1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

asäm-cp KÄ-^v bp-²w H-gnªp-t]mb-Xv X-e-\m-cn-g-bv¡v; bp.F.C-bp-sS ]n-´p-W-tbm-sS J-¯-dn-s\ B-{I-an-¨v Io-g-S-¡m³ I-gn-ª-hÀ-jw ku-Zn F-Sp-¯ Xo-cp-am-\w A-«n-a-dn¨-Xv A-hkm-\ \n-anj-s¯ A-ta-cn-¡³ C-S-s]Sð; hnh-cw ]p-d-¯p-h-cp-t¼mÄ B-izm-k-am-IpóXvv aq-óp-cm-Py-§-fn-ep-am-bn Po-hn-¡p-ó Z-i-e-£-¡-W-¡n-\v a-e-bm-fn-IÄ¡pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

ku-Zn A-td-_ybpw bp.F.C.bp-a-S-¡-ap-Å cm-Py-§Ä J-¯-dn-s\ H-ä-s¸-Sp-¯p-Ibpw B cm-Py-hp-am-bp-Å _-Ôw hn-tO-Zn-¡p-Ibpw sN-bvX-Xv I-gn-ª-hÀ-j-amWv. C-dm-s\bpw A-Xph-gn `o-I-c-sc-bpw J-¯À k-lm-bn-¡p-óp-shóm-tcm-]n-¨m-bn-cpóp Cu \-S-]Sn. KÄ-^v ta-J-e-bnð Cu kw`-hw kw-LÀ-jw h-fÀ¯n. ku-Zn-bnepw bp.F.C-bnepw J-¯-dnepw _-lv-dn-\nep-sam-s¡-bm-bn Po-hn-¡p-ó Z-i-e-£-¡-W-¡n-\v a-e-bm-fn-Ifpw C-tXmsS, `o-Xn-bn-em-bn.

KÄ-^v ta-J-e a-säm-cp bp-²-¯n-te-¡v \o-§p-I-bm-sW-ó kq-N-\-bm-bn-cp-óp A-óp-ïm-bn-cp-óXv. F-ómð, A¯-c-sam-cp \-S]-Sn D-ïm-Im-Xn-cpó-Xv A-hkm-\ \n-an-jw A-ta-c-n-¡ \-S¯n-b C-S-s]-Sð aq-e-am-sW-ó hmÀ-¯-bm-Wv C-t¸mÄ ]p-d-¯p-h-cp-ó-Xv. bp.F.C-bp-sSbpw Cu-Pn-]v-Xn-sâbpw _-lv-dn-sâbpw ]n-´p-W-tbm-sS J-¯-dn-s\ B-{I-an-¨v Io-gv-s¸-Sp-¯m-sa-ó \o-¡-¯n-em-bn-cp-óp kuZn. J-¯-d-n-sâ c-l-kym-t\z-j-W G-P³-kn-bp-sS sh_v-sskämb Z CâÀ-sk-]v-än-\v C-Xn-sâ kq-N-\-Ifpw e-`n-¨n-cpóp.

CâÀ-sk-]v-äv C-¡mcyw A-ta-cn-¡³ A-t\z-j-W G-P³-kn-IÄ-¡v ssI-am-dp-Ibpw A-hÀ C-S-s]-Sp-I-bp-am-bn-cpóp. ku-Zn-bn-sebpw bp.F.C-bn-sebpw In-co-Sm-h-Im-in-I-fm-Wv J-¯-dns\ Io-g-S-¡pó -Imcyw NÀ-¨ sN-bv-X-sXópw CâÀ-sk-]v-äv dn-t¸mÀ-«v sN-¿póp. ku-Zn-bp-sS I-ctk-\ A-XnÀ-¯n IS-óv J-¯-dnð {]-th-in-¨v J-¯-dn-s\ Io-g-S-¡m-\m-bn-cp-óp ]-²Xn. bp.F.C-bp-sS ]n-´p-W-tbm-sS tZm-l-bv-¡v 70 In-tem-ao-äÀ A-Sp-¯ph-sc F-¯m-\pw ]-²-Xn-bn-«n-cpóp.

C-¡m-cy-a-dn-ª A-ta-cn-¡, ku-Zn-bp-ambpw bp.F.C-bp-ambpw _-Ô-s¸-Sm³ {]Xn-tcm-[ sk-{I«-dn P-bnw-kv am-än-kn-s\ Np-a-X-e-s¸-Sp¯n. J-¯-dn-se ssk\n-I tI-{µ-¯n-ep-Å bpF-kv ssk-\n-I-cp-sS Im-cy-¯n-em-bn-cp-óp A-ta-cn-¡-bv-¡v D-Xv-I-WvT. A-ta-cn-¡ k-½-À-Zw sN-ep-¯n-b-tXm-sS ku-Zn ssk-\n-I-\o-¡w ]n³-h-en¨p. A-_p-Zm-_n In-co-Sm-h-Im-in ap-l½-Zv _n³ k-boZpw ku-Zn In-cn-Sm-h-Im-in ap-l½-Zv _n³ kð-am-\p-am-Wv bp-²-\o-¡w D-t]-£n-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨-Xv.

F-ómð, X-§-fp-sS ]²-Xn s]m-fn-¨ P-bnw-kv am-än-kn-s\ sh-dp-sX hn-Sm³ cm-P-Ip-am-c-òmÀ H-cp-¡-am-bn-cp-ónñ. am-än-kn-s\ am-äm³ A-hÀ {Sw-]v `-c-W-Iq-S-¯n-\p-tað k-½À-Zw sN-ep-¯m³ Xp-S§n. G-Xm-bmepw B \o-¡w C-Xph-sc hn-P-bn-¨n-«n-sñ-óv am-{Xw. hn-iz-kv-X\m-b am-än-kn-s\ Øm-\-{`-ã-\m-¡m³ sUm-WmÄ-Uv {Sw-]v C-Xp-h-scbpw X-¿m-dm-bn-«nñ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category