1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

28 h-\n-Xm kw-h-c-W -ko-äp-Ifpw A-ôv A-apÉow ko-äp-Ifpw C-{am-sâ ]mÀ-«n-¡v \ð-In Xn-c-sª-Sp-¸v I-½nj³; `q-cn]-£w sX-fn-bn-¡m³ C-\n th-ï-Xv 14 ko-äpIÄ; kz-X-{´cpw sNdn-b ]mÀ-«n-Ifpw ]n´p-W {]-Jym-]n-¨-tXm-sS ap³-{In¡-äv Iym-]v-ä³ D-S³ ]m-Iv {]-[m-\-a-{´n-bmIpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

ho-Xw-sh-¸n-eq-sS In-«p-ó h-\n-Xm kwh-c-W ko-äp-I-fpw A-apÉow ko-äp-Ifpw Iq-Sn-bm-b-tXm-sS ap³ {In¡-äv Iym-]v-ä³ C-{am³ Jm-sâ t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å ]m-¡nØm³ sX-lv-co-Iv CþC³-km-^v ]m-À-«n `q-cn-]-£-t¯m-S-Sp-¯p. 28 kwh-c-W ko-äp-Ifpw Aôvv A-apÉow ko-äp-I-fp-am-Wv ]n-Sn-sF-¡v Xn-c-sª-Sp-¸v I-½n-j³ A-\p-h-Zn-¨Xv. C-tXmsS, C-{am-sâ ]mÀ-«n-bp-sS B-sI ko-äp-IÄ 158 B-bn. 172 ko-äm-Wv `q-cn-]-£-¯n-\m-sI th-ï-Xv. 14 ko-äp-IÄ am-{X-am-Wv C-{am-\v C-\n th-ïXv.

Xn-c-sª-Sp-¡-s¸-Sp-ó Aw-K-§-fp-sS F-®-¯n-\v B-\p-]m-Xn-I-am-bn kwh-c-W ko-äp-IÄ Xn-c-sªp-¸v I-½n-j³ ho-Xw-sh-¨p-\ð-Ip-ó-Xm-Wv ]m-In-kv-Xm-\n-se co-Xn. 60 ko-äp-IÄ h-\n-Xm-kw-h-c-W-hpw 10 ko-äp-IÄ A-apÉow hn-`m-K-¯n-ep-ap-ïv. C-Xnð-\n-óm-Wv 28 ko-äp-IÄ h-\n-Xm kw-h-c-W-¯nepw Aôv ko-äp-IÄ A-apÉow hn-`m-K-¯nepw ]n-Sn-sF-¡v e-`n-¨Xv. h-\n-Xm kw-h-c-W-ko-äp-I-f-nð 16 F-®w ]-ôm-_nð-\nópw \m-se-®w kn-Ôv {]-hn-iy-bnð-\nópw G-sg®w ssJ-_À ta-J-e-bnð-\nópw H-sc-®w _-eq-Nn-Øm-\n-ð-\n-óp-am-Wv ]n-Sn-sF-¡v e-`n-¨Xv. ]-¯v A-apÉow ko-äp-I-fnð A-sô-®w ]n-Sn-sF-¡v e-`n-¨-t¸mÄ c-sï-®w ]m-¡nØm³ apÉow eo-Kvþ\-hm-kv hn-`m-K-¯n\pw cï-®w ]m-¡nØm³ ]o-¸nÄ-kv ]mÀ-«n¡pw H-sc-®w ap-¯mln-Z a-Pv-e-n-kv CþA-a-en\pw e-`n-¨p.

C-{am³ Jm³ 18þ\v {]-[m-\-a-{´n-bm-bn k-Xy-{]-Xn-Ú sN-¿p-sa-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. sN-dpIn-S cm-{ão-b ]mÀ-«n-I-fp-sSbpw kz-X-{´-cp-sSbpw ]n-´p-W-tbm-sS `q-cn]-£w sX-fn-bn-¡m-\m-Ip-saópw ]n-Sn-sF I-cp-Xp-óp. 342 Aw-K \m-j-Wð A-kw-»-n-bnð `q-cn-]-£-¯n-\m-h-iy-am-b 172 ko-äp-IÄ kz-´-am-bp-sï-óv C-t¸mį-só C-{am\pw Iq-«cpw A-h-Im-i-s¸-Sp-óp-ap-ïv. 158 ko-äp-I-fm-Wv ]n-Sn-sF-¡v C-t¸m-gp-ÅXv. C-Xnð A-ôp-ko-äp-I-fnð hn-P-bn-¨n-«pÅ-Xv C-{am³ X-só-bm-Wv. P-bn-¨ \m-ev ko-äp-I-fnð A-t±-l-¯n-\v cm-Pn-sh-t¡-ïn-h-cpw.

\-hm-kv sj-co-^n-sâ apÉow eo-Kn-\n-t¸mÄ 82 ko-äp-I-fm-Wp-ÅXv. h-\n-Xm-kw-h-c-W-¯nð-\n-óv 15 ko-äp-IÄ ]-ôm-_nð-\nópw ssJ-_-dnð-\n-óv H-cp koäpw apÉow eo-Kn-\v e-`n¨p. ]n-]n-]n-¡v ]Xn-s\m-¸v kwh-c-W ko-äp-I-fm-Wv e-`n-¨Xv. H-¼-sX-®w h-\n-Xm-kw-h-c-W-amWv. C-tXmsS, A-h-cp-sS B-sI ko-äp-IÄ 53 Bbn.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category