip-ªn-s\ kw-kv-I-cn-¡p-ó-Xn-\m-bn A-Sp-¯p-Å ]-Ån-bn-se-¯n¨p. i-h-s¸-«n hm-§m³ ]-W-anñm-Xn-cp-ó-Xn-\mð, Ip-ªn-s\ F-Sp-¯p- ]n-Sn-¨n-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp C-hn-b.

Cu L-«-¯n-em-Wv Ip-ªn-sâ lrZ-bw sa-sñ an-Sn-¡p-óXp-t]m-se C-hnb-¡v tXm-ón-bXv. a-äp-Å-hcpw A-Xv i-cn-sh¨p. t\cob tXm-Xnð izm-k-sa-Sp-¡p-ó-Xmbpw t_m-[y-s¸-«-Xn-s\-¯p-SÀ-óv A-Sp-¯pÅ tem-¡-ð ¢n-\n-¡nð sImïp-t]mbn. {]-Y-a-ip-{iq-j-bv-¡p-ti-jw A-tó-Znh-kw cm-hn-se Ip-ªv a-cn-¨p-sh-óv hn-[n-sb-gpXn-b ]o-Un-bm-{Sn-Iv B-ip-]-]-{Xn-bn-te-¡v Ip-ªn-s\ sImïp-t]mbn. B-ip-]-{Xn-bnð A-Xym-ln-X hn-`m-K-¯nð {]-th-in-¸n-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv Ip-ªn-s\-bn-t¸mÄ. kw-`-h-s¯-¡p-dn-¨v A-t\z-jn-¡p-sa-óv B-ip-]{Xn A-[n-Ir-XÀ hy-à-am¡n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category