1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

Z£n-tW-´y-¡v sam-¯-am-bn In-t«-ï a¬-kq¬ tI-c-f-¯n-te-¡v t]móp; B-{Ô-sbbpw IÀ-Wm-S-I-sbbpw X-an-gv-\m-Sn-s\bpw C-\n Im-¯n-cn-¡pó-Xv I-Sp-¯ th\ð; {]-Ir-Xn-bp-sS hn-Ir-Xn-bnð X-IÀ-óv Z-£n-tW´y

Britishmalayali
kz´wteJI³

tI-c-f-s¯-bm-sI {]-f-b-¯nð ap¡n-b I-\-¯ a-g A-b-ð kw-Øm-\-§Ä¡pw A]m-b a-Wn-ap-g-¡póp. {]-f-b-añ, h-cm-\n-cn-¡pó-Xv I-Sp-¯ th-\-em-bn-cn-¡p-sa-ó A]m-b kq-N-\-bm-Wv IÀ-Wm-S-I-bv¡pw B-{Ô-{]-tZ-in\pw sX-e-¦m-\-bv¡pw X-an-gv-\m-Sn\pw Im-em-h-Ø \ð-Ip-óXv. Z-£n-tW-´y-¡m-sI In-t«-ï a-g, k-ly-]À-h-X-¯n-\n-¸p-dw sIm-¨p-tI-c-f-¯nð s]-bv-X-X-Xm-Wv a-äp kw-Øm-\§-sf hn-d-sIm-Ån-¡p-óXv.

b-YmÀ-Y-¯nð C-¡p-dn a¬-kq¬ {]-Xo-£n-¨-Xnepw A-[n-I-am-Wv D-ïm-bXv. km-[m-c-W e-`n-¡p-ó-Xn-s\-¡mÄ 11 i-X-am-\-t¯m-fw Iq-SpXð. F-ómð, Im-e-hÀ-jw s]bv-X co-Xn-bm-Wv tI-c-f-s¯ Ip-Sp-¡n-bXv. a-g km-[m-c-W co-Xn-bnð Z-£n-tW-´y³ kw-Øm-\-§Ä ]c-óv s]-t¿-ï-Xm-bn-cpóp. A-Xp-ïm-bnñ. ]-Icw, tI-c-f-¯nð¯-só I-\-¯ a-g tI-{µo-I-cn¨p. IpS-Iv t]m-se IÀ-Wm-S-I-bp-sS Ip-d-¨p-`m-K-§-fnepw a-g I-\¯p. A-hn-sSbpw sh-Å-s¸m-¡-ap-ïmbn.

Z-£n-tW-´y-bn-se a-äp kw-Øm-\-§-fp-sS Øn-Xn AXñ. X-an-gv-\mSv, IÀ-WmS-I, sX-e-¦m-\, B-{Ô-{]-tZ-iv F-ón-hn-S-§-fn-se 95 Pnñ-I-fnð 47 C-S¯pw a-g e-`n¨-Xv h-f-sc-¡p-d-hm-Wv. ]-e-bn-S-¯pw 20 i-X-am-\tam A-Xnð-¡p-d-thm a-g-bm-Wv e-`n-¨Xv. A-ôv Pnñ-I-fnð 60 i-X-am-\-¯n-te-sd a-g Ip-dªp. tI-c-fw a-g-sIm-ïv s]m-dp-Xn-ap-«n-b-t¸m-gm-Wv A-bð kw-Øm-\-§-fn-se Nn-e Pnñ-IÄ h-cÄ-¨-bp-sS h-¡n-te-¡v \o-§n-bXv.

cm-b-eko-a ta-J-e-bm-Wv h-cÄ-¨-bp-sS ]n-Sn-bn-e-aÀ-ó-Xv. C-hn-sS km-[m-c-W e-`n-t¡-ï-Xn-s\-¡mÄ 42 i-X-am-\w Ipd-hv a-g-bm-Wv s]-bv-XXv. ]-Sn-ªm-d³ cm-P-Øm-s\-¡mÄ h-cÄ-¨-bmWv Cu ta-J-e-bnð A-\p-`-h-s¸-«Xv. D-¯-c IÀ-Wm-S-I-bn-se DÄ-\m-S³ ta-J-e-bnð 21 i-X-am-\-t¯m-fw a-g Ip-dªp. X-an-gv-\m-«nepw k-am-\-am-Wv ØnXn. kw-Øm-\-s¯ 32 Pnñ-I-fnð 22 C-S¯pw a-g Ip-d-hmWv. km-[m-c-W e-`n-t¡-ï-Xn-s\-¡mÄ F-«v i-X-am-\w Ipd-th C-¡p-dn s]-bv-XpÅq.

IÀ-Wm-S-I-bnð B-sI I-W-s¡-Sp-¡p-t¼mÄ aq-óp-i-X-am-\-t¯m-fw Iq-Sp-Xð a-g e-`n-¨n-«pïv. I-W-¡nse Cu hy-Xym-k-¯n-\v Imc-Ww IpS-Iv ta-J-e-bnð s]bv-X I-\-¯ a-g-bmWv. A-hn-sS I-\-¯ sh-Å-s¸m-¡-ap-ïm-hp-Ibpw sN-bvXp. F-ómð, kw-Øm-\-s¯ 30 Pnñ-I-fnð 15 C-S¯pw km-[m-c-W e-`n-¡p-ó-Xn-s\-¡mÄ Ipd-hv a-g-bm-Wv C¯-h-W s]-bv-X-Xv. Im-e-hÀ-j-¯n-sâ {I-aw-sX-än-b s]-bv-¯v A-bð kw-Øm-\-§-sf I-Sp-¯ th-\-en-te-¡pw h-cÄ-¨-bn-te¡pw X-Ån-hn-Sm-\p-Å km-[y-Xbpw G-sd-bmWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category