1 GBP =91.80 INR                       

BREAKING NEWS

Xnc-sª-Sp-¸v A-Sp-¯-tXm-sS hmÀ-¯m-Nm-\-ep-IÄ G-sä-Sp-¡m³ A-Xn-k-¼-ó-cp-sS s\-t«m«w; Snhn9 A-S-¡-ap-Å sX-ep-¦v Nm-\-ep-IÄ Cu Zn-h-k-§-fnð ssI-am-dn-tb¡pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

`o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-bpw k-½À-Z-¯nð-s¸-Sp-¯nbpw am-[y-a§-sf Iq-sS- \nÀ-¯p-I-sb-ó X{´w Fñm-¡m-e¯pw cm-{ão-b ]mÀ-«n-IÄ ]-b-äp-ó-XmWv. Sn-hn Nm-\-ep-IÄ hym-]-I-am-b-tXmsS, Cu ]-cn-]m-Sn Iq-SpXð DuÀ-Pn-X-am-bn. tZio-b X-e-¯n-ep-Å an-¡-hmdpw Nm-\-ep-I-fp-sS cm-{ão-b Nm-bv-hv {]-I-S-hp-am-Wv. _n-sP-]n A-\p-Iq-e Nm-\-ep-IÄ G-dn-h-cn-I-bm-Wv. ln-µp-Xz AP³-U \-S-¸m-¡m-¯ am-[y-a§-sf `o-j-Wn-s¸-Sp-¯nbpw k-½À-Z-¯n-em-gv-¯nbpw Iq-sS-\nÀ-¯m-\p-Å {i-ahpw \-S-¡póp.

cm-{ão-b _-Ô-ap-Å A-Xn-k-¼ó-sc D-]-tbm-Kn-¨m-Wv ]mÀ-«nIÄ Cu Nm-\ð-]n-Sn-¯w \-S-¯p-óXv. H-ä-t\m-«-¯nð H-cp _n-kn\-kv I-cmÀ F-ó \n-e-bv-¡m-bn-cn¡pw Nm-\ð I-¨h-Sw tXm-ón-¸n-¡p-I. F-ómð, A-Xn-\v ]n-ónð hy-àam-b cm-{ão-b A-P³-U-bp-ïm-bn-cn-¡pw. \n-b-a-k`m, tem-Ivk`m Xn-c-sª-Sp-¸v B-k-ó-am-b-tXmsS, ]-c-amh-[n kÀ-¡mÀ hn-cp-² hmÀ-¯-IÄ X-S-bp-I-bmWv Cu G-sä-Sp-¡-ep-IÄ-¡v ]n-ón-ep-Å cm-{ãobw.

sX-e-¦m-\-bnð ap-Jy-a-{´nbpw Sn-BÀF-kv t\-Xm-hpam-b sI. N-{µ-ti-JÀ dm-hp-hp-am-bn _-Ô-ap-Å hy-h-km-bn-Ifpw kn\n-a hn-«v cm-{ão-b-¯n-te-¡v I-S-ó ]-h³ I-eym-Wp-am-bn _-Ô-ap-Å-h-cp-am-Wv Nm-\ð ]n-Sn-¯-¯n-\m-bn cw-K-¯p-ÅXv. B-{Ô-{]-tZ-in-sebpw sX-e-¦m-\-bn-sebpw {][m-\ am[y-a Øm-]-\-§-fn-señmw C-¯-c-¯n-ep-Å C-S-s]-Sð \-S-ón-«pïv. am-[y-a-cwK-¯v bm-sXm-cp ap³-]-cn-N-b-hp-anñm¯ ssl-Z-cm-_m-Zp-Im-c\m-b hy-h-km-bn-bmWv Cu NÀ-¨-IÄ \-bn-¡p-óXv.

A-tkm-kn-tbä-Uv t{_m-Uv-Im-kv-än-Mv I-¼-\n-bp-sS D-S-a-Ø-X-bn-ep-Å Snhn9 B-Wv B-{Ô-{]-tZ-inepw sX-e-¦m-\-bnepw G-ähpw {]-Nm-c-ap-Å sS-en-hn-j³ Nm\ð. Nn-´-e¸-«n {io-\n-hm-kv cm-Pp-hn-\m-Wv I-¼-\n-bnð 80 i-X-am-\-t¯mfw Hm-lcn. Snhn9 hnð¡m-s\m-cp-§p-I-bm-Wv A-t±-lw..Sn-hn9, Snhn1 F-óo sX-ep-¦v Nm-\-ep-IÄ-¡v ]p-d-sa, Cw-¥o-jv hmÀ-¯m-Nm-\em-b \yq-kv9þDw Snhn9 IÀ-Wm-S-Ibpw Snhn9 Kp-P-dm-¯nbpw Snhn9 a-dm-¯n-bpw A-tkm-kn-tbä-Uv t{_m-Uv-Im-kv-än-Mv I¼-\n \-S-¯p-óp-ïv.

dn-bð F-tÌ-äv hy-h-km-bnbpw ssa tlmw {Kq-¸n-sâ X-e-h-\pamb cm-taiz-c dm-hp-hn-sâbpw ta-L F³-Pn-\o-b-dn-lv B³-Uv C³-^-{^m-kv-{S-I-NÀ I-¼-\n-bp-sS D-S-a Irjv-W sd-Ín-bp-sSbpw t]-cp-I-fm-Wv D-bÀ-óp-tIÄ-¡p-óXv. C-cp-hÀ¡pw am-[y-a-ta-J-e-bnð a-p³-]-cnN-b-sam-óp-anñ. N-{µ-ti-J-c dm-hp-hp-am-bn A-Sp-¯ _-Ôw ]p-eÀ-¯p-ó-bm-fmWv c-m-taiz-c dmhp. N-{µ-ti-J-c-dm-hp-ambpw tIm¬-{K-Êp-ambpw tI-{µ-¯n-se _n-sP-]n kÀ-¡m-cp-ambpw A-« _-Ô-am-Wv Ir-jv-W-sd-Ín-¡pw.

F-ómð, Nm-\ð ssI-am-ä-¯n-\v ]n-ónð cm-{ão-b-an-sñ-óm-Wv A-tkm-kn-tbä-Uv t{_m-Uv-Im-kv-än-Mv I-¼-\n-bp-sS U-b-d-ÎÀ ¢n-t^mÀ-Uv s]tc-c ]-d-bp-óXv. XoÀ-¯pw _n-kn\-kv Uo-em-Wv \-S-¡p-ó-sXópw A-t±-lw ]-d-bp-óp. G-Xm\pw Zn-h-k-§Ä-¡p-Ånð Nm-\ð a-säm-cp {Kq-¸v G-sä-Sp-t¯-¡p-sa-ó kq-N-\bpw A-t±-lw \ð-Ipóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category