1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

cïp-\n-e-I-fn-em-bn B-Uw-_-c ap-dn-Ifpw tem-ôp-I-fpw; sIm-«m-c-k-Zr-iyam-b Câo-cn-bdpw _m-¯v-dq-ap-I-fpw; tem-tIm-¯-c ao-än-Mv dq-ap-IÄ; J-¯À cm-Pm-hn-sâ sIm-«m-c-k-Zr-iyam-b hn-am-\w hnð-]-\-bv¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

D-Ånð-¡-b-dn-bmð sIm-«m-c-sa-óv tXm-ón-¸n-¡p-ó cm-PIo-b hn-am-\w hnð-]-\-bv¡v. J-¯À cm-P-Ip-Spw-_-¯n-sâ D-S-a-Ø-X-bn-epÅ t_m-bn-Mv 747þ8 hn-am-\-am-Wv A¼-Xv e-£w ]u-ïn-\v hnð-]-bv-¡v sh-¨n-cn-¡p-óXv. c-ïp-\n-e-I-fn-em-bn H-cp sIm-«m-c-¯n-ep-Å Fñm ku-I-cy-§-fp-ap-Å Cu hn-am\w, temI-s¯ X-só bm{Xm hn-am-\-§-fnð G-ähpw B-Uw_-cw \n-d-ª H-ómWv.

s_-Uvdqw kyq-«pIÄ, ]-t¯m-fw _m-¯v dq-ap-I-fp-IÄ, \n-c-h-[n tem-ôpIÄ, sa-Un-¡ð skâÀ, ssU-\n-Mv dqw F-ón§-s\ Fñmhn-[ ku-I-cy-§fpw C-Xn-ep-ïv. 467 t]À-¡v bm-{X sN-¿m-hp-ó X-c-¯n-ep-Å hn-am-\-am-sW-¦nepw cm-P-Ip-Spw-_w C-Xnð 76 t]À-¡v bm-{X sN-¿m-hp-ó X-c-¯n-te-¡v am-än-sb-Sp-¯-Xm-Wv. 76 bm-{X-¡mÀ-¡pw 18 hnam-\ Po-h-\-¡mÀ-¡p-am-Wv C-Xnð bm-{X sN-¿m-\m-hpI.

hn-am-\-§Ä hnð-]-\-bv¡v sh-bv-¡p-ó I¬-t{Sm-fÀ sh_v-ssk-än-em-Wv J-¯À cm-P-Ip-Spw_w Cu hn-am-\w hnð-]-\-bv¡v sh--¨n-cn-¡p-ó-Xv.. hm-§m-\m-{K-ln-¡p-ó-hÀ kzn-äv-kÀ-e³-Un-se F-am-Iv Fbv-tdm-kv-s]-bv-kp-am-bn _-Ô-s¸-Sm\pw C-Xnð \nÀ-tZ-in-¨n-«p-ïv. C-tX-h-c 400 a-Wn-¡q-dn-te-sd ]-d-ó hn-am-\w A-Xn-sâ BUw-_ kz-`m-hw sIm-ïv ap-¼pX-só {i-²-bm-IÀ-jn-¨n-cp-ó-XmWv. k-am-\ co-Xn-bn-ep-Å a-säm-cp hn-am-\w hm-§p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bm-Wv C-sXm-gn-hm-¡p-ó-sXópw kq-N-\-bpïv.

hn-am-\-¯n-\pÄ-hi-s¯ sIm-¯p-]-Wn-I-fn-te-sdbpw X-Sn-bn-em-Wv sN-bv-Xn-«p-ÅXv. s_-Uvdqw kyq-«nð U-_nÄ s_-Uv ku-I-cyhpw hn-im-eam-b G-cn-b-bp-am-Wv D-ÅXv. H-tc-ka-bw ssU-\n-Mv dq-ambpw t_mÀ-Uv dq-ambpw am-äm-hp-ó X-c-¯n-em-Wv tem-ôp-I-fnð ]-eXpw X-¿m-dm-¡n-bn-«p-ÅXv. H-tc-ka-bw H-t«-sd ao-än-§p-IÄ tN-cm\pw C-Xnð ku-I-cy-ap-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category