1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

ssN\-sb tX-Sn C-´y-b-S-¡-ap-Å cm-Py-§Ä t\m-«-Sn-¡m-s\-¯nb-Xv Fw-_U-Uv s{XUpw sa-äm-en-Iv dn-_Wpw I-fÀ jn-^v-än-Mv C¦pw sNdn-b \n-c-¡nð D-ïm-¡n-b-tXm-sS; I-d³-kn A-¨-Sn-s¨-e-hnð D-ïm-¡pó-Xv A-km-[m-c-Wam-b C-Snhv; C-´y-bnð hn-hm-Zw Nq-Sv ]n-Sn¡-sh _w-¥m-tZipw t\-¸mfpw {io-e-¦bpw A-S§n-b cm-Py-§Ä I-d³-kn {]nân-Mv ssN\-sb Gð-¸n-s¨-óv dn-t¸mÀ-«pIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-´y-b-S-¡-ap-Å cm-Py-§Ä I-d³-kn t\m-«v A-¨-Sn-¡pó-Xv ssN-\-bnð-\n-óm-sW-ó hmÀ-¯ I-gn-ª-Zn-h-k-am-Wv ]p-d-¯p-h-óXv. Iq-Sp-Xð cm-Py-§Ä t\m-«v A-¨-Sn-¡p-ó-Xn-\m-bn ssN\-sb k-ao-]n-¡p-óp-sh-ó hmÀ-¯-I-fm-Wv C-t¸mÄ ]p-d-¯p-h-cp-óXv. kz-´w I-d³-kn t\m-«v hn-tZi-¯v A-¨-Sn-¡pó-Xv hen-b kp-c-£m-`o-j-Wn-bm-Wv. ku-¯v ssN\ tam-Wn-Mv t]m-kv-äv ]{Xw ]p-d-¯p-hn-« Cu dn-t¸mÀ-«-\p-k-cn-¨v ssN-\o-kv kÀ-¡mÀ D-S-a-Ø-X-bn-epÅ ssN-\ _m¦v-t\m-«v {]nân-Mv B³-Uv an-ân-Mv tImÀ-]-td-j-\m-Wv C-´y-bp-tS-XS-¡w I-d³-kn t\m-«p-IÄ A-¨-Sn-¡p-óXv.

Xm-bv-e³Uv, _w-¥m-tZiv, {ioe-¦, a-tejy, {_-koð, t]mf-ïv F-óo cm-Py-§fpw ssN-\-bn-em-Wv I-d³-kn t\m-«p-IÄ A-¨-Sn-¡p-óXv. B-h-iy-¡m-dn-b-tXm-sS X-§-fp-sS {]nân-Mv ¹mâp-IÄ ]-c-amh-[n I-¸m-kn-än-bnð {]-hÀ-¯n-¸n-t¡-ï A-h-Ø-bn-em-Wv ssN-\ _m¦v-t\m-«v {]nân-Mv B³-Uv an-ân-Mv tImÀ-]-tdj³. A-Xym-[p\n-I kpc-£m kw-hn-[m\-§-tfm-sS I-d³-kn-I-fn-d-¡m³ km-[n-¡p-óp-sh-ó-Xm-Wv ssN-\-bn-te-¡v B-h-iy-¡m-sc-¯m³ Im-cWw.

Fw-_U-Uv s{XUv, sa-äm-en-Iv dn_¬, I-fÀ jn-^v-än-Mv C-¦v Xp-S§n-b kpc-£m ap³-I-cp-X-ep-IÄ sN-e-hp-Ipd-ªv co-Xn-bnð DÄ-s¸-Sp-¯p-óp-sh-ó-Xm-Wv ssN\-sb a-äp-cm-Py-§Ä-¡v {]n-b-¦-c-am-¡p-óXv. C-¯-cw kpc-£m ap³-I-cp-X-ep-IÄ DÄ-s¸-Sp-¯m³ ]m-Ým-Xy cm-Py-§-fnð Cu-Sm-¡p-ó-Xn-s\-¡mÄ Ip-d-hm-Wv ssN-\-bnð. ssN-\-bnð km-¼¯n-I C-S-]m-Sp-IÄ Iq-Sp-Xepw Un-Pn-äð cq-]-¯n-em-b-tXm-sS-bm-Wv A-hn-sS I-d³-kn A¨-Sn Ip-d-ªXpw A-hÀ a-äp cm-Py-§-fnð-\n-óp-Å HmÀ-U-dp-IÄ kzo-I-cn-¡m³ Xp-S-§n-b-Xpw.

A-Sp-¯-Im-ew h-sc ssN-\ hntZ-i I-d³-kn-IÄ A-¨-Sn-¨n-cp-ón-sñ-óv _m¦v-t\m-«v {]nân-Mv B³-Uv anân-Mv tImÀ-]-tdj-sâ {]-knUâv en-bp Kyq-sj-Mv ]-d-bpóp. 2013þð sIm-ïp-h-ó s_ð-äv B³-Uv tdm-Uv ¹m³ A-\p-k-cn-¨m-Wv hntZ-i I-d³-kn-IÄ ssN-\-bnð A-¨-Sn-¡m³ Xp-S-§n-bXv. C-X-\p-k-cn-¨v t\-¸m-fn-sâ 100 cq] t\m-«p-I-fm-Wv BZyw A-¨-Sn-¨-sX-óv ssN-\ ^n-\m³-kv F-ó tP-W-enð F-gpXn-b te-J-\-¯nð en-bp hy-à-am-¡In.

G-jy-bn-sebpw bq-tdm-¸n-sebpw B-{^n-¡-bn-sebpw cm-Py§-sf DÄ-s¸-Sp-¯n-bp-Å A-SnØm-\ ku-I-cy, aqe-[-\ \nt£-] ]-²-Xn-bm-Wv s_ð-äv B³-Uv tdmUv. {]-kn-Uâv jn Pn³-]n-Mv A-h-X-cn-¸n-¨ ]-²-Xn-bnð 60 cm-Py-§Ä Aw-K-§-fmWv. ssN-\-bnð A-¨-Sn-¡pó t\m-«p-I-fp-sS Kp-W-\n-e-hm-c-¯nð ]qÀ-W Xr-]v-Xn-bp-sï\vv t\-¸m-fo-kv sk³-{Sð _m-¦n-sâ F-Iv-kn-Iyp-«o-hv U-b-d-ÎÀ `q-]³ Im-sZð ]-d-bpóp. sNe-hv Ip-d-hm-sW-óXpw ssN\-sb {]n-b-¦-c-am-¡póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category