1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

C´y-bnse a-X-Øm-]-\§-sf \n-b-{´n-¡m³ kp-{]ow tIm-S-Xn; ap-gp-h³ ]-Ån-I-fp-sSbpw t£-{X-§-fp-sSbpw tam-kv-Ip-I-fp-sSbpw km-¼¯n-I C-S-]m-Sp-I-fpw kz-¯p¡fpw kp-c-£bpw ip-Nn-Xzhpw ]cn-tim-[n-¡m³ D-¯-c-hn-«v ]-c-tam-ó-X \o-Xn-]oTw

Britishmalayali
kz´wteJI³

cm-Py-s¯ ap-gp-h³ B-cm-[-\m-e-b-§-fp-sS-bpw k-ó-²-kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw B-kv-Xn-hn-h-c-§-fpw km-¼-¯n-I C-S-]m-Sp-I-fpw ]cn-tim-[n-¡m³ kp-{]ow tImS-Xn X-¿m-sd-Sp-¡póp. B-cm-[-\m-e-b-§-fp-sSbpw Øm-]-\-§-fp-sSbpw ip-Nn-Xzhpw kp-c-£bpw ]cn-tim-[n-¡m\pw kp-{]ow tImS-Xn D-¯-c-hn-«n-«pïv. Pnñm I-f-ÎÀ-amÀ-¡m-Wv C-Xn-sâ Np-aX-e. C-hÀ A-t\z-j-W dn-t¸mÀSvv ssl-t¡m-S-Xn-IÄ-¡v k-aÀ-¸n-¡Ww. cm-Py-s¯-hn-sS-bp-ap-Å B-cm-[-\m-e-b-§Ä kw-_-Ôn-¨v G-sXm-cp ]u-c-\pw Pnñm a-Pn-kv-t{S-äv aptJ-\ ]-cm-Xn-IÄ k-aÀ-¸n-¡m-hp-ó-Xm-sWópw tImS-Xn Nq-ïn-¡m«n.

t£-{X§Ä, tam-kv-IpIÄ, ]-Ån-IÄ a-äp a-X-Øm-]-\§Ä, Po-h-Im-cp-Wy kw-L-S-\-IÄ F-ón-h-bv-¡v D-¯c-hv _m-[-I-amWv. Pnñm I-f-ÎÀ-amÀ k-aÀ-¸n-¡p-ó lÀ-Pn-IÄ s]m-Xp-Xm-Xv]-cy l-À-Pn-I-fm-¡n ]-cn-K-Wn-¨v th-ï \-S-]-Sn-IÄ ssI-s¡m-Åm³ ssl-t¡m-S-Xn-I-tfmSpw \nÀ-tZ-in-v-¨n-«p-ïv. i-_-cn-a-e DÄ-s¸-sS cm-Py-s¯ kp-{][m-\ B-cm-[-\m-e-b-§Ä kw-_-Ôn-¨v H-t«-sd tI-kp-IÄ tIm-S-Xn-I-fp-sS ]-cn-K-W-\-bn-epïv. tIm-S-Xn-IÄ-¡v Xm-§m-hp-ó-Xn-e-[n-Iw tI-kp-IÄ D-bÀ-óp-h-cp-ó-Xp-am-bn _-Ô-s¸-«m-Wv kp-{]ow tImSXn Cu \n-co£-Ww \-S-¯n-bXv.

B-cm-[-\m-e-b-§-fnepw Øm-]-\-§-fn-ep-sa-¯p-ó-hÀ t\-cn-Sp-ó {]-iv-\§Ä, \-S-¯n-¸n-se t]m-cm-bv-aIÄ, ip-Nn-Xz kw-c-£Ww, kw-`m-h-\-Ifpw Im-Wn-¡-Ifpw ssI-Imcyw sN-¿p-ó coXn, kp-c-£ F-ón-h kw-Øm-\þtI-{µ kÀ-¡m-cp-I-fp-sS am{Xw hn-j-b-a-sñ-óv tImS-Xn D-¯-c-hnð ]-d-bpóp. A¯-cw Im-cy-§Ä tIm-S-Xn¡pw t_m-[y-s¸-tS-ï-Xpïv. P-Ìn-kp-amcm-b B-ZÀ-iv sI. tKmbð, Fkv. A-ÐpÄ \-koÀ F-ón-hÀ DÄ-s¸-« Un-hn-j³ s_-ôn-tâ-Xm-Wv hn[n.

C-´y-bnð 20 e-£-¯n-te-sd {][m-\ t£-{X-§fpw aq-óp e-£-t¯m-fw tam-kv-Ip-Ifpw B-bn-c-¡-W-¡n-\v ]-Ån-Ifpw D-Å-Xm-bm-Wv I-W-¡m-¡p-óXv. C-hsb-sbm-s¡ kw-_-Ôn-¨v hnhn-[ hn-j-b-§-fnð tIm-Sn-¡-W-¡n-\v tI-kp-IÄ hnhn[ tIm-S-Xn-I-fn-em-bn sI-«n-¡n-S-¸pïv. ]p-cm-X-\-Ime-s¯ G-gm-bn-c-t¯m-fw t£-{X-§Ä X-an-gv-\m-«nð am-{X-ap-sï-óm-Wv kp-{]ow tImS-Xn \n-tbm-Kn-¨ A-an-Iy-kv Iyq-dn tKm-]mð kp-{_-ÒWyw dn-t¸mÀ-«v \ð-In-bn-«p-ÅXv.

B-cm-[-\m-e-b-§-sfbpw a-X-Øm-]-\-§-sfbpw kw-_-Ôn-¨ tI-kp-IÄ tIm-S-Xn-¡v Xm-§m-hp-ó-Xnepw A-[n-I-am-bn am-dn-b-tXm-sS-bm-Wv C-h kw-_-Ôn¨v Hm-Un-äv \-S-¯m³ Pnñm `-c-W-IqS-§-tfm-Sv kp-{]ow tImS-Xn kz-ta[-bm \nÀ-tZ-in-¨Xv. ]p-cn-bn-se P-Kóm-Y t£-{X-¯n-s\-Xn-tc h-ó s]m-Xp-Xm-Xv]-cy lÀ-Pn ]-cn-K-Wn-¡sh, B-cm-[-\m-e-b-§-fp-sSbpw a-X-Øm-]-\-§-fp-sSbpw ip-Nn-Xzw,, {]-th-i\w, k¼-¯v F-ón-h kw-_-Ôn-¨v Pnñm `-c-W-Iq-S-¯n-\v ]cn-tim-[-\ \-S-¯m-hp-ó-Xm-sW-óv tImS-Xn A-`n-{]m-b-s¸-«n-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category