1 GBP = 91.80INR                       

BREAKING NEWS

aªÄ D-]-tbm-Kn-¡m³ a-säm-cp Im-c-Ww-Iq-Sn I-sï-¯n A-ta-cn-¡³ im-kv-{XÚÀ; a-ª-fnð-\nópw Im³-k-dn-s\ {]Xn-tcm-[n-¡m³ ]än-b a-cp-óp-ïm-¡m³ C-\n H-cp Np-h-Sp-IqSn; C-´y-bp-sS ]-c-¼-cm-K-X `-£y-h-kv-Xp tem-I-¯n-sâ lotdm B-Ip-ó-Xn§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

i-co-c-¯n-se hn-j-]-ZmÀ-Y§-sf Cñm-Xm-¡m³ ti-jn-bp-Å Hu-j-[-am-Wv a-ª-sf-óm-Wv \-½p-sS ]qÀ-hn-I-òmÀ ]Tn-¸n-¨n-cp-óXv. a-ªÄ \-½p-sS `-£-W-¯n-se ap-Jy-L-S-I-§-fn-sem-óm-bXpw AXp-sIm-ïp-Xsó. C-t¸mÄ a-ª-fn-\v Iq-Sp-Xð Kp-W-§-fp-sï-óv I-sï-¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv A-ta-cn-¡-bn-se H-cp-kw-Lw C-´y³þA-ta-cn-¡³ K-th-j-IÀ.

Im³-k-dn-s\ {]Xn-tcm-[-n-¡m³ -ti-jn-bp-Å IpÀ-¡p-an³ F-ó L-S-I-w a-ª-fn-ep-sï-óm-Wv C-h-cp-sS I-sï¯ð. Cñn-t\mbn kÀ-h-I-em-im-e-bn-se-bpw D-« kÀ-h-I-em-im-e-bn-se-bpw K-th-j-I-cmWv Cu I-sï-¯-en-\v ]n-ónð. sh-Å-¯nð A-en-bn-sñ-ó-Xm-Wv IpÀ-¡p-an-s\ a-cp-ón-sâ cq-]-¯nð A-h-X-cn-¸n-¡p-ó-Xn-ep-Å {][m-\ X-S-Êw. sh-Å-¯nð A-en-bm-¯ h-kv-Xp c-à-¯nepw A-en-bn-sñ-ó-Xm-Wv A-Xn-s\ a-cp-óm-¡n D-]-tbm-Kn-¡m³ I-gn-bm-¯ A-h-Ø-bn-em-¡p-ó-Xv.

c-à-¯nð I-eÀ-ómð am-{X-ta a-cp-óv i-co-c-¯n-em-sI hym-]n¡q. Z-im-Ð-§-fm-bn ]-co-£-Whpw K-th-j-Whpw Xp-S-cp-óp-sï-¦nepw IpÀ-¡p-an-s\ sh-Å-¯nð A-en-bn-¡p-ó cq-]-¯n-em-¡m-\p-Å ]-co-£-W-§Ä hn-P-bn-¨n-«nñ. F-ómð, Cu {]-Xn-k-Ôn-¡v ]-cn-lm-cw I-sï-¯p-ó Im-cy-¯n-em-Wv K-th-j-IÀ ap-tóm«p-t]m-bn-«p-Å-Xv. Cñn-t\m-bn kÀ-h-I-em-im-e-bn-se Zn-]-Rv-P³ ]m-\n-sâbpw D-«m kÀ-h-I-em-im-e-bn-se ]o-äÀ Ìm-§n-sâbpw t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å kw-L-am-Wv K-th-j-W-¯n-\v ]n-ónð.

Syq-a-dp-I-fnepw Im³-kÀ tIm-i-§-fnepw IpÀ-¡p-an³ D-]-tbm-Kn-¨v Nn-In-Õ ^-e-{]-Z-am-bn \-S-¯m-\-m-Ip-sa-óv K-th-j-IÀ ]-d-bpóp. Im³-kÀ Nn-In-Õ-bv-¡v D-]-tbm-Kn-¡p-ó ¹m-än-\-hp-am-bn tNÀ-¯v IpÀ-¡p-an³ D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xn-s\-¡p-dn-¨m-Wv K-th-j-IÀ Nn-´n-¡p-óXv. ¹m-än-\hpw IpÀ-¡p-an-\pw kw-tbm-Pn-¸n-¨v D-]-tbm-Kn-¡p-t¼mÄ A-Xv i-co-c-¯nð F-fp-¸-¯nð hym-]n-¡p-ó X-c-¯n-ep-Å-f a-cp-óm-bn am-äm-\m-I-p-saópw K-th-j-IÀ ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category