1 GBP = 91.00 INR                       

BREAKING NEWS

`oI-cÀ Cñm-¯ A-´-co-£w D-ïm-¡m³ C-{am³ Jm-\v ]äp-tam? ]m-Iv {]-[m-\-a-{´n-¡v I-s¯-gp-Xn \-tc-{µ tamZn; C-´y NÀ-¨-bv-¡v £-Wn-s¨-óv hym-Jym-\n-¨v ]m-¡nØm³; H-ón\pw H-cp [r-Xn-bn-sñ-óv a-dp]-Sn ]d-ªv C´y; {In¡-äv C-Xn-lm-k-¯n-\v C-´yþ]m-Iv `m-K-t[-bw am-än-sb-gp-Xm-\mhptam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

{In-¡-än-eq-sS A-t\-Iw C-´y-¡m-cp-sS lr-Z-b-¯nð C-Sw-]n-Sn-¨n-«p-Å-bm-fm-Wv C-{am³ Jm³. ]m-¡nØm³ {]-[m-\-a-{´n-bm-bn ]-g-b {In¡-äv \m-b-I-s\-¯n-b-Xn-s\ {]-Xo-£-tbm-sS Im-Wp-ó ]-e-cp-ap-ïv. C-´yþ]m-Iv NÀ-¨-I-fnð C-{am-sâ km-ón[yw Iq-Sp-Xð Kp-Ww sN-¿p-sa-óv I-cp-Xp-ó-hcpw Gsd. F-ómð, ]m-Iv ssk-\y-¯n-sâ ]n-´p-W-tbm-sS A-[n-Im-c-¯n-te-dn-sb C-{am-\v A-sX-{X-t¯m-fw km-[n-¡p-saó-Xv I-ï-dn-tb-ï Im-cy-amWv.

C-{am³ Jm³ Hm-K-kv-äv 18þ\v k-Xy-{]-Xn-Ú sN-bv-Xv A-[n-Im-c-ta-ä-Xn-\v ]n-ómse, C-´ybpw ]m-In-kv-Xm-\p-am-bp-Å _-Ô-¯nð ]pXn-b km-[y-X-IÄ tX-Sp-ó X-c-¯n-ep-Å ap-tó-ä-¯n\v Cu Ø-\e-Ïn hgn-sbm-cp-¡-s«-sb-óv B-iw-kn¨p-sIm-ïv {]-[m-\-a{´n \-tc-{µ tam-Zn I-s¯-gp-Xn-bn-cpóp. C-c-p-cm-Py-§fpw X-½n-ep-Å NÀ-¨-IÄ-¡v ]pXn-b Xp-S-¡-am-I-s«-sbópw I-¯nð B-iw-kn-¨n-cpóp. Cu I-¯n-s\ NÀ-¨-bv-¡p-Å £-W-am-bm-Wv ]m-¡nØm³ BZyw hym-Jym-\n-¨Xv.

]mIv hn-tZ-i-Im-cy-a-{´n jm a-l-aq-Zv Jp-td-jn-bm-Wv A¯-c-sam-cp hym-Jym-\-hp-am-bn cw-K-s¯-¯n-bXv. F-ómð, B hym-Jym-\w sX-äm-sWópw C-´y-¡v NÀ-¨-IÄ-¡v bm-sXm-cp [r-Xn-bp-an-sñ-óv \yq-Uð-ln hy-à-am-¡n-b-tXmsS, ]m¡nØm³ hn-i-Zo-I-c-W-hp-am-bn cw-K-s¯-¯n. C-{am³ Jm-s\ tam-Zn NÀ-¨-IÄ¡v £-Wn-¨n-«n-sñópw C-cp-cm-Py-§fpw X-½nð tbm-Pn-¸n-eq-sS I-S-óp-t]m-Ip-ó-Xn-sâ {]m-[m\yw hn-i-Z-am-¡p-I am-{X-am-Wv sN-bv-Xn-«p-Å-sX-ópw ]m-Iv hn-tZ-i-Im-cy-a-{´me-bw hy-à-am¡n.

C-´y-bp-ambpw A-^v-Km-\n-Øm-\p-am-bp-Å _-Ôw Iq-SpXð Du-«n-bp-d-¸n-¡p-ó-Xnð ]m¡nØm³ AXo-h X-Xv-]-c-cm-sW-óv Jp-td-jn ]-dªp. Xp-SÀ-¨-bm-b, X-S-Ê-s¸-Sm-¯ X-c-¯n-ep-Å NÀ-¨-I-fm-Wv C-Xn-\m-h-iyw. ]-cn-l-cn-¡-s¸-tS-ï {]-iv-\-am-Wv Im-iv-ao-scópw Jp-td-jn ]-dªp. B-W-h-i-àn-Ifm-b c-ïp-cm-Py-§Ä C§-s\ ap-Jw Xn-cn-¨p-\nð-¡p-ó-Xn-se A-]-I-Shpw ]m-Iv hn-tZ-i-Im-cy a{´n Nqïn-¡m«n. C¯-cw iv-àn-IÄ i-{Xp-X-bnð Po-hn-¡pó-Xv BÀ-¡pw \-ó-sñópw A-t±-lw ]-dªp.

C-´y³ D-]-`q-J-Þ-¯n-sâ sam-¯-¯n-ep-Å k-am-[m-\-s¯bpw `m-hnsbbpw kp-c-£-sbbpw F-Sp-¯p-]-dªp-sIm-ïmWv tam-Zn C-{am³ Jm-\v I-s¯-gp-Xn-bXv. D-]-`q-JÞ-s¯ `o-I-c-X-bnð-\nópw A-{I-a-§-fnð-\nópw ap-à-am-¡n hnI-k-t\m-òp-J-am-t¡-ï-Xn-sâ B-h-iy-I-X-bpw tam-Zn F-Sp-¯p-]-d-ªn-cpóp. ]m-¡nØm-\n-se ]p-X-n-b kÀ-¡m-cn-\v `o-Ic-X-tbm-Sp-Å ]-g-b a-t\m-`m-hw A-h-km-\n-¸n-¨v ta-J-e-bp-sS kp-c-£n-X-Xz-¯n\v Du-óð \ð-In ap-tóm-«p-h-cm-\mIptam Fópw A-t±-lw tNm-Zn¨p.

{]-[m-\-a{´n ]-Z-¯n-tedn-b C-{am³ Jm-s\ A-`n-\-µn¨p-sIm-ïv A-b-¨ I-¯n-em-Wv tam-Zn C-¡m-cy-§Ä ]-cm-a-À-in-¨Xv. ]pXn-b kÀ-¡mÀ A-[n-Im-c-taä-Xv ]m-¡nØm-\n-se P-\-§Ä-¡v P-\m-[n-]-Xy-¯n-ep-Å hn-izm-kw Iq-«p-sa-ó {]-Xo-£bpw tam-Zn ]-¦p-sh¨p. C-¡mñw C-Ém-am-_m-Znð kmÀ-¡v D-¨-tIm-Sn kw-L-Sn-¸n-¡m-\p-Å {i-a-¯n-em-Wv ]m-Iv kÀ-¡mÀ. C-Xn-te-¡v ]-s¦-Sp-¡p-ó-Xn-\v tam-Zn-sb C-{am³ Jm³ £-Wn-t¨-¡p-sa-ó kq-N-\bpw i-à-amWv. F-ómð, 2016þse D-dn `o-I-cm-{I-a-W-¯n-\p-ti-jw \nÀ-¯n-sh-¨n-cn-¡p-ó D-`-bI-£n NÀ-¨-IÄ ]p-\-cm-cw-`n-¡pó-Xv kw-_-Ôn-¨v ]-d-bm-dm-bn-«n-ssñ-óm-Wv C-´y³ A-[n-Ir-XÀ \ð-Ip-ó hn-i-Zo-I-cWw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category