1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

Hcp Intem anTmbn¡v 9000 cq-]! anTm-bn s]m-Xn-bp-ó I-S-em-kv kzÀ-W-¯nð XoÀ-¯Xv; A-Xn-k¼-ó-X Kp-P-dm-¯n-IÄ B-tLm-jn-¡pó-Xv C§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

k-¼-¯v F§-s\ {]-ZÀ-in-¸n-¡-W-sa-óv A-dn-bm-¯ Nn-e-cpïv. ]-W-s¡m-gp-¸v {]-I-Sn-¸n-¡m³ F-´-`ym-k-¯n\pw A-hÀ X-¿m-dm-Ipw. hm-bn-en-«mð A-enªp-t]m-Ip-ó anTm-bn-bp-sS Im-cy-¯n-em-sW-¦nepw A-§-s\-Xsó. a-[p-c-¯n-\v A-Xn-{]m-[m\yw Ið-]n-¡p-ó Kp-P-dm-¯n-I-fp-sS D-Õ-h-¯n-\v C¯-cw anTm-bn-IÄ H-gn-¨p-Iq-Sm-\m-hm-¯-h-bmWv.

c-£m-_-Ô³ Zn-h-kn-\p-th-ïn X-¿m-dm-¡n-bn-«p-Å anTm-bn-I-fm-Wv A-Xn-k-¼-¯v hn-fn-t¨m-Xp-óXv. kq-d-än-se H-cp I-S-bnð X-¿m-dm-¡n-bn-cn-¡p-ó anTm-bn H-cp In-tem-bv-¡v hn-e 9000 cq-]-bm-Wv. 24 Im-c-äv-kv anTm-bn am-Pn-Iv F-óm-Wv C-Xn-\v t]cv. kzÀ-W-]qin-b I-S-em-kn-em-Wv anTm-bn s]m-Xn-ªn-cn-¡p-ó-sX-ó-Xm-Wv hn-e C-{Xbpw Iq-Sm³ Im-cWw.

B-tcm-Ky-¯n-\v A-Xyp¯-aw F-ómWv Cu anTm-bn-sb-¡p-dn-¨v I-S-bp-S-a {]n³-kv anTm-bnhm-e ]-d-bp-óXv. kzÀ-W-¯n-sâ Kp-W-§Ä a-\-Ên-em-¡n-bXp-sIm-ïm-Wv kzÀ-W-¡-S-em-knð anTm-bn X-¿m-dm-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨Xv. km-[m-c-W sh-Ån-¡-S-em-kn-em-Wv C¯-cw anTm-bn-IÄ D-ïm-¡m-dp-Å-Xv.

a-[p-c-{]n-bcm-b Kp-P-dm-¯n-IÄ C-t¸mÄ tKmÄ-Uv kzo-äv-kv F-ó-dn-b-s¸-Sp-ó Cu anTm-bn-IÄ-¡p- ]n-óm-se-bmWv. I-®-ôn-¸n-¡p-ó anTm-bn-IÄ I-S-bn-se-¯p-ó Fñm-h-cp-sSbpw {i-² B-Zy-ta X-só B-IÀ-jn-¡p-Ibpw sN-¿pw. c-£m-_-Ô³ Zn-h-k-am-Ip-t¼m-tg¡pw kzÀ-W-anTm-bn-I-fp-sS Iq-Sp-Xð sh-sd-bv-än-IÄ hn-]-Wn-bnð h-cp-sa-óm-Wv {]-Xo£.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category