1 GBP = 97.70 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI a-e-bm-fn-I-Ä-¡v A-`n-am-\n-¡m³ C-Xm H-cp s]¬-Ip-«n- IqSn; {_n-«o-jv \m-j-Wð kzn-½n-Mv Nm-¼y³-jn-¸nð sh-¦ew t\Sn-b sd-Uv-{_n-Uv-Pn-se t\-l ^n-en¸v

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n«-\nð A-`n-am-\mÀ-lam-b t\-«-§-fp-ïm-¡n-bn-«p-Å H-t«-sd a-e-bm-fn-I-fp-ïv. B ]-«n-I-bn-te-¡v H-cp t]-cp-IqSn. Cw¥-ïv \m-j-Wð kzn-½n-Mv Nm-¼y³-jn-¸nð sh-¦-e-sa-Uð t\Snb sd-Uv-{_n-Uv-Pp-Im-cnbm-b t\-l ]n-Å-bm-Wv a-e-bm-fn-IÄ-¡m-sI A-`n-am-\-am-bn am-dn-bXv. sj-^oð-Unð Pq-sse 31 apXð Hm-K-kv-äv \m-ep-h-sc-bm-bn-cp-óp Nm-¼y³-jn-¸v. c-ïv C-\-§-fn-em-Wv t\-l ]nÅ tbmKy-X t\-Sn-bn-cp-ó-Xv. 50 ao-äÀ {^o-ssÌ-en-epw 50 ao-äÀ _m-¡v-kv-t{Sm-¡n-epw. C-Xnð 50 ao-äÀ _m-¡v-kv-t{Sm-¡nð ko-k-Wn-se X-sâ an-I-¨ {]-I-S-\-t¯m-sS-bm-Wv t\-l-bp-sS sa-U-ð t\-«w. 31.50 sk-¡³-Unð ^n-\n-jv sN-bv-Xv _m-¡v-kv-t{Sm-¡nð aqómw Øm-\-sa-¯n-b t\-l, {^o-kv-ssä-enð 28.15 sk-¡³-Unð H-¼Xmw Øm-\-¯p-sa¯n.

Cw-¥-ï-nð tZio-b \n-e-hm-c-¯nð sa-Uð t\-Sp-ó B-Zy a-e-bm-fn hn-ZymÀ-Yn-bm-Wv t\-l. an-I-¨ s\äv-t_mÄ Xm-cw-Iq-Snbm-b t\-l, F-k-Iv-kv Iu-ïn- So-anepw e-ï³ do-Pn-b³ s\-äv-_mÄ So-an-epw Aw-K-am-bn-«p-ïv. 2015þð sd-Uv-{_n-UvPv t_m-tdm-bnð G-ähpw th-Kw-Iq-Snbm-b \o-´ð-¯m-c-am-bn t\-l am-dn-bn-cpóp. e-ï³ an-\n sK-bnw-knð sd-Uv-{_n-Uv-Pv t_m-tdm-sb {]-Xn-\n-[o-I-cn-¨v ]-s¦-Sp¯p. am-{Xañ, FskIvkv Iuïn kzn½nMv Nm¼y³jn-¸nð ]¯p kzÀ®hpw cïp shÅnbpw Hcp sh¦ehp-ambpw t\-l Xm-c-am-bn am-dn-bn-cpóp.

eï³ AIzm«nwIv--kv skâdnepw _mknðUWnepw h¨p \Só FskIv--kv Iuïn kznw½nMv Nm¼y³jn-¸nð FkIv--kv Iuïnbnse Gähpw thKXtbdnb \o´ð Xm-c-sa-ó A-]qÀ-Æ t\-«-am-Wv t\-l ]n-Å Aóp I-c-Ø-am-¡n-b-Xv. t\lbpsS saUð t\«§fpw tdkv kab§fpw hnebncp¯nbm-Wv hnP-bw {]-Jym-]n-¨Xv. shdpw cïp Nm¼y³jn¸v aÕc¯nð \nópamWv 12 hbkn\p XmsgbpÅ Ip«nIfpsS hn`mK¯nð \nópw thKXtbdnb \o´ð Xmcambn t\l amdn-bXv. FkIv--kv Iuïnbnð \nópw 50 aoädnepw 100 aoädnepw DbÀó sdt¡mÀUv kz´am¡pó Xmcw IqSnbmbn CtXmsS t\l amdn. CtXmsS, tZiob Xe¯nse DbÀó \o´ð Xmc§fnse dm¦nwKnð t\l CSw t\SpIbpw sNbvXp.

kzn½nMnð IqSmsX, FskIv--kv Iuïn¡mbn s\äv--t_mÄ Ifn¡pIbpw sN¿pópïv. am{Xañ, _m³t{Im^väv--kv kv--IqÄ tlm¡n Soanse Iym]vä³ IqSnbmWv t\l. BgvNbnð ]¯v apXð 12 aWn¡qÀ hscbmWv ]cnioe\w \S¯póXv. {]tXyIn¨pw AXncmhnsebpw sshIn«pamWv t_mtdm Hm^v hmð¯w t^mdÌv kzn½nMv ¢ºnð ]cnioe\w \S¯póXv.

2013 ap-Xð-¡m-Wv t\-l \o-´ð Ku-c-h-am-bn F-Sp-¡m³ Xp-S-§n-bXv. hmð¯mw t^m-d-Ìv tK-tä-gv-kv F-ó ¢-ºn-eq-sS-bm-Wv t\-l Xm-c-am-bn am-dn-b-Xv. Kmhn³ t]mÄ BWv t\lbpsS tIm¨v. ]cnioe\ kab¯pS\ofw tIm¨nsâ \nÀt±i¯n\v A\pkrXambmWv t\l ]cnioe\w t\SpóXv. ImbnI taJebnð \nXm´ ]cn{iaw \S¯pó t\l ]T\¯nepw anI¨ \nehmcw ]peÀ¯pópïv. hp-Uv^-Uv {Ko³ _m³-t{Im-^v-äv-kv kv-Iq-fnð H-¼Xmw ¢m-kv hn-ZymÀ-Yn-\n-bm-Wv t\-l. k-Iq-fnð tlm¡n, s\äv-t_mÄ, {In¡-äv So-ap-I-fnepw t\-l Aw-K-am-Wv.

t\lbpsS Fñm Imcy§fnepw ]qÀW ]n´pWtbIn IpSpw_hpw H¸apïv. sIm-«mc-¡-c kz-tZ-inbpw \mäv shÌv amÀ¡änse Gjym ]k^nIv t{SUnwKnsâ X-e-h\pamWv Aѳ hn{Ia³ ]nÅ. t\lbv--s¡m¸w kZmkabhpw H¸apÅ A½ e£van ]nÅ s{Sbnw\nwKv sjUyqÄ tam«nthädmWv. tSm¸v hm«À t]mtfm s¹bdpw Zn knän Hm^v eï³ t_mbv--kv kv--Iqfnse {In¡äv Sow AwKhpamb dnbm³ ]nÅ BWv t\lbpsS ktlmZc³. Iss¼³Uv tIUäv t^mgv--knse tImÀ¸dð IqSnbmWv dnbm³ ]nÅ.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category