1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

tIc-f P-\-X-bv-¡v ssI-¯m-§m-Ip-hm³ Imw-t_m¬ C-´y³ ¢-ºpw; ap-Jy-a-{´n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n-bn-te-¡p-Å [-\-ti-Jc-W ]-cn-]mSn sk-]v-äw_À 9\v

Britishmalayali
kz´wteJI³

apJy-a-{´n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n-bn-te-¡v k-lm-bw \ð-Ip-hm³ Imw-t_m¬ C-´y³ ¢ºpw cw-K¯v. ^-ïv [-\-ti-Jc-W ]-cn-]mSn sk-]v-äw-_À H³-]-Xn-\v cm-hn-se 11 a-Wn ap-Xð ssh-In-«v \m-ep a-Wn h-sc ]m-t]zÀ-¯v hn-tñ-Pv lm-fn-ð \-S-¡pw. Ip-Spw-_-¯n-\v 30 ]uïpw knw-Kn-fn-\v 10 ]u-ïp-am-Wv Sn¡-äv hn-e. tlmw sa-bv-Uv tI-c-f `£-Ww D-¨-bv-¡v 12 a-Wn ap-Xð c-ïp a-Wn h-sc \ð-Ip-ó-Xm-bn-cn-¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category