1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

]pXn-b Ip-jy³ ko-äpIÄ; kp-µ-cam-b Câo-cnbÀ; sh-Å-a-Sn-¨p I-b-dm-¯ P-\m-eIÄ; ap-I-fn-te-¡v tI-dm\pw ho-gm-Xn-cn-¡m\pw kw-hn-[m\w; D-bÀ-ó ¢m-kp-I-sf-¦nepw tem-tIm-¯-c-am-¡m³ Dd-¨v C-´y³ sd-bnðth; Cu Nn{Xw \½-sf tam-ln-¸n-¡m-Xn-cn¡p-tam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

s]m-«n-s¸m-fn-ª ko-äpIÄ. Zp-ÀK-Ôw h-an-¡pó tSm-bv-e-äpIÄ. a-\w-a-Sp-¸n-¡p-ó `-£-Ww...C-´ybn-tem-Sp-ó bm{Xm Xo-h-ïn-I-fnð _-lp-`q-cn-]-£-¯n-sebpw D-bÀ-ó ¢m-Êp-I-fnð-t¸m-ep-ap-Å Øn-Xn-bm-WnXv. Im-e-¸g-¡w sNó tIm-¨p-I-fp-am-bn In-X-t¨m-Sp-ó C-´y³ sd-bnð-th am-ä-¯n-sâ ]m-X-bn-emWv. tIm-¨p-I-fp-sS Câo-cn-bÀ Un-ssk\pw ko-äp-I-fp-sS cq-]hpw am-äm-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸n-em-Wv A-[n-IrXÀ.

I-ïp-a-Sp-¯ sd-bnð-th tIm-¨p-I-fp-sS cq-]-am-bn-cn-¡nñ ]pXn-b doUn-ssk³-Uv tIm-¨p-I-fp-tSXv. \o-e Un-ssk-t\m-Sp-IqSn-b sa-¯-I-fpw bm-{X-¡mÀ-¡v sN-e-hn-Sm³ Iq-Sp-Xð Ø-e-hp-ap-Å B-IÀ-j-Wo-bam-b Câo-cn-bÀ Un-ssk-t\m-Sp-IqSnb tIm-¨p-I-fm-Wv hn-`mh-\w sN-bv-Xn-«p-ÅXv. ku-¯v sk³-{Sð sd-bnð-th-bn-emIpw ]-co-£-Wm-Sn-Øm-\-¯nð Cu doUn-ssk³ BZyw \-S-¸n-em-¡p-I.

B-{Ô-{]-tZ-in-se hn-t\m-Z-kôm-c tI-{µ§-sf _-Ôn-¸n-¡p-ó Xn-cp-a-e F-Iv-kv-{]-knð \-ho-I-cn-¨ Un-ssk-\p-IÄ ]-co-£n-¡m-\m-Wv ku-¯v sk³-{Sð sd-bnð-th A-[n-Ir-X-cp-sS Xo-cp-am\w. A-´m-cm-{ã \n-e-hm-c-¯n-ep-Å Un-ssk-\mIpw C-Xn-\m-bn X-¿m-dm-¡p-I. ]-eX-cw Un-ssk-\p-IÄ C-t¸mį-só ]-cn-K-W-\-bn-ep-ïv. bm-{X-¡mÀ-¡v Iq-Sp-Xð B-IÀ-j-Wo-b-hpw ku-I-cy-{]-Z-hp-am-b Un-ssk-\mIpw Xn-c-sª-Sp-¡-s¸-Sp-I.

Xn-cp¸-Xn ap-Xð hn-im-J-]«-Ww h-sc-bm-Wv Xn-cp-a-e F-Iv-kv-{]kv Hm-Sp-óXv. ku-¯v sk³-{Sð sd-bn-ð-th-bn-se G-gv {][m-\ P-Mv-j-\p-I-fn-eq-sS I-Sóp-t]m-Ip-ó h-ïn-bm-WnXv. s{S-bn-\nð ]-cn-Øn-Xn-¡v C-W-§p-ó X-c-¯n-epÅ _tbm tSm-bv-e-äp-Ifpw j-h-dp-I-fp-amIpw D-ïm-hp-I-sb-óv A-[n-Ir-XÀ kq-Nn-¸n¨p. Ip-jy-\p-Ifpw ]p-Xn-b-Xm-bpw. s{S-bn-sâ DÄ-h-ihpw ko-äp-IÄ-¡v A-\p-kr-X-am-bn Un-ssk³ sN-¿pw.

s{S-bn-sâ ]p-dw-hi-¯v I-em-kr-ãnIÄ-sIm-ïv A-e-¦-cn-¡m\pw sd-bn-ð-th B-tem-Nn-¡p-ópïv. {io-Im-f-l-kv-Xn-bnð-\n-óp-Å I-ew-Imcn, Xn-cp-¸-Xn-bn-se N-{µ-Kn-cn tIm-«, {io-l-cn-t¡m-«, A-®mh-cw t£-{Xw, hn-P-b-hm-U-bn-se I-\-I-ZpÀ-K t£-{Xw, sIm-tñ-cp- t_-Uv km-Mv-Nzdn, ln-µp-Øm³ jn-¸v-bmÀUv, tKm-Zmh-cn BÀ-¨v {_n-Uv-Pv Xp-S-§n-bh tIm-¨n-\v tam-Sn-Iq-«m-\m-bn I-em-kr-ãn-I-fm-bn ]p-\À-P-\n-¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category