1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

XpSÀ-¨-bm-bn ssh-Zyp-Xn t]m-Ip-ó-Xn-\mð hnð-¡m-sX C-d-¨n-sbñmw In-S-¡póp; tISm-b Cd-¨n hn-e-Ip-d-¨v hnð-¡p-t¼mÄ hm-§m³ Xn-c-t¡m-Sv Xn-c¡v; sh-\-tkz-e-bnð \n-óp-Å G-ähpw ]pXn-b hn-ti-j-§Ä C§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

I-Sp-¯ km-¼¯n-I {]-Xnk-Ôn t\-cn-Sp-ó sh-\-tkz-e-bnð P-\-§Ä ]-«n-Wn-b-I-äm³ No-ª C-d-¨n-sb B-{i-bn-¡póp. cm-Py-s¯ c-ïma-s¯ hen-b \-K-cam-b am-c-ss¡bv-t_m-bnð Xp-SÀ-¨bmb ssh-Zy-Xn \-ãw aq-ew tISm-b C-d-¨n-bm-Wv I-S-¡mÀ hn-e-Ip-d-¨p-hnð-¡p-óXv. Cd-¨n io-Xo-I-cn-¨v kq-£n-¡m³ kw-hn-[m-\-anñm-¯-Xm-Wv C-hn-sS I-Sp-¯ {]-X-k-Ôn-bp-ïm-¡n-bXv. tISm-b Cd-¨n hm-§m\pw B-h-iy-¡m-tc-sd F-¯p-óp-sï-óv A-hn-sS-\n-óp-Å dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡póp.

H-cp-Ime-¯v F-®-¸-W-¯nð A-`n-c-an-¨n-cp-ó sh-\-tkz-e C-t¸mÄ I-Sp-¯ km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-bn-emWv. P-\-Po-hn-Xw XoÀ-¯pw Zp-jv-I-c-am-bn am-dn-bn-cn-¡póp. ho-«nð P-e-hn-X-c-Whpw ssh-Zyp-Xnbpw t]mepw B-U-w-_-c h-kv-Xp-¡-fm-bn amdn. km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-¡v D-¯-c-hm-Zn tkm-jy-en-kv-äp-Im-c\m-b {]-knUâv \n-t¡m-fm-kv aUq-tdm-bm-sW-óv {]-Xn]-£w B-tcm-]n-¡póp. F-ómð, D-¯-c-hm-Zn-¯w Xm-t\ð-¡n-sñ-óv aUqtdm hy-à-am-¡n-bn-«pïv. A-ta-cn-¡bpw a-äv aqe-[-\ i-àn-Ifpw sh-\-tkz-e-bv-¡p-tað \-S-¯p-ó hym-]m-c-bp-²-am-Wv {]-Xn-k-Ôn-¡v Im-c-W-sa-óm-Wv A-t±-l-¯n-sâ ]£w.

sh-\-tkz-e-bn-se F-®-bp-Zv-]m-Z-\-¯n-sâ tI-{µ-am-bn-cp-óp am-c-s¡bvt_m H-cn-¡ð. cm-Py-¯p-Zv-]m-Zn-¸n-¨n-cp-ó {IqUv Hm-bn-en-sâ ]-Ip-Xnbpw am-c-s¡bv-t_m-bnð-\n-óm-bn-cpóp. km-¼¯n-I am-µy-s¯-¯p-SÀ-óm-Wv sh-\-tkz-e-bnð-\n-óp-Å F-® I-b-äpa-Xn X-S-Ê-s¸-«Xv. C-tXmsS, am-c-s¡bv-t_m-bp-sS ]-In«pw A-h-km-\n-¨p. tjm-¸n-Mv skâ-dp-I-fnð-\n-óv B-sfm-gnªp. A-´m-cm-{ã Øm-]-\-§-fnð sh-\-tkz-e-bnð-\n-óv s]m-Snbpw X-«n a-S-§n.

I-gn-ª H¼-Xv am-k-am-bn am-c-s¡bv-t_m-bn-se P-\-§Ä I-Sp-¯ {]-Xn-k-Ôn-bn-em-Wv. Zm-cn-{Zyhpw t]m-j-Im-lm-c-¡p-dhpw Ah-sc XoÀ¯pw h-e¨p. Øn-Xn-K-Xn-IÄ Iq-Sp-Xð h-j-fm-¡n-s¡m-ïv c-ïm-gv-N-ap-¼pïm-b A-án-_m-[-bnð \-K-c-¯n-te-¡p-Å {][m-\ ]-hÀ sse³ I-¯n-\-in¨p. C-tXm-sS, 15 e-£-t¯m-fw h-cp-ó \-K-c-hm-kn-IÄ C-cp-«n-em-bn.

ssh-Zyp-Xn hvñ-t¸mgpw am-{X-am-Wv F-¯p-óXv. C-tXm-sS-bm-Wv C-d-¨n-¡-S-I-fnð {]-Xnk-Ôn cq-£-am-bn. ]-e-bn-S¯pw io-Xo-I-c-W- kw-hn-[m-\w ]m-tS \n-e¨p. Cd-¨n tI-Sm-sb-¦nepw a-äv t]m-j-Im-lm-c-samópw In-«m-\nñm-¯-Xn-\mð, tISm-b Cd-¨n Xn-óm³ \nÀ-_-Ôn-X-cm-bn-cn-¡p-I-bm-Wv am-c-s¡bvt_m \n-hm-knIÄ. am-c-s¡bv-t_m-bn-se em-kv ]pð-Km-kn-se-¯p-ó P-\-§Ä Cd-¨n a-W¯p-t\m-¡n D-]-tbmK tbm-Ky-sa-óv tXm-óp-ó-h hm-§n-t¸m-hp-I-bm-Wn-t¸mÄ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category