1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

A½bv-¡v ho-Sp-hm-§n sIm-Sp-¡m-\m-bn 23þIm-cnbmb tam-Uð I-\y-ImXzw te-ew sN-¿p-óp; 80 e-£w sIm-Sp-¡p-ó-bmÄ-s¡m-¸w B-Zy-am-bn In-S-¡-]-¦n-Sp-sa-óv 23þIm-cn

Britishmalayali
kz´wteJI³

X-só h-fÀ-¯n h-ep-Xm-¡n-b, X-\n-¡p-th-ïn Po-hn-Xw ap-gp-h³ am-än-sh-¨ A-½-bv-¡v kz-´-am-sbm-cp ho-Sv hm-§n-s¡m-Sp¡Ww. a-l_q-_ a-a-Zm-k-sbó 23þIm-cn tam-U-en-sâ B-{K-l-an-XmWv. tam-U-en-Mv sN-bv-Xv In-«p-ó ]-Ww sIm-ïv ho-Sp-hm-§m-\m-Ip-ónñ. H-Sp-hnð a-l-_q-_ Xo-cp-am-\n¨p. X-\n-t¡-ähpw hn-e-s¸-« I-\y-ImXzw hnð-¡p-I. ho-Sv hm-§m-\m-h-iy-am-b 80 e-£w cq-] \ð-Ip-ó-bmÄ-s¡m-¸w In-S-¡-]-¦n-Spw. C-Xn-\mbn X-sâ I-\y-ImXzw te-e-¯n-\v sh-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv a-l-_q_.

A-kÀ-s_-bv-Pm-\n-se G-ähpw {]-i-kv-X\mb tam-U-ep-Ifn-sem-cm-fm-Wv a-l-_q-_. Ip-{]-kn-²am-b kn³-sU-dñ Fkv-tImÀ-«v G-P³-kn ap-tJ-\-bm-Wv a-l-_q-_ X-sâ I-\y-Im-Xzw hnð-¡p-ó-Xv. i-co-cw hnð-¡m³ k-ó-²-cm-bn ap-tóm-«p-h-cp-ó s]¬-Ip-«n-IÄ-¡v k-lm-bw sN-bv-Xp-sIm-Sp-¡p-ó- G-P³-kn-bm-WnXv. a-[y-h-b-kv-Icpw {]m-bw sN-ó-h-cp-amWv Cu G-P³-kn-bn-se D-]-t`m-àm-¡-fn-te-sd-bpw.

acn-b F-ó hym-P t]-cn-em-Wv a-l_q-_ G-P³-kn-bnð X-sâ I-\y-ImXzw hnð-]-\-bv-¡v sh-¨n-cn-¡p-ó-Xv. X-sâ B-h-iy-§Ä A-dn-bn¨p-sIm-ïp-Å H-cp hoUn-tbmbpw a-l_q_ t]m-kv-äv sN-bv-Xn-«pïv. A-½-bv-s¡m-cp hoSv, X-\n-¡v hn-tZi-s¯ kÀ-h-I-em-im-e-bnð _n-cp-Zw t\-Sm-\m-h-iyam-b ]-Ww F-ón-h-bm-Wv a-l-_q-_-bp-sS e-£yw. H-¸w temI-s¯ ]-e-cm-Py-§fpw Np-än-¡m-Wm\pw ]-W-ap-ïm-¡-Ww.

Iq-Sp-Xð ]-Ww hm-Kv-Zm-\w sN-¿p-ó-bmÄ-¡v Xm³ I-\y-I-X-só-sb-óv tUm-Î-sd-s¡m-ïv ]cn-tim-[n-¸n-¨v D-d-¸n-¡m-sa-óv a-l_q-_ ]-d-bpóp. PÀ-a-\n-bn-se tlm-«-en-em-bn-cn-¡pw A-bmÄ-s¡m-¸w In-S-¡ ]-¦n-Sp-I-sbópw tam-Uð hy-à-am-¡n-bn-«pïv. C-äm-en-b³ tam-Uð G-P³-k-nbm-b t{_-hp-am-bn tNÀ-óv {]-hÀ-¯n-¡-W-sa-óv B-{K-ln-¡p-ó a-l-_q-_, \n-e-hnð XpÀ-¡n-bn-em-Wv Xm-akw. C³-Ì-{Km-anð 32,000þte-sd t]À a-l-_q_-sb ]n-´p-S-cp-ópïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category