1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

aqóp-amk-s¯ A-cn-tb-gv-kn-\mbn Im-¯n-cp-ó- ]e-À-¡pw e-`n-¨-Xv 100 ]u-ïnð-¯m-sg; \n-Ip-Xn I-W-¡m-¡n-bpw Ip-d-hp-IÄ h-cp-¯nbpw \-gv-kp-am-sc ]-än-s¨óv dn-t¸mÀ«v; A-cn-tb-gv-kv C-§-s\-sb¦nð i-¼-f-hÀ-[-\ F-§-s\-bm-Ip-saóv F³-F-¨vF-kv Po-h-\-¡mÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

\-gv-kp-am-cp-sSbpw tUm-ÎÀ-am-cp-Sbpw ZuÀ-e-`yw-sIm-ïv hoÀ-¸p-ap-«p-I-bm-Wv {_n«\nse F³-F-¨v-Fkv. a-Xnbm-b Po-h-\-¡m-cnñm-¯-Xn-\mð ]-e B-ip-]-{Xn-I-fnepw \-g-vkp-amÀ-¡v Iq-Sp-Xð tPm-en sN-t¿-ï km-l-N-cy-hp-apïv. tPmen-tbm-Sp-Å B-ßmÀ°-X-sIm-ïv ]-cm-Xn-I-fnñm-sX ITn-\m-[zm-\w sN-¿p-ó \-gv-kp-am-sc h-ôn-¡p-ó \n-e-]m-Sm-Wv C-t¸mÄ kÀ-¡m-cn-sâ `m-K-¯p-\n-óp-ïm-bn-«p-ÅXv. G-sd-¡me-s¯ Im-¯n-cn-¸n-\p-ti-jw h-ó i-¼-f-hÀ-[-\-bv-s¡m-¸w e-`n-t¡-ï A-cn-tb-gv-kv A-h-sc-bm-sI \n-cm-i-s¸-Sp-¯n-¡-fªp.

i-¼-f-hÀ-[-\ aq-óp-amk-s¯ ap³Im-e {]m-_-ey-t¯m-sS \-S-¸m-¡p-sa-óm-Wv {]-Jym-]n-¡-s¸-«-n-cp-óXv. A-X-\p-k-cn-¨v G-{]nð ap-Xð \-gv-kp-amÀ-¡v hÀ-[n-¨ i¼-fw e-`n-t¡-ï-XmWv. Cu Ip-Snin-I ]-Ww A-¡u-ï-n-se-¯n-b-t¸m-gm-Wv ]-ecpw \n-cm-i-cm-bXv. aq-óp-amk-s¯ ]-Ww H-ón-¨p-In-«p-sa-ó {]-Xo-£-bnð ]-e-hn-[-¯n-ep-Å ]-²-Xn-IÄ B-kq-{X-Ww sNbv-X a-e-bm-fn-I-f-S-¡-ap-Å \-gv-kp-am-sc H-óS-¦w \n-cm-i-bn-em-gv-¯-p-ó-Xm-bn e-`n-¨ Xp-I. ]-eÀ¡pw \q-dp ]u-ïn-ð¯m-sg-bm-Wv e-`n-¨Xv.

B-Zm-b-\n-IpXn, \m-j-Wð C³-jp-d³kv, s]³-j³ hn-ln-Xw Fón-h I-gn-ª-t¸mÄ Ip-Snin-I i¼-fw H-ón\pw Xn-I-bm-sX-bm-bn. 75 ]u-sïm-s¡-bm-Wv ]-eÀ¡pw e-`n-¨ A-cn-tb-gvkv. am-{Xañ, i-¼-f-¯nepw Im-cyam-b hÀ-[-\-bn-sñ-óv \-gv-kp-amÀ ]-cm-Xn-s¸-Spóp. \n-e-hn-se Pohn-X km-l-N-cy-¯n-\v A-\p-k-cn-¨ hÀ-[-\ i-¼-f-¯n-ep-ïm-Ip-sa-óm-Wv hnhn-[ bq-Wn-b-\p-IÄ Pq-Wnð th-X-\-hÀ-[-\ {]-Jym-]n-¨-t¸mÄ A-h-Im-i-s¸-«n-cp-óXv.

F-ómð, {]-Jym-]n-¡-s¸-« aq-óp-i-X-am-\w hÀ-[-\ th-X-\-¯nð Im-cyam-b hy-Xym-k-ap-ïm-¡p-ón-sñ-óv \-gv-kp-amÀ ]-cm-Xn-s¸-Spóp. I-gn-ª-am-kw X-só th-X-\ hÀ-[-\-bn-se t]m-cm-bv-a-I-sf-¡p-dn-¨v \-gv-kp-amÀ hym-]-I ]-cm-Xn-IÄ D-ó-bn-¨n-cpóp. ]-e bq-Wn-b-\p-Ifpw A-h-cp-sS Aw-K-§Ä-¡v th-X-\-hÀ-[-\ kw-_-Ôn-¨v Ir-Xyam-b hn-h-c-§-fñ \ð-In-b-sX-ó ]-cm-Xn-Ifpw D-b-c-p-ópïv. Po-h-\-¡m-sc im-´-cm-¡p-ó-Xn-\v sX-än-²-cn-¸n-¡p-ó hn-h-c-§Ä bq-Wn-b-\p-IÄ \ð-Ip-I-bm-bn-cp-óp-shópw ]-cm-Xn D-b-cpóp.

C-¡m-cy-¯nð Xm³ AwK-§-tfm-Sv am¸p-tNm-Zn-¡p-ó-Xm-bn tdm-bð tIm-tfPv Hm-^v \-gv-kn-Mv No-^v F-Iv-kn-Iyp-«ohpw P-\-dð sk-{I-«-dn-bpam-b Pm\-äv tU-hn-kv I-gn-ª-Znh-kw {]-kv-Xm-h-\-bn-d¡n. BÀ.kn.F-ónð-\n-óv hn-S-]-d-bp-I-bm-sW-ó hnh-cw A-dn-bn¨p-sIm-ïm-bn-cp-óp Pm\-äv tU-hn-kn-sâ tJ-Z-{]-I-S\w. sk-]v-äw-_-dnð BÀ-kn-F³ hmÀjn-I P-\-dð t_m-Un tN-cp-ópïv. C-Xnð th-X-\-apÄ-s¸-sS-bp-Å hn-j-b-§Ä NÀ-¨-bm-Ip-sa-óm-Wv I-cp-Xp-óXv.

th-X-\-hn-j-b-¯nð bq-Wn-b-\w-K§-sf sX-än-²-cn-¸n-¡p-ó F-s´-¦nepw Im-cy-§Ä sN-bv-Xn-«n-sñ-óv bq-Wn-k¬ hy-à-am¡n. Po-h-\-¡m-cnð Hm-tcm-cp-¯À¡pw A-h-cp-sS ]-Z-hn-¡-\p-k-cn-¨v th-X-\-¯nð F-´p-am-äw h-cp-sa-óv Ir-Xy-am-bn A-dn-bn-¨n-cp-ó-Xmbpw bq-Wn-k¬ ]-d-bpóp. F³-F-¨vF-kv Po-h-\-¡m-cp-sS G-sd-¡m-e-am-bp-Å ]-cm-Xn-IÄ-¡v A-dp-Xn-h-cp-¯p-ó-X-c-¯n-ep-Å-Xm-Wv th-X-\ hÀ-[-\-sb-óm-Wv bq-Wn-b-\p-IÄ A-`n-{]m-b-s¸-«n-cp-ó-Xv. ]-¯p-e-£-¯n-te-sd h-cp-ó Po-h-\-¡mÀ-¡v A-h-cm-{K-ln-¨ X-c-¯n-ep-Å th-X-\- hÀ-[-\-hm-bn-cn¡pw e-`n-¡p-I-sb-ópw t\-XrXzw A-h-Im-i-s¸-«n-cp-óp. 

\gv--kpam-c-S-¡-apÅ ]»n¡v skÎÀ hÀ¡ÀamÀ¡v henb i¼f hÀ[\-hm-Wv D-ïm-h-p-I-sbóv {][m\a{´n sXtc-k ta hmKvZm\w sNbvXncpósX¦nepw AsXñmw sh-dp-sX-bm-hp-I-bm-sW-óm-Wv \n-ehn-se km-l-N-cy-§Ä kq-Nn-¸n-¡p-ó-Xv. am-k-§-fm-bn \-gv-kp-amÀ-¡v \-ð-In h-cp-ó {]-Xo-£ sh-dp-sX-bm-sW-óm-Wv C-sXñmw hy-à-am-¡p-ó-Xv. BÀ-kn-F-ón-sâ-bpw bq-Wn-k-Wn-sâbpw Fñmw kw-bp-à {]-hÀ-¯-\-§-sfm-ópw ^-ew Im-Wm-Xn-cn-¡p-t¼mÄ B-bn-c-¡-W-¡n-\p \-gv-kp-am-cp-sS {]-Xo-£-bm-Wv A-kv-X-an-¡p-óXv.

A-Sp-¯ am-kw i¼-fw hÀ-[n¡pw F-ó co-Xn-bnð -\o-ïp t]m-Ipó i-¼-f- hÀ-[-\-hv \n-e-hn-se i-¼-f-¯nð \nópw Im-cyam-b amä-§-sfmópw D-ïm-¡n-sñ-óm-Wv s]m-Xp-th-bp-Å kw-km-cw. CXns\ XpSÀóv \nch[n IpSpw_§fpsS \nehnse PohnX\nehmcw Xmtgm«v t]mIpó Zb\obamb kmlNcyhpw D-ïm-Ip-sa-óm-Wv hn-e-bn-cp-¯-ð. \oï Ggv hÀjs¯ Im¯ncn¸n\v tijamWv i¼f hÀ[\sb Ipdn¨v X¯z¯nð [mcW DïmIpóXv. Ggv hÀjw t] {^okv \S¯nb tijw \gv--kpamÀ sXcphnð Cd§nbt¸mÄ kÀ¡mÀ ap«p aS¡pIbmbncp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category