1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

]¯mw ¢m-Êp-Im-cn-sb D-bÀ-ó amÀ-¡v hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-¸n¨p; A-[ym-]I-s\ Xp-Wn-b-gn-¨v aÀ-Zn-¨-h-i-\m-¡n tdm-Un-eq-sS \S-¯n-

Britishmalayali
kz´wteJI³

D-bÀ-ó amÀ-¡v \ð-Im-sa-óv hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv ]¯mw ¢m-kv hn-ZymÀ-Yn-\n-sb ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-¸n-¨ A-[ym-]I-s\ \m-«p-ImÀ ]-Sn-Iq-Sn aÀ-Zn-¨-h-i-\m-¡n tdm-Un-eq-sS \-á-\m-¡n \-S¯n. B-{Ô-{]-tZ-in-se sh-Ìv tKm-Zmh-cn Pnñ-bnð G-eq-cn-em-Wv kw-`hw. kz-Im-cy kv-Iq-fn-se Cw-¥o-jv A-[ym-]-I\m-b I-tc cmw-_m-_p-shó 38þIm-c-s\-bm-Wv 20þHm-fw h-cp-ó kw-Lw ssI-Im-cyw sN-bv-XXv.

B-dp-am-kw ap-¼m-Wv C-bmÄ s]¬-Ip-«n-sb ]-d-ªp-]-än-¨v Xp-SÀ-¨-bmbn _-emð-kw-Kw sN-bv-X-Xv. Iq-Sp-Xð amÀ-¡v \ð-Im-sa-ó C-bm-fp-sS hm-Kv-Zm-\-¯nð s]¬-Ip-«n A-I-s¸-Sp-I-bm-bn-cpóp. ]¯mw ¢m-kv ]m-Êm-bn t]m-fn-sS-Iv-\n-¡nð ]Tn-¡m³ tNÀ-ó s]¬-Ip-«n-sb `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n C-bmÄ hoïpw ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-¸n-¨p. s]¬-Ip-«n KÀ-`n-Wn-bm-b-tXm-sS-bm-Wv kw`-hw ]pdw-tem-I-a-dn-ªXv.

Xm³ KÀ-`n-Wn-bm-sW-óv A-dn-ª s]¬-Ip-«n cmw-_m-_p-hn-s\ k-ao-]n-¨p. KÀ-`w A-e-kn-t¸m-Ip-ó-Xn-\m-bn A-bmÄ \ðIn-b- Kpfn-I-IÄ I-gn-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. C-tX-¯p-SÀ-óv I-Sp-¯ c-à-{km-h-ap-ïm-b-tXm-sS-bm-Wv kw`-hw ho-«p-ImÀ A-dn-bp-óXv. s]¬-Ip-«n-sb ho-«-q-ImÀ B-ip-]-{Xn-bn-se-¯n-¡p-I-bpw KÀ-`n-Wn-bm-sW-óv A-dn-bp-Ibpw sN-bvXp. tNmZyw sN-bv-X-t¸mÄ cmw-_m-lp X-só ]o-Un-¸n¨p-sIm-ïn-cp-ó- h-nh-cw s]¬-Ip-«n ho-«pIm-tcm-Sv ]-dªp.

c-£n-Xm-¡Ä C-¡m-cyw \m-«pIm-tcm-Sv ]-d-bp-Ibpw A-hÀ sNm-Æm-gv-N cm{Xn kw-L-Sn-X-cm-sb-¯n cmw-_m-_p-hn-s\ ]n-Sn-Iq-Sp-I-bp-am-bn-cpóp. G-eq-cp sX-cp-hn-eq-sS C-bm-sf AhÀ H-cpIn-tem-ao-ä-tdm-fw \-á-\m-¡n \-S-¯n-. hn-h-c-a-dnª t]m-eo-kv Ø-e-s¯-¯p-Ibpw cmw-_m-_p-hn-s\ I-kv-ä-Un-bn-se-Sp-¡p-Ibpw sN-bvXp. B-dp-hÀ-j-am-bn G-eq-cp-hnð A-[ym-]-I-\m-Wv cmw-_m_p. C-bm-fp-sS tam-iw kz-`m-hw Imc-Ww `m-cy am-dn-¯m-a-kn-¡p-I-bm-sW-óv t]m-eo-kv ]-dªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category