1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

sk³-{Sð A-ta-cn-¡-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó a-e-bm-fn Ip-Spw-_-¯n-se bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

sk³-{Sð A-ta-cn-¡-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó lnµp a-e-bm-fn Ip-Spw-_-¯n-se bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. sk³-{Sð A-ta-cn-¡-bnð kz-´-am-bn _n-kn\-kv sN-¿p-ó bp-hm-hn-\v 36 h-b-km-Wv {]m-bw. G-I aI³. Im-\-Ubn-tem, bpsI, bq-tdm-¸v F-ón-hn-S-§-fnð ]Tn-¨ bp-h-Xn-IÄ A-`n-Im-ayw.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07553610125

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category