1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI-bnð ]u-cXzw t\Snb SmIv-kv I¬-kÄ-«âm-b bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

bpsIbnð ]ucXzw t\Snb SmIv--kv I¬kÄ«âv Bbn tPmen sN¿p-ó {InkvXy³ tdma³ It¯m-en¡m bphmhn\v bpsIbnð \nópw tIcf¯nð \nópw A\ptbmPyamb BtemN\IÄ £Wn¡póp. 26 h-b-kv, BdSn Dbcw.

IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs]-SpI þ00917591982270(India)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category