1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

]oäÀ-_tdm a-e-bm-fo-kv cïmw L-« Zp-cn-Xm-izm-k {]-hÀ-¯-\-§-fn-te¡v; c-ïp Zn-h-k-§-fn-em-bn Nm-cn-änChâv kw-L-Sn-¸n-¡p-t¼mÄ ssI-tImÀ¯v F³-F-¨v-Fkpw

Britishmalayali
kn\p-tam³ F-{_lmw

tIc-f-¯n-se Zp-cn-Xm-izm-k-{]-hÀ-¯-\-§-fp-am-bn _-Ô-s¸-«v k-Po-h-am-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó ]o-äÀ-_tdm a-e-bm-fo-kv Zp-cn-Xm-izm-k {]-hÀ-¯-\-§-fp-sS cïmw L-«-¯n-te-¡v I-S-¡p-óp. Cu-amkw 28\pw HmWm-tLm-jw \-S-¯m³ Xo-cp-am-\n-¨n-cp-ó sk-]v-äw-_À c-ïn-\pam-Wv Im-cp-Wyw 2018 F-ó t]-cnð cïmw L« ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-¸n-¡p-óXv. B-Zy L-«-¯nð tI-c-f-¯n-te-¡v \n-ch-[n km-[-\-§-fmWv Cu Iq-«mbv-a I-b-än A-b-¨Xv.

Cu-am-kw 28\v F³-F-¨v-F-kp-am-bn k-l-I-cn-¨v ]o-äÀ-_tdm kn-än tlm-kv-]n-ä-enð h-¨m-Wv Nm-cn-än Châv kw-L-Sn-¸n-¡p-óXv. sk-]v-äw-_À c-ïn-\v Iyq-³ Im-X-dn³ A-¡m-Z-an- (PE4 6HX) bnð h-¨m-Wv c-ïma-s¯ Nm-cn-än Châv \-S-¡p-I. Im-cp-Wyw 2018te-¡v Fñm-h-scbpw kzmK-Xw sN-¿póp.
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category