1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

{Sw-]v A-b-¨ c-ïv knw-l§-sf t\-cn-Sm³ tam-Zn \n-b-an¨-Xv c-ïv knw-ln-Isf; A-ta-cn-¡³ {]Xn-tcm-[ a-{´nbpw B-`y-´-c a-{´nbpw F-¯p-t¼mÄ NÀ-¨ \-bn-¡pó-Xv kpj-am kz-cmPpw \nÀa-em ko-Xm-cm-a-\pw; Io-dm-ap-«n-bm-Ipó-Xv C-dm-\p-am-bp-Å _Ôw; C-dm-\p-th-ïn A-ta-cn-¡-bp-sS ap-¼nð X-e-Ip-\n-¡m-Xn-cn-¡m³ bp-²w sN-¿m-\p-d-¨v h\n-Xm a-{´n-am-À

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-´ybpw A-ta-cn-¡-bp-am-bp-Å D-ó-X a-{´n-X-e NÀ-¨-bv-¡v A-c-s§m-cp-§p-t¼mÄ Io-dm-ap-«n-bm-bn \nð-¡pó-Xv C-dm-\p-am-bp-Å _Ôw. A-ta-cn-¡³ kv-tääv sk-{I«-dn ssa-¡v t]mw]n-tbm-bpw {]Xn-tcm-[ sk-{I«-dn P-bnw-kv am-änkpw NÀ-¨-bv-¡m-bn F-¯p-t¼mÄ, Ch-sc t\-cn-Sm³ C-´y cw-K-¯n-d-¡pó-Xv I-cp-¯p-ä c-ïv h-\n-Xm a-{´n-am-sc-bmWv. hn-tZ-i-Im-cy a{´n kpj-am kz-cmPpw {]Xn-tcm-[ a{´n \nÀa-em ko-Xm-cm-\-ap-amIpw t\À-¡p-t\À NÀ-¨-bnð C-´y-sb {]-Xn-\n-[o-I-cn-¡p-I.

C-dm-\nð-\n-óp-Å F-® C-d-¡p-a-Xn-sb-s¨mñn-bm-Wv A-ta-cn-¡ C-´y-bp-am-bn A-`n-{]m-b-hy-Xym-kw ]p-eÀ-¯p-óXv. C-dm\p-tað D-]-tcm-[-ap-ïm-bn-cp-só-¦n-epw _-cm-Iv H-_m-a-bp-sS Ime-¯v C-dm-\nð-\n-ópÅ C-d-¡p-a-Xn- L-«w L-«-am-bn Ip-d-bv-¡-W-sa-ó-Xm-bn-cp-óp A-ta-cn-¡-bp-sS \nÀ-tZiw. Hm-tcm B-dp-am-kw-Iq-Sp-t¼m-gpw 20 i-X-am-\w ho-Xw C-d-¡pa-Xn Ip-d-bv-¡p-I-bm-bn-cp-óp \nÀ-tZ-i-sa-¦nð, {Sw-]v `-c-W-Iq-Sw C-dm-\nð-\n-óp-Å C-d-¡pa-Xn ]qÀ-W-am-bn \nÀ-¯-W-sa-ó B-h-iy-am-Wv app-tóm-«p-sh-¡p-óXv.

C-¡m-cy-¯nð I-gn-ª-am-kw C-´ybpw A-ta-cn-¡bpw c-ïph-«w NÀ-¨ \-S-¯n-bn-cpóp. Hm-K-kv-äv 16þ\m-bn-cp-óp A-hkm-\ h-« NÀ¨. Cu c-ïp-NÀ-¨-I-fnepw \nÀ-Wm-b-I hn-j-b-§-fnð hy-à-X-bp-Å \n-e-]m-Sn-te-s¡-¯m³ C-cp-cm-Py-§Ä¡pw km-[n-¨n-«nñ. Cu ]-Ým-¯-e-¯n-em-Wv D-ó-X a-{´n-X-e NÀ-¨ \-S-¡p-óXv. sk-]v-äw-_À BZyw \-S-tó-¡-p-sa-óv I-cp-Xp-ó a-{´n-X-e NÀ-¨-bnð C-dm³ hnj-bw Iq-Sp-Xð hyà-X-tbm-sS NÀ-¨ sN-¿m\pw ]-cn-l-cn-¡m-\p-am-Ip-sa-óp-am-Wv {]-Xo-£.

\-hw-_À \m-tem-sS Fñm cm-Py-§fpw C-dm-\nð-\n-óv F-® C-d-¡pa-Xn sN-¿pó-Xv ]qÀ-W-ambpw Cñm-Xm-¡p-I-bm-Wv A-ta-cn-¡-bp-sS e-£y-sa-óv A-Sp-¯n-sS A-ta-cn-¡-bpsS C-dm³ {]-Xn-\n-[n-bm-bn \n-tbm-Kn-¡-s¸-« {_-b³ lp-¡v A-`n-{]m-b-s¸-«n-cpóp. L-«w L-«-am-bn C-d-¡pa-Xn Ip-d-bv-¡m³ {i-an-¡p-ó cm-Py-§-fp-am-bn NÀ-¨ sN-¿m³ X-¿m-dm-sWópw A-t±-lw ]-dªp. \-hw-_À A-ôp-ap-X-em-Wv A-ta-cn-¡³ D-]-tcm-[w \n-e-hnð-h-cn-I. C-dmsâ DuÀ-P-ta-J-e-sbbpw C-dm-³ sk³-{Sð _m-¦p-am-bn \-S-¡p-ó C-Sm-]m-Sp-I-sf-bp-sañmw D-]-tcm-[w _m-[n-¡p-sa-óv A-t±-lw ap-ó-dn-bn-¸v \ðIn.

F-® C-d-¡p-a-Xn-bnð am{X-sam-Xp-§p-ó-Xñ A-ta-cn-¡-bp-sS B-h-iy-§-sf-ó kq-N-\bpw lp-¡v \ð-Ipóp. N-_-lmÀ Xp-d-ap-J-hpw C-dm-\p-am-bp-Å thym-a _-Ô-hp-sañmw L-S-I-§-fmWv. C-dm-\p-tað A-ta-cn¡ sIm-ïp-h-c-p-ó \n-b-{´W-§-tfm-Sv ssN-\ C-tXh-sc {]-Xn-I-cn-¨n-«nñ. bq-td-m-]y³ bq-Wn-b\pw C-¡m-cy-¯nð F-Xn-c-`n-{]m-b-apïv. C-´y t]m-ep-Å {]ap-J cm-Py§-sf Iq-sS \nÀ-¯n C-dm-\p-ta-ð k-½-À-Zw sN-ep-¯p-I-bm-Wv A-ta-cn-¡-bp-sS e-£y-sa-óm-Wv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category