1 GBP = 92.80 INR                       

BREAKING NEWS

A-\pþt_m-_n Z-¼-Xn-IÄ-¡v 15þmw hnhm-l hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-ó-se 15þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn¨ A-\pþt_m-_n Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv a-¡Ä A-eo-\, A-bvan, sF-U³ F-ónhÀ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category