1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

DÅXv ]-W-bw-sh¨pw D-tZym-K-ØÀ-¡v ssI-¡q-en-sIm-Sp¯pw am^n-b X-e-h-òmÀ-¡v A-¨m-cw \ð-Inbpw Po-h³ ]-W-bw-sh-¨v C-hn-sS-sb-¯pó-Xv P-bn-en-emIm-t\m? ]-ôm-_nð-\nópw Ip-dp-¡p-hn IS-óv sa-Iv-kn-t¡m-bn-se-¯n A-ta-cn-¡³ A-XnÀ-¯n I-S-ón-cp-óh-sc ssI-tbm-sS ]n-Sn-Iq-Sn A-ta-cn-¡³ `-c-W-Iq-Sw; hÀ-j-§-fm-bn \-S-ó A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¯n-\v I-Sn-ªm-Wn-«-tXm-sS \m-Sp-I-S-¯m³ th-ïn C-cp-¼-gn-sb-®pó-Xv A-t\-Iw C-´y-¡mÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-\-[n-Ir-X-am-bn A-ta-cn-¡-bn-te-¡v Ip-Sn-tbdn-b C-´y-¡m-c-S-¡-ap-Åh-sc \m-Sp-I-S¯m-s\m-cp-§p-I-bm-Wv {Sw-]v `-c-W-Iq-Sw. ]n-Sn-¡-s¸-« A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-cnð H-tt«-sd-t¸À C-cp-¼-gn-¡p-Ån-em-Wn-t¸mÄ. F-óv P-bn-enð-\n-óv tam-Nn-X-cm-Ip-satóm F-t¸mÄ \m-Sp-I-S-¯-s¸-Sp-satóm D-d-¸nñm-sX-bm-Wv A-h-cp-sS X-S-hp-Po-hnXw. ]-ôm-_nð-\nópw A-bð-kw-Øm-\-§-fnð-\n-óp-am-Wv C-§-s\-Ip-Sn-tbdn-b C-´y-¡m-cn-te-sd-bpw.

A-Xn-ITn-\am-b ]-co-£-W-§Ä Xm-ïn-bm-Wv C-h-cnð-¸-ecpw A-ta-cn-¡³ kz-]v-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n-bXv. sIm-fw-_n-b¡pw ]m-\-a-bv-¡p-an-S-bn-ep-Å Um-cn-b³ Kym-]v C-S-\m-gn-bn-eq-sS-bm-Wv ]-ecpw A-ta-cn-¡-bn-te-¡v t]m-Ip-óXv. sIm-s¡-bv³ I-S-¯n-\v Ip-{]-kn-²am-b h-gn-bm-WnXv. ]m-\-a-bn-se sIm-Spw-Im-Sp-I-fn-eq-sS Zn-hk-§-tfm-fw ]-«n-Wn-InS-óv bm-{X sN-bvXpw ]m-¼p-I-Sn-bpÄ-s¸-sS-bp-Å `o-j-WnI-sf A-Xn-Po-hn¨pw sIm-Å-¡m-sc `-bópw tcm-K-§-sfbpw ]-cn-¡p-I-sf-bp-sam-s¡ tXmð-]n-¨p-am-Wv C-h-cn-te-sd-t¸cpw A-ta-cn-¡-bn-se-¯n-bXv.

a-cW-s¯ ap-Jm-ap-Jw I-ïp-Å bm-{X-bv-s¡m-Sp-hnð A-ta-cn-¡-bn-se-¯n-b-h-cm-Wv C-t¸mÄ X-S-hn-em-¡-s¸-«Xv. hnhn-[ kw-Øm-\-§-fn-se s^-U-dð P-bn-ep-I-fnð I-gn-bp-ó C-hÀ-¡v F-óv X-S-h-dbnð-\n-óv tam-N-\w e-`n-¡p-saópw hy-à-X-bnñ. Hdn-tKm-Wn-se sj-dn-Um³ s^-U-dð {]n-k-Wnð A-¼-Xn-te-sd C-´y-¡m-cpïv. Imen-t^mÀ-Wn-b, Acn-tkm-W, hm-jn-Mv-S¬ F-óo kw-Øm-\-§-fn-se P-bn-ep-I-fnepw C-´y-¡m-cp-sï-óv Øn-co-I-cn-¨n-«p-ïv.

X-S-hn-em-¡-s¸-«-h-cn-te-sd-t¸cpw \m-Sp-I-S-¯ð `o-j-Wn-bm-Wv t\-cn-Sp-óXv. F-ómð, Ch-sc C-´y-bn-te-¡m-bn-cn-¡nñ, ]I-cw sa-Iv-kn-t¡m-bn-te-¡mIpw \m-Sp-I-S-¯p-I. sa-Iv-kn-¡³ A-XnÀ-¯n-bn-eq-sS Ip-Sn-tb-dn-sb-óXp-sIm-ïm-Wv A-hn-tS-¡v Xn-cn-¨-b-¡p-óXv. A§-s\ kw-`-hn-¨mð C-h-cp-sS Po-hn-Xw Iq-Sp-Xð Zp-jv-I-c-a-m-Ip-sa-óp-d-¸mWv. Ip-td-t¸À-¡v A-`-bmÀ-Yn-I-fm-bn Aw-Ko-Im-cw In-«n-tb-¡pw. A§-s\ In-«p-ó-hÀ-¡v A-ta-cn-¡³ kz-]v-\w ]-Xp-s¡-bm-sW-¦nepw I-cp-¸n-Sn-¸n-¡mw.

A-ta-cn-¡-bp-am-bn 3155 In-tem-ao-äÀ A-XnÀ-¯n ]-¦n-Sp-ó sa-Iv-kn-t¡m-bn-eq-sS-bm-Wv Ip-Sn-tb-ä-¡m-cn-e-[n-Ihpw \p-g-ªp-I-b-dp-óXv. A-\-[n-Ir-X-am-bn A-ta-cn-¡-bn-se-¯p-ó A-\y{K-l Po-hn-I-sf-óm-Wv Ch-sc C-an-t{K-j³ B³-Uv I-kv-äw-kv F³-t^m-gv-kv-saâv hn-`m-Kw hn-ti-jn-¸n-¡p-óXv. ]-ôm-_nð\nópw l-cn-bm-W-bnð-\nópw D-¯À-{]-tZ-inð-\n-óp-amWv Cu h-gn-¡p-Å A-\-[nIr-X C-´y³ Ip-Sn-tb-ä-¡m-cn-te-sd-bpw.

2017 H-tÎm-_-dn-\pw 2018 ta-bv-¡p-an-S-bnð sa-Iv-kn-¡³ A-XnÀ-¯n-bn-eq-sS \p-g-ªp-I-bdn-b C-´y-¡m-cp-sS Fv-®-¯nð 50 i-X-am-\-t¯m-fw hÀ-[-\-bp-ïm-b-Xm-Wv I-W-¡m-¡p-óXv. C-¡m-e-b-f-hnð I-Ìw-kv B-³-Uv t_mÀ-UÀ s{]m-«-£³ hn-`m-Kw ]n-Sn-Iq-Sn-b-h-cp-sS F-®-¯nð 50 i-X-am-\-t¯m-fw hÀ-[-\-bp-ïm-bn-«p-ïv. 2016 H-tÎm-_À ap-Xð 2017 sk-]v-äw-_À h-sc-bp-Å Im-e-b-f-hnð 2227 C-´y-¡m-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-bXv. ti-jn-¨ Im-e-b-f-hnð ]n-Sn-bnem-b C-´y-¡m-cp-sS F-®w 4197 B-bn D-bÀóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category