1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

HmWm-tLm-jw th-sï-óv h-¨v tI-c-ssf-äv I-ayq-Wn-än Hm-^v _À«Wv Hm¬ {S-âv; B-tLm-jw am-än h-¨v Xp-I Zp-cn-Xm-izm-k ^-ïn-te-¡v

Britishmalayali
jmtPm tPmkv

tI-c-f-¯nð a-g-s¡-Sp-Xn aq-ew Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-¡p-ó-hÀ-¡v ssI-¯m-s§m-cp-¡p-hm³  tI-c-ssf-äv I-ayq-Wn-än Hm-^v _À«Wv Hm¬ {S-âpw cw-K¯v. A-tkm-kn-tb-j³ \-S-¯m-\n-cp-ó HmWm-tLm-jhpw _n-_n-Iyp ]-cn-]m-Sn-bpw am-än h-¨v B Xp-I ap-Jy a-{´n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n-bn-te-¡v \-ev-Im-\m-Wv Xo-cp-am\w. Fñm sa-¼À-amcpw an-\n-aw 50 tUm-fÀ ho-X-sa-¦nepw kw-`m-h-\ \-ev-I-W-saópw A-tkm-kn-tb-j³ A-[n-Ir-XÀ A-dn-bn¨p.

kw-`m-h-\ \-ev-tI-ï A-¡u-ïv \¼À: Account No: 21805487 Sort Code: 40-15-20 Payment Reference : CMDRF 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category