1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

]Xm-I D-bÀ-¯-epw, tZ-i`-àn Km-\m-em-]-\-hpw, Izn-kv a-Õ-chpw sIm-gp-t¸Ipw; sI-kn-F^v hmSv-t^mÀ-Uv kzm-X-{´-Zn\m-tLm-jw C-óv

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-´y-³ P-\-X C-óv kzm-X-{´-Zn-\w B-tLm-jn-¡p-t¼mÄ cm-Py-¯nsâ HmÀ-½-IÄ D-WÀ-¯p-ó B-tLm-j-hp-am-bn sIkn-F^v hmSv-t^mÀ-Upw. C-óv ssh-Ip-tó-cw 6 ap-Xð 8 h-sc- tlm-fn-shð I-ayq-Wn-än lm-fn-emWv 72mw kzm-X-{´n-Zn-\w B-tLm-j-§Ä \-S-¡p-I.

]Xm-I D-bÀ-¯-epw, tZ-i-`-àn-Km-\-hpw, Izn-kv a-Õ-chp-sam-s¡-bm-bn cm-Py-¯nsâ HmÀ-½-IÄ D-W-À-¯p-ó X-c-¯n-em-Wv ]-cn-]m-Sn-I-Ä kw-L-Sn-¸n-¨n-cn-¡p-óXv. a-Õ-c-§-fnð hn-P-bn-I-fm-Ip-ó-hÀ¡v HmWm-tLm-j-]-cn-]m-Sn-bnð k-½m-\-§Ä hn-Xc-Ww sN-¿pw.

kzm-X-{´-Zn\m-tLm-j- ]-cn-]m-Sn-IÄ¡v 16 hÀ-j-t¯m-fw ssk\n-I tkh-\w sNbv-X _n-Pp a-W-teð A-²y-£-\m-Ipw. Fñm-hcpw Ip-«n-I-fpw F-¯n ]-cn-]m-Sn-bnð ]-¦v tN-c-W-sa-óv `m-c-hm-ln-I-Ä A-`yÀ-°n¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category