1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

e-ï³ kv-IqÄ C-¡-tWm-an-Iv-knð\nópw \nb-aw ]Tn-¨p Ir-jv-W-th-Wn t]m-b-Xp {_n-«o-jv kn-hnð kÀ-Æo-kn-te¡v; a-säm-cp bp-sI a-e-bm-fn Xn-f-¡-¯n-sâ A-`n-am-\ I-Y

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n«-sâ a-®nð \n-ch[n a-e-bm-fn- Ip-«n-I-fm-Wv N-cn{Xw Ip-dn-¨n-«p-ÅXv. ]T-\ cw-K¯pw tPm-en cw-K¯pw anI-hp sX-fn-bn-¨v a-e-bm-f-¯n-sâ t]-cv hm-t\m-fw D-bÀ-¯p-ó Cu {]-Xn-`-IÄ bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡v sX-sñm-óp-añ A-`n-am-\w \ð-Ip-óXv. B Iq-«-¯n-te-¡v a-e-bm-fn-IÄ-¡v A-`n-am-\n-¡m³ H-cmÄ Iq-Sn F-¯p-I-bm-Wv. tIm-«-b-s¯ Hcp ]m-em-¡m-cn-bm-Wv ]pXn-b t\-«-§-fp-am-bn hmÀ-¯-I-fnð C-Sw-]n-Sn-¨n-cn-¡p-óXv.

{_n-«o-jv kn-hnð kÀ-ho-kn-te-¡m-Wv Ir-jv-W-th-Wn A-\nð F-ó a-e-bm-fn s]¬-Ip-«n NphSp h-¨n-cn-¡p-óXv. {_n«-sâ kn-hnð kÀ-Æo-kv hn-`m-Kam-b kn-hnð kÀ-Æo-kv ^m-Ìv kv-{So-an-emWv Ir-jv-W-th-Wn F-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv. aq-óp hÀj-s¯ ]-cn-io-e-\-am-Wv C-\n Ir-jv-W-th-Wn-¡p ap³-]n-ep-ÅXv. Cu ]-cn-ioe-\w ]qÀ-¯n-bm-Ip-t¼mÄ \n-ba-\w e-`n-¡pw.

23 Im-cn-bm-b Ir-jv-W-th-Wn-¡v h-Ip-¸p U-b-d-ÎÀ¡p kam\amb DóX ]ZhnbnemIpw \n-ba-\w e-`n-¡p-I. ss{]a-dn hn-Zym-`ym-k Im-eL-«w ap-Xð e-ï-\n-em-Wv Ir-jv-W-th-Wn ]Tn-¨Xv. eï³ k-vIqÄ Hm^v C¡tWmanI-vknð\nópw kmaqlnI imkv{Xhpw \nbahpw ]Tn¨tijamWv knhnð kÀ-ho-kv Xn-c-sª-Sp-¯-Xv. {_n«ojv ]ucXzapÅhÀ¡mWp knhnð kÀhokv ^mÌv kv{Soante¡v At]£n¡m\m-hp-I.

Hm¬sse³ ]co£ apXð Hcp Znhkw \oïp\nð¡pó CâÀhyq hscbpÅ IS¼IÄ ISómWp IrjvWth-Wn ]-cn-io-e-\ L-«-¯n-te-¡v F-¯n-t¨-À-óXv. am-Xm-]n-Xm-¡Ä-s¡m-¸w 18 hÀ-j-t¯m-f-ambn Ir-jv-W-th-Wn e-ï-\nð BWv Xm-a-kn-¡p-óXv. tIm«bw ]mem cma]pcw Aa\Ic Xdbnð ho«nð A\nðIpamdn-sâbpw {]-ao-f-bp-sSbpw a-I-fmWv Ir-jv-W-th-Wn.

a-I-fp-sS A-]qÀ-Æ t\-«-¯n-sâ B-tLm-j-¯n-em-Wv A-\nð Ip-amdpw {]-ao-f-bpw. A-[n-I-am-cpw Xn-c-sª-Sp-¡m-¯ Cu ta-J-e a-IÄ-¡v ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯n sIm-Sp-¯-Xn-\p ]n-ónepw A-Xn-\p th-ï ]n´p-W \ð-In-b-Xn-\p ]n-ónepw Cu am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v \nÀ-Wm-b-I ]-¦p-ïv. A\nðIpamÀ eï³ InMvkv tImfPv dnkÀNv kbânÌmWv. amXmhv {]aof AhnsS¯só s¢bÀ auïv ss{]adn k-vIqfnð A[ym]nIbpw. ktlmZc³ A\´IrjvW³ ÌmÀ«¸v I¼\n DtZymKØ\mWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category