1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

kn³-Pn-bm-Mv {]-hn-iy-bn-se C-Éman-I au-en-I-hm-Z-w h-f-cp-ó-Xm-bn kw-ibw; ap¸-Xv e-£w ap-Éo-apI-sf tZ-io-b-X ]Tn-¸n-¡m³ {]-tXy-I Iym-¼n-em-¡n ssN-\; tdm-lnw-Ky-I-fp-sS t]-cnð I®o-scm-gp-¡p-ó-hÀ ssN-\-bp-sS {Iq-c-X A-dn-bp-ónñ

Britishmalayali
kz´wteJI³

aym³-a-dnð-\n-óv ]m-emb-\w sN-t¿-ïn-hó tdm-lnw-Ky-IÄ t\-cn-« I-ã-¸m-Sp-IÄ C-ópw Bcpw a-d-ón-«p-ïm-hnñ. A¯-c-sam-cp ]-em-b-\-¯n-sâ h-¡n-em-Wv ssN-\-bn-se kn³-Pn-bm-Wv {]-hn-iy-bn-se ap-Éo§Ä. X-{h-hm-Zn-I-sfóm-tcm-]n-¨v ap-¸-Xp-e-£-t¯m-fw ap-Éo-§-sf-bm-Wv C-hn-sS ssN-\ Xo-{hhm-Z hn-cp-² Iym-¼p-I-fn-em-¡n-bn-«p-ÅXv. C-cp-]-Xp-e-£-t¯m-fw t]À ]p-\À-hn-Zym-`ym-k Iym-¼p-I-fn-ep-ap-Å-Xmbn sF-Iy-cm-{ã-k-`-bp-sS dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp.

kn³-Pn-bm-Mv {]-hn-iy ssN-\-bn-se kn-dn-b-bm-bn am-dm-Xn-cn-¡m-\p-Å ap³-I-cp-Xð \-S-]-Sn-I-fm-Wv C-h-sb-óv ssN-\o-kv A-[n-Ir-XÀ hn-i-Zo-c-n-¡póp. C-Éman-I Xo-{h-hm-Zw i-à-am-sW-ó t]-cnð C-hn-sS i-àam-b I-cp-Xð \-S-]-Sn-I-fm-Wv kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\n-¨n-«p-ÅXv. C-Xn-\m-bn {]-tXy-Iw k-Öo-I-cn-¨ Xo-{hhm-Z hn-cp-² Iym-¼p-I-fn-em-Wv Ch-sc ]mÀ-¸n-¨n-«p-ÅXv. ]-e-scbpw ]p-\À-hn-Zy-`ym-k Iym-¼p-I-sf-ó t]-cnð Xp-S-§n-bn-«p-Å X-S-h-d-I-fn-em-¡n-b-Xmbpw bp.F³.dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp.

F-ómð, C-¯-c-¯n-ep-Å Iym-¼p-I-fn-sñ-óm-Wv ssN-\ A-h-Im-i-s¸-Sp-ó-Xv. Hu-tZymKn-I tc-J-I-fnepw P-\-§Ä \ð-Ip-ó hn-h-c-§-fnepw Iym-¼p-I-fp-sï-ó-Xn-sâ kq-N-\-bp-sï-¦nepw A-[n-Ir-XÀ A-Xw-Ko-I-cn-¡p-ónñ. kn³-Pn-bm-§nð Xo-{h-hm-Zn-IÄ-s¡-Xncm-b \-S-]-Sn-I-fm-Wv ssI-s¡m-Åp-ó-sX-óv kÀ-¡mÀ A-h-Im-i-s¸-Sp-t¼mÄ a-X-hn-izm-k-¯n-s\-Xncm-b A-Sn-¨-aÀ-¯-ep-I-fm-Wv \-S-¡p-ó-sX-óv P-\-§Ä ]-d-bpóp.

]m-¡nØm-\p-ambpw A-^v-Km-\n-Øm-\p-ambpw A-XnÀ-¯n ]-¦n-Sp-ó ta-J-e-bm-Wv kn³-Pn-bmMv. AXp-sIm-ïpX-só C-hn-sS CÉmw a-X-hn-izm-kn-I-fm-Wv G-sd-bpw. a-X-hn-izm-k-¯n-\v IÀ-i-\ \n-b-{´-W-§-fpÅ ssN-\-bnð kn³-Pn-bm-Mv {]-hn-iy-bnð t\c-s¯ ap-Xð I-Sp-¯ \n-b-{´-W-§-fpïv. Xm-Sn-h-fÀ-¯p-ó-Xn\pw in-tcm-h-kv{Xw [-cn-¡p-ó-Xn\pw hn-e-¡p-Å C-hnsS, Jp-dm³ hn-Xc-Ww sN-¿p-ó-Xnepw \n-b-{´-W-§-tfÀ-s¸-Sp-¯n-bn-«pïv.

kn³-Pn-bm-§-nð Xo-{h-hm-Z-{i-a-§Ä Cñm-Xm-¡m³ \-S-¯p-ó {i-a§-sf s]-cp-¸n-¨p-Im-«n ta-J-e-bn-se k-am-[m-\hpw Øn-c-Xbpw C-ñm-Xm-¡m-\m-Wv ]m-Ým-Xy-cm-Py-§Ä {i-an-¡p-ó-sX-óv kÀ-¡mÀ D-S-a-Ø-X-bn-ep-Å t¥m-_ð ssSw-kv ap-J-{]-kw-K-¯n-eq-sS hn-aÀ-in¨p. h-en-b Zp-c-´-§Ä Cñm-Xm-¡m\pw a-\p-jy-Po-h-\p-IÄ kw-c-£n-¡m-\p-ap-Å {i-a-§-fm-Wv A-hn-sS \-S-¡p-óXv. t]m-eo-kv t]m-kv-äp-IÄ kn³-Pn-bm-§nð GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-«p-sï-óv t¥m-_ð ssSwkpw k-½-Xn-¡p-óp-sï-¦nepw Iym-¼p-I-fp-sï-ó Imcyw k-½-Xn-Xn-¡p-ónñ. ssN-\-bn-se kn-dn-btbm en-_n-btbm B-bn ta-J-e am-dm-Xn-cn-¡p-ó-Xn-\p-th-ïn-bmWv Cu \o-¡-§-sfópw ap-J-{]-kw-K-¯nð ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category