1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

cïv Zn-h-k-am-bn \-S-¯m-\n-cp-ó HmWm-tLm-jw d-±v sN-bv-Xv sI-kn-U»p-F; Zp-c-n-X-_m-[n-XÀ-¡v ssI-¯m-§m-Im³ ^-ïv ti-Jc-Ww

Britishmalayali
kz´wteJI³

c-ïv Zn-h-k-am-bn \-S-¯m-\n-cp-ó HmWm-tLm-jw d-±m-¡n sI-kn-U»pF. t{Imbn-tUm¬ tIc-fm IÄ-¨-dð Bâv shð-s^-bð A-tkm-kn-tb-jsâ 43þmaXv HmWm-tLm-jw sk-]v-äw-_À F-«v, 15 Xo-b-Xn-I-fn-em-bn \-S-¯m-\m-bn-cp-óp Xo-cp-am-\n-¨n-cp-óXv.

F-ómð tI-c-f-¯nð a-g-s¡-Sp-¯n aq-ew e-£-¡-W-¡n-\v B-fp-I-Ä Zp-cn-X-¯nð-s¸-«-tXm-sS A-hÀ-¡v k-lm-b-sam-cp-¡m³ kwL-S-\ Xo-cp-am-\n-¨p.C-Xn-\m-bn H-cp ^-ïv tUm-tW-än-Mv t]-Pv D-ïm-¡p-Ibpw C-Xn-te-¡v Aw-K-§Ä-¡v k-lm-b-sam-cp-¡p-Ibpw sN-¿m-hp-ó-Xm-Wv.

k-lm-b-sa-¯n-¡m³ B-{K-ln-¡p-ó-hÀ-¡v Cu en-¦nð ¢n-¡v sN-bv-Xv k-lm-bw \-ev-Imw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category