1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

Xncp-thm-W Zn-\-¯nð t\mÀ-t¯¬ A-bÀeâv a-e-bm-fn-IÄ ]pXn-b kvt\-l Km-Y c-Nn-¡pw; tIc-f P-\-X-bv-¡v ssI-¯m-§m-Ip-hm³ \m-sf AhÀ H-¯p-t¨-cpóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

{]fbs¡SpXn aqew ZpcnXw A\p`hn¡pó tIcfP\Xbv¡p Hcp ssI Xm§mIphm³ apJya{´nbpsS ZpcnXmizmk\n[nbnte¡v \S¯pó klmb¯nð ^m: tPmk^v ]p¯³-]p-c-¡en-s\m-¸w t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-eâv a-e-bm-fn-Ifpw ]-¦m-fn-I-fm-Ipóp. \m-sf cm-hn-se H³]-Xp a-Wn-¡v U¬a-dn skâv B³-kv ]m-cn-jv lm-fnð ^m. tPmk-^v ]p-¯³-]p-c-bv-¡ð Fñm-h-scbpw A-`nkw-t_m-[-\ sN-bv-Xv kw-km-cn-¡p-ó-Xm-bn-cn-¡pw. Fñm t\mÀ-t¯¬ A-bÀeâv a-e-bm-fn-I-sfbpw ]-cn-]m-Sn-bn-te-¡v ]-s¦-Sp-¡p-hm³ £-Wn-¡p-I-bpw Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n-bn-te-¡v ]n´p-W \ð-I-W-sa-óv A-`yÀ-°n-¡p-Ibpw sN-¿póp.

Ø-e-¯n-sâ hn-emkw
St Anne's Parish Hall, Dunmurry, BT10 0NE

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category