1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

HmWm-tLm-jw ]n³-h-en¨p sh-t̬ kq-¸À-sa-bÀ A-tkm-kn-tbj³ Hm-^v a-e-bm-fo-kv; B-tLm-j-¯n-\m-bn am-än-h¨ XpI Zp-cn-Xm-izm-k ^-ïn-te-¡v \ð-In

Britishmalayali
kz´wteJI³

sh-t̬ kq-¸À-sa-bÀ A-tkm-kn-tbj³ Hm-^v a-e-bm-fo-kv \-S-¯m-\n-cp-ó Hm-Wm-tLm-jw ]n³-h-en¨p. Iyq-tÌm-¡v hn-tñ-Pv lm-fnð sk-]v-äw-_À 15\v B-b-n-cp-óp ]-cn-]m-Sn \-S-¯m³ Xo-cp-am-\n-¨n-cp-ó-Xv. B-tLm-jw ]n³-h-en-¨-v A-Xn-\m-bn I-sï-¯n-b Xp-I ap-Jy-a-{´n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n-bn-te-¡v kw-`m-h-\ sN-bvXp. Fñmhn-[ ]n-´p-Wbpw k-lm-b-hpw \ðIn-b A-tkm-kn-tb-j³ Aw-K-§Ä¡v hmw {]-knUâv A-\o-jv amXyp \-µn A-dn-bn¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category