1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

hnP-b-km[y-X Xo-sc Cñm-¯ cm-P-Øm-\nð bm-{X \S-¯n D-Å km[y-X Iq-Sn _n-sP-]n Cñm-Xm¡n-tbm? h-kp-Ô-c-bp-sS bm-{X-bn-se sN-e-hp-IÄ tIm-S-Xn-bn-te¡v; a-^v-f-dn\pw s]³ ss{U-hn\pw h-sc ap-S-¡n-b ]-W-¯n-sâ I-W-¡p-IÄ ]p-d-¯v

Britishmalayali
kz´wteJI³

_n-sP-]n-¡v h-cp-ó Xn-c-sª-Sp-¸nð I-\-¯ Xn-cn¨-Sn t\-cn-Sp-sa-óv I-cp-Xp-ó kw-Øm-\-§fn-sem-óm-Wv cm-P-Øm³. ap-Jy-a-{´n h-kp-Ô-c cm-sP-bp-sS `-c-W-t¯m-Sp-Å F-XnÀ-¸v A-hn-sS A-{X-t¯m-fw {]-I-S-amWv. Xn-c-sª-Sp-¸nð A-h-ti-jn-¨n-cp-ó km-[y-Xbpw Iq-Sn Cñm-Xm-¡p-ó-Xm-bn h-kp-Ô-c A-Sp-¯n-sS \-S¯n-b Kuc-hv bm{X. bm-{X-bp-sS I-W-¡p-IÄ tIm-S-Xn-bn-se-¯n-b-tXm-sS kw`-hw Iq-Sp-Xð Ku-c-h-ap-Å hn-j-b-hp-ambn.

Hm-K-kv-äv \m-ep-ap-Xð ]-¯ph-sc \-S-ó bm-{X-bv-¡m-bn H-cp tIm-Sn cq-]-bm-Wv _n-sP-]n sN-e-hn-«Xv. [qÀ-¯n-sâbpw A-gn-a-Xn-bp-sSbpw {]-I-S-\-am-bn amdn-b bm-{X-bv-s¡-Xn-tc cm-P-Øm³ sslv-t¡m-S-Xn-bnð k-aÀ-¸n-¡-s¸« s]m-Xp-Xm-Xv]-cy lÀ-Pn-bp-sS hn-Nm-c-Wm th-f-bn-em-Wv ]mÀ-«n bm-{X-bp-sS I-W-¡p-IÄ A-h-X-cn-¸n-¸n-¨Xv. Kuc-hv bm-{X-bv-¡m-bn kÀ-¡mÀ kw-hn-[m-\-§Ä Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bv-Xp-sh-óm-bn-cp-óp lÀ-Pn-bn-se hmZw. _n-sP-]n kwØm-\ A-[y-£³ a-Z³-emð sk-bv-\-n-tbm-Sv bm-{X-bp-sS sN-e-hp-IÄ A-dn-bn-¡m³ tImS-Xn B-h-iy-s¸-Sp-I-bm-bn-cpóp.

tIm-S-Xn-bnð _n-sP-]n k-aÀ-¸n-¨ k-Xy-hm-Mv-aq-e-¯nð hn-Nn-{X-§fm-b I-W-¡p-I-fm-Wv D-Å-Xv. 1.10 tIm-Sn cq-]-bm-Wv bm-{X-bv-¡m-bn B-sI sN-e-hn-«Xv. C-Xnð 41.30 e-£w sN-e-hm-¡nb-Xv ap-Jy-a-{´n¡pw ]-cn-hm-c-§Ä¡pw Xm-a-kn-¡p-ó-Xn-\p-Å sSâp-IÄ H-cp-¡p-ó-Xn-\mWv. I-«u-«p-Ifpw _m-\-dp-I-fp-S-a-¡-ap-Å {]-Nm-c-W D-]m-[n-IÄ-¡v 38.98 e-£hpw sN-e-hm¡n. bm-{X-bp-sS ]-ckyw \ð-In-b-Xn-\v 25.99 e-£hpw th-ïn-h-ó-Xm-bn _n-sP-]n {]-knUâv ]-d-bpóp.

bm-{X-bnð tIÄ-¸n-t¡-ï ]m-«p-IÄ sd-t¡m-Uv sN-¿p-ó-Xn-\p-Å s]³-ss{U-hv hm-§p-ó-Xn-\v 16,000 cq-] sN-e-hm-¡n-b-Xmbpw k-Xy-hm-Mv-aq-e-¯n-epïv. ]m-«v Iw-t]m-kv sN-¿p-ó-Xn-\v aq-ó-c-e-£w cq-] th-sdbpw sN-e-hm-bn. bm-{X-bnð ]m-À-«n {]-hÀ-¯-IÀ [-cn¨ sXm-¸n-¡v 32,568 cq-] sN-e-hm-¡n-b-t¸mÄ, C-cp-]-Xn-\m-bn-c-t¯m-fw Im-hn a-^v-f-dp-IÄ-¡m-bn sN-e-hn-«-Xv 63,000 cq-]-bm-Wv.

ap-Jy-a-{´n-bp-sS bm-{X-hml-\w X-¿m-dm-¡p-ó-Xn-\v am-{X-ambn 1.75 e-£w ap-S-¡n-b-Xmbpw ]mÀ-«n {]-kn-Uâv A-h-Im-i-s¸-Spóp. _-kn-sâ tað-¡q-c-bnð I-b-dn-\n-óv B-fpI-sf A-`nkw-t_m-[-\ sN-¿m-hp-ó c-o-Xn-bn-em-Wv hml-\w X-¿m-dm-¡n-bn-cp-ó-Xv. bm-{X-bnð C-Ô-\-a-Sn-¡p-ó-Xn-\mbn 1.40 e-£w cq-] sN-e-hmv-¡n-b-Xmbpw sk-bv-\n X-sâ A-`n-`m-j-I³ hn-jv-Wp-Im-´v iÀ-a aptJ-\ k-aÀ-¸n-¨ k-Xy-hm-Mv-aq-e-¯nð ]-d-bpóp.

D-Z-bv-]qÀ ta-J-e-bn-em-Wv C-t¸mÄ bm-{X ]qÀ-¯n-bm-bXv. cïmw L-« bm{X Hm-K-kv-äv 24 ap-Xð sk-]v-äw-_À c-ïp-h-sc-bmWv. sk-]v-äw-_À 30þ\v A-h-km-\n-¡p-ó X-c-¯n-em-Wv bm-{X-IÄ X-¿m-dm-¡n-bn-«p-Å-Xv. 165 \n-tbm-P-I a-Þ-e-§-fn-eq-sS B-dm-bn-cw In-tem-ao-äÀ h-kp-Ô-c k-ô-cn-¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category