1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

Ata-cn-¡ ]-d-bpó-Xv tI-«v C-dm-\p-am-bn ]n-W-§n-bmð C-dmJpw C-´y-sb ssI-hn-Spw; ku-Z-n-bnð \n-ón-d-¡pa-Xn sN-¿p-ó-Xn-sâ c-ïnc-«n F-® hm-§p-ó c-ïp cm-Py-§-fp-sS ]nW-¡w `b-óv tam-Zn kÀ-¡mÀ; C-dm-Jnð `q-cn]-£w t\Sn-b A-ta-cn-¡³ hn-cp-²cm-b a-l-vZn BÀ-an-s¡m-¸w `-c-W-¯n-se-¯pó-Xv C-dm-sâ ]n-´p-W-bp-Å ]mÀ«n; C-´yþA-ta-cn-¡ 2+2 NÀ-¨ Io-dm-ap-«n-bmIpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

\-hw-_À \m-en\-Iw C-dm-\nð-\n-óp-Å F-® C-d-¡pa-Xn A-h-km-\n-¸n-¡-W-sa-ó A-ta-cn-¡³ \nÀ-tZ-iw A-\p-k-cn¡m-s\m-cp-§pó C-´y-¡v Xn-cn-¨-Sn-bm-bn C-dm-Jn-se `-c-W-am-ä-hpw. A-ta-cn-¡³ \nÀ-tZ-i-¯n-\p-hg-§n C-dm-\nð-\n-óp-Å C-d-¡pa-Xn Ip-d-bv-¡m³ C-´y X-¿m-dm-bmð, B Xo-cp-am\-s¯ C-dmJpw F-XnÀ-¡p-sa-óm-Wv kqN-\. C-dm³ DÄ-s¸-sS-bp-Å hn-j-b-§Ä NÀ-¨-sN-¿p-ó-Xn-\v sk-]v-äw-_-dnð tN-cp-ó C-´yþA-ta-cn-¡ 2+2 D-ó-X a-{´n-Xe tbm-K-¯nepw Cu hnj-bw Io-dm-ap-«n-bm-bn am-dp-sa-óm-Wv kq-N-\.

C-dm-Jn-se Xn-c-sª-Sp-¸ ^-e-§Ä-¡v kp-{]ow tImS-Xn I-gn-ª-Znh-kw Aw-Ko-Im-cw \ð-In-bn-cp-óp. 90 Zn-h-k-¯n-\p-Ånð kÀ-¡mÀ cq-]-hð-I-cn-¡-W-saópw tImS-Xn B-h-iy-s¸«p. jn-b ap-Éow ]p-tcm-ln-X³ ap-JvXm-Z Að k-ZÀ \-bn-¡p-ó a-lv-Zn BÀ-an-bmIpw C-dm-Jnð ]pXn-b kÀ-¡mÀ cq-]-h-Xv-I-cn-¡p-I-sb-óm-Wv kqN-\. ta-bnð \-S-ó Xn-c-sª-Sp-¸nð Iq-Sp-Xð ko-äp-IÄ t\-Snb-Xv a-lv-Zn BÀ-an-bm-b-n-cpóp.

Xo-{h-hm-Zn kw-L-S-\bm-b a-lv-Zn BÀ-an I-Sp-¯ A-ta-cn-¡³ hn-cp-²-cm-Wv. bp.Fkv. ssk-\y-¯n-\v t\-À-¡v C-hÀ ]-e-Ip-dn B-{I-a-W-§fpw \-S-¯n-bn-«pïv. Xn-c-sª-Sp-¸nð aq-óm-a-sX¯n-b lm-Zn Að A-ao-cn-bp-sS ]mÀ-«n-bp-am-bn tNÀ-ómIpw a-lv-Zn BÀ-an kÀ-¡m-cp-ïm-¡pI. C-dm-sâ ]n-´p-W-bp-Å kw-L-S-\-I-fm-Wv c-ïpw. ChÀ C-dm-Jnð A-[n-Im-c-¯n-se-¯p-ó km-l-N-cy-¯nð C-dm-\nð-\n-óp-Å F-® C-d-¡pa-Xn sh-«n-¡p-d-bv-¡m³ C-´y Xo-cp-am-\n-¨mð, A-Xv Xn-cn-¨-Sn-bm-Ipw. C-´y F-®-bv-¡v G-ähpw Iq-Sp-Xð B-{i-bn-¡p-ó cm-Py-am-Wv C-dmJv.

C-´y G-ä-hp-a-[n-Iw {IqUv Hm-bnð C-d-¡pa-Xn sN-¿pó-Xv C-dm-Jnð-\n-ómWv. C-dm-Jnð-\nópw C-dm-\nð-\nópw C-d-¡pa-Xn sN-¿p-ó F-® ku-Zn-bnð-\n-óp-Å C-d-¡p-a-Xn-bp-sS C-c«n-tbm-fw h-cpw. AXp-sIm-ïp-Xsó, C-dm-\nð-\n-óp-Å C-d-¡pa-Xn sh-«n-¨p-cp¡p-I h-gn C-dm-Jp-am-bn ]n-W-§p-ó km-l-Ncyw C-´y-¡v B-tem-Nn-¡m-\p-am-hnñ. C-dm-\nð-\n-óp-Å C-d-¡pa-Xn Np-cp-¡p-óh-sc k-lm-bn-¡p-sa-óv ku-Zn hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-«p-sï-¦nepw C-´y-bpsS DuÀ-Pm-h-iy-¯n-\v A-Xv ]-cym-]v-X-am-I-W-sa-ónñ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category