1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

Ip_nwÄ _mân-sâ ssehv HmÀ-¡-kv-{Sbpw Km-\-ta-f-bpw A-S-¡w B-tLm-jn-¡m³ \n-ch-[n Im-cy§Ä; sI-kn-U-»yp-F-bpsS HmWm-tLm-jw c-ïp Zn-h-kw...

Britishmalayali
kz´wteJI³

t{Imbn-tUm¬ tIc-fm IÄ-¨-dð Bâv shð-s^-bð A-tkm-kn-tb-jsâ 43þmaXv HmWm-tLm-jw sk-]v-äw-_À F-«v, 15 Xo-b-Xn-I-fn-em-bn \-S-¡pw. Hm-W-k-Zybpw kw-L-S-\-bn-se Aw-K-§-fp-sSbpw sI-kn-U-»yp-F Um³-kv kv-IqÄ hn-ZymÀ°n-I-fp-sSbpw Ipw-_nÄ _m³-Un-sâbpw hy-Xy-kv-Xam-b hn-t\m-Z ]-cn-]m-Sn-I-fpw \-S-¡pw. F«mw Xob-Xn skâv Pq-Uv NÀ-¨v lm-fn-ð D-¨-bv-¡v 12 a-Wn apXemWv Hm-Wk-Zy \-S-¡pI.


{]-[m-\-s¸-« Hm-W ]-cn-]m-Sn-IÄ 15\v lm-cn-kv A-¡m-Z-an-bnð \-S-¡pw. sse-hv Km-\-ta-fbpw Ip-w-_nÄ _mân-sâ ssehv HmÀ-¡-kv-{Sbpw A-S-¡-ap-Å ]-cn-]m-Sn-I-fm-Wv A-tó Zn-h-kw B-kq-{X-Ww sN-bv-Xn-cn-¡p-óXv. ssh-In«v 3.30 ap-Xð cm-{Xn 10 h-sc-bm-Wv ]-cn-]m-SnIÄ. Fñm-h-sc-bpw 43þmaXv Hm-Wm-tLm-j-¯n-te-¡v kzm-K-Xw sN-¿póp.
Hm-Wk-Zy \-S-¡p-ó Ø-e-¯n-sâ hn-em-kw
St. Jude's Church hall, Thornton Road, Thornton Heath, CR7 6BA
]-cn-]m-Sn-IÄ \-S-¡pó Ø-e-¯n-sâ hn-em-kw
Harris Academy Purley, Kendra Hall Road, South Croydon, CR2 6DT

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category