1 GBP = 93.80 INR                       

BREAKING NEWS

]Ww th-sï-óv bp-F-C kÀ-¡m-cn-s\ tI{µw A-dn-bn-¨-Xm-bn dn-t¸mÀ«v; k-lm-bw C-´y \n-tj-[n-s¨-óv Xm-bv-em³-Upw; tI-c-f-¯n-\p-th-ïn bp-F-C {]-knUâv kzo-I-cn-¡p-ó ]-Ww F§-s\ {]-tbm-P-\-s¸-Sp-¯p-sa-ó NÀ-¨ k-Pohw; km-¼¯n-I k-lm-b-¯n-\v ]I-cw k-ó-² kw-L-S-\-IÄ h-gn F-¯n-¡m\pw B-tem-N-\ k-Po-hw

Britishmalayali
kz´wteJI³

{]-f-b-¯nð X-IÀ-ó-Sn-ª tI-cf-s¯ k-l-m-bn-¡m³ bp.F.C {]-Jym-]n-¨ 700 tIm-Sn-bp-sS k-lm-b-a-S-¡w hn-tZ-i-cm-Py-§-fp-sS [-\-k-lm-b-§Ä kzo-I-cn-t¡-sï-ó \n-e-]m-Sn-ep-d-¨p- \n-ð-¡p-I-bm-Wv tI-{µ kÀ-¡mÀ. {]f-bw t]m-ep-Å {]-Ir-Xn Zp-c-´-§-Ä t\-cn-Sm³ cmPyw k-ó-²-am-sW-ópw hn-tZ-i-Im-cy a-{´me-bw hy-à-am-¡póp. hn-tZ-i k-lm-bw kzo-I-cn-t¡-sï-ó Io-gv-hg-¡w Nq-ïn-¡m-«n-bm-Wv tI-{µ-¯nsâ Cu \-S-]Sn. tI-c-f-¯nepw {]-hm-kn tem-I¯pw I-Sp-¯ {]-Xn-tj-[-¯n-\n-S-bm¡n-b Xo-cp-am\-s¯ a-dn-I-S-¡m³ bp.F.C AS-¡w B-tem-N-\ Xp-S-§n-bn-«pïv.

{]-f-b-s¡-Sp-Xn-bnð-s¸-«h-sc k-lm-bn-¡m-\p-Å hntZ-i cm-Py-§-fp-sS k-ó-²X-sb C-´y hn-e-a-Xn¡p-óp-sh-óv C-tX-¡p-dn-¨v hn-i-Zo-Ic-Ww \ðIn-b hn-tZ-i-Im-cy h-àm-hv c-ho-jv Ip-amÀ ]-dªp. F-ómð, Zp-cn-Xm-izm-kþ]p-\-c-[nhm-k {]-hÀ-¯-\-§Ä kz-bw \nÀ-h-ln-¡p-sa-ó \-bw C-´y Xp-S-cp-saópw ap-Jy-a-{´n-bp-sSbpw {]-[m-\-a-{´n-bp-sSbpw Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n-I-fn-te-¡v {]-hm-kn-I-fp-sSbpw hntZ-i C-´y-¡m-cp-sSbpw ^u-tï-j-\p-I-f-S-¡-ap-Å A-´m-cm-{ã kw-L-S-\-I-fp-sSbpw kw-`m-h-\ kzo-I-cn-¡p-sa-ópw c-ho-jv Ip-amÀ ]-dªp.

tI-c-f-¯nð {]-f-b-ap-ïm-b-Xn-\v ]n-óm-seX-só kw-Øm\-s¯ k-lm-bn-¡m³ bp.F.C {]-tXy-Iw {i-aw Xp-S-§n-bn-cpóp. A-Snb-´-c ^-ïv ti-J-c-Whpw B-cw-`n-¨p. a-e-bm-fn-Ifm-b {]-hm-kn-I-f-S-¡w Cu \n-[n-bn-te-¡v \ðIn-b kw-`m-h-\-IÄ DÄ-s¸-sS-bm-Wv 700 tIm-Sn cq-] \ð-Ip-sa-óv bp.F.C. {]-Jym-]n-¨-Xv. tI-c-f-w G-sd {]-Xo-£-tbm-sS tI-« {]-Jym-]\-s¯ a-Wn-¡q-dp-IÄ-¡p-Ånð¯-só tI{µw \n-c-Ên-¡p-I-bm-bn-cp-óp. tI-c-f-¯n-\m-bn hntZ-i cm-Py-§Ä ap-tóm-«p-sh-bv-¡p-ó k-lm-b-§Ä kv-t\-l-]qÀ-hw \n-c-kn-¡-W-sa-óv hn-tZ-i-Im-cy a-{´me-bw Fñm  C-´y³ Fw-_-kn-IÄ¡pw I-¯p-\ð-In-bn-«p-apïv.

k-lm-bw kzo-I-cn-¡m³ C-´y X-¿m-d-m-Ip-ón-sñ-óv Xm-bv-em³-Uv Øn-co-I-cn-¨n-«pïv. hn-tZ-i-¯p-\n-óv hy-àn-I-Ä-t¡m k-ó-² kw-L-S-\-IÄt¡m tI-cf-s¯ k-lm-bn-¡p-ó-Xnð X-S-Ê-an-sñ-óm-Wv tI-{µ-¯n-sâ \n-e-]mSv. F-ómð, cm-Py-§Ä t\-cn-«v hm-Kv-Zm-\w sN-¿p-ó k-lm-b-§Ä kzo-I-cn-¡nñ. tI-c-f-¯n-sebpw a-äp kw-Øm-\-§-fn-se-bpw P-\-§-fpw hntZ-i C-´y-¡mcpw H-cp-an-¨v \n-óv kÀ-¡mÀ kw-hn-[m\-s¯ k-lm-bn-¡p-óp-sï-óv A-h-tcm-Sv ]-d-b-W-sa-óv Fw-_-kn-IÄ-¡v A-b-¨ I-¯nð hn-tZ-i-Im-cy a-{´me-bw B-h-iy-s¸-Sp-óp.

k-lm-bw C-´y \n-tj-[n-s¨-¦n-epw, A-Xn-s\ a-dn-I-S-¡m-\p-Å B-tem-N-\ {]hmk temI-¯v k-Po-h-amWv. k-ó-² kw-L-S-\-IÄvt¡m hy-àn-IÄ-t¡m Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n-bn-te-¡v kw-`m-h-\ sN-¿m-sa-ó ]-gp-Xp-]-tbm-Kn-¨mhpw bp.F.C C-\n A-Sp-¯ \-S-]-Sn-IÄ \o-¡p-I. {]-kn-Uân-sâ B-lzm-\-s¯-¯p-SÀ-óv B-cw-`n-¨ A-Snb-´-c \n-[n-bn-te-¡v ep-ep-{Kq-¸v sN-bÀ-am³ Fw.F. bq-k-^-en-b-S-¡-ap-Å {]-hm-kn-IÄ C-Xn\-Iw h³Xp-I kw-`m-h-\ sN-bv-Xn-«pïv. AXp-sImïv Cu ]-Ww tI-c-f-¯n-\m-bn hn\n-tbm-Kn-¡m-Xn-cn-¡m\pw amÀ-K-anñ.

tI-c-f-¯n-epïm-b {]-f-b--s¡-Sp-Xn-bnð bp.F.C-bp-sS \-Sp-¡hpw B-i-¦bpw A-_p-Zm-_n In-co-Sm-h-Im-in ap-l½-Zv _n³ km-bo-Zv _n³ kpð-¯m³ A³ \-lym³ I-gn-ª-Znh-kw {]-[m-\-a{´n \-tc-{µ tam-Zn-sb t^m-Wnð hn-fn-¨v A-dn-bn-¨n-cpóp. klm-b k-ó-²-Xbpw bp.F.C ]-¦p-sh¨p. X-§-fp-sS Zp-cn-Xm-izmk Po-h-Im-cp-Wy Øm-]-\-§Ä tI-c-f-¯n-\m-bn B-hp-ó-sXñmw sN-¿p-saópw A-dn-bn-¨n-«pïv. hn-tZ-i-k-lm-bw th-sï-óv tI{µw Xo-cp-am-\n-¨-tXmsS, C¯-cw kw-L-S-\-I-fn-eq-sS tI-cf-s¯ k-lm-bn-¡m-\mIpw bp.F.C. {i-an-¡pI.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category